Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2022 00:00

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία

  • Λήψη σε μορφή      .pdf
  • Λήψη σε μορφή     .xlsx

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ηλεκτρονικές ∆ιευθύνσεις Υπηρεσιών και Τηλέφωνα Επικοινωνίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E_MAIL
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 2102125068 2102125058 2102125047 kchristakis@minagric.gr;mrappou@minagric.gr;mpantazi@minagric.gr;
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ,  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ 2102125081 me22u023@minagric.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2102125173 aterzop@minagric.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 2102124317 abaou@minagric.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2102124236 2102124266 2102124358 ax2u180@minagric.gr;ax2u013@minagric.gr; ax2u180@minagric.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 2105275100 nmanetas@mou.gr;ktsoupaki@mou.gr; nmanetas@mou.gr
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 2105275204  2105275220 dkapopoulou@mou.gr;ppyriovoli@mou.gr;tgougianos@mou.gr; dkapopoulou@mou.gr; ppyriovoli@mou.gr
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2131501164 infoalieia@mou.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2102124112  2102124238 ikordouli@minagric.gr;apolymeros@minagric.gr;opapaioannou@minagric.gr; ikordouli@minagric.gr; apolymeros@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2102124329 chbourntas@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2102128171 ddavaris@minagric.gr;gstavrou@minagric.gr; ddavaris@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2102125838 apetrogiannis@minagric.grikakaras@minagric.gr; apetrogiannis@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2108205331 kstournaras@minagric.gr;gdimop@minagric.gr; kstournaras@minagric.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2102128196 2102128163 mpeloni@minagric.gr;pasku012@minagric.gr; mpeloni@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2102124359 dbazios@minagric.gr;ax5u045@minagric.gr; dbazios@minagric.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  2102125160 eargyropoulou@minagric.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  2102124396 p.chatzipanteli@minagric.gr;ax2u306@minagric.gr; p.chatzipanteli@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2102124021 ax2u281@minagric.gr;aspanos@minagric.gr; ax2u281@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2102124131 kkourkoulos@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 2102124077 ikarmaniolas@minagric.gr;apanagou@minagric.gr; ikarmaniolas@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2102125943 vninos@minagric.gr;achatziant@minagric.gr; vninos@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2102125318 dalifr@minagric.gr;nlazar@minagric.gr; dalifr@minagric.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 2102125175 ax2u012@minagric.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  2102125203 theobesis@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 2102125203 theobesis@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ KAI ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2102125227 chdiamantaki@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2102125080 spitsiou@minagric.gr
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2102125022 kkyriakop@minagric.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  2102125098 ipetri@minagric.gr;dmilaios@minagric.gr;gdgeorgias@minagric.gr; ipetri@minagric.gr; dmilaios@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ/ΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2108205350 ekourenta@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2102125087 2102125128 kanastop@minagric.gr;kanastop@minagric.gr;vmitsoudi@minagric.gr; kanastop@minagric.gr; kanastop@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2109287216 amavridou@minagric.gr;seni@minagric.gr; amavridou@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2102125696 li210u007@minagric.gr;ve46u065@minagric.gr; li210u007@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ 2105271653 apapageorgiou@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ 2105271646 dmilaios@minagric.gr;azacharia@minagric.gr; dmilaios@minagric.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  2105271623 2105271651 ksarantou@minagric.gr;cpiskopanis@minagric.grthalexandropoulos@minagric.gr; ksarantou@minagric.gr; cpiskopanis@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2102125746 SpirosDoudounakis@minagric.gr;fmathioudaki@minagric.gr; SpirosDoudounakis@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 2102125773 chdile@minagric.gr;ikotsona@minagric.gr; chdile@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2102125748 ppapadaki@minagric.gr;vdriva@minagric.gr; ppapadaki@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2106013027 (εσωτ. 87589) dvourvidis@minagric.gr;dkka@minagric.gr; dvourvidis@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310566030 nlimpitakis@minagric.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 2102125738 dpapaioannou@minagric.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ  2109287183
2109287112
mpetrou@minagric.gr;syg001@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2109287174 
skampolis@minagric.gr

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2109287143 tkountouris@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2109287193  akallara@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2109287131 ptsachageas@minagric.gr;gsiampli@minagric.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  2102124165 chpapadimitriou@minagric.gr;emanetaki@minagric.gr; chpapadimitriou@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2102124352 chgoulas@minagric.grax2u090@minagric.gr; chgoulas@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2102125088 ipappa@minagric.gr;pkylidi@minagric.gr; ipappa@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2105275275 (εσωτ. 88275) ax5u085@minagric.gr;vdiama@minagric.gr; ax5u085@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2102124008 eapostolaki@minagric.grasimadim@minagric.gr; eapostolaki@minagric.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 2108205349
a.nikolakopoulou@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2102125026 dayattaig@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2410671061    (εσωτ. 87280) hrterzoudi@minagric.gr;directlarisas@gmail.com; hrterzoudi@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  2510228450  (εσωτ. 87111) gveneti@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2310476661  (εσωτ. 87707) kchondrogianni@minagric.gr;igerontopoulou@minagric.gr; kchondrogianni@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2651020685  (εσωτ.  80087) ichouliara@minagric.gr;knaurozoglou@minagric.gr; ichouliara@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  2610437120  (εσωτ. 80258) porfanos@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2810344321  (εσωτ. 80950) itroullakis@minagric.gr;dskopeliti@minagric.gr; itroullakis@minagric.gr
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) 2108205336  (εσωτ. 2336) dtsiakalou@minagric.gr

Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης