Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017 06:34

Μέσω αυτής της ψηφιακής υπηρεσίας ο κάτοχος βοοειδών μπορεί να καταχωρεί τις γεννήσεις των βοοειδών της εκμετάλλευσής του, χωρίς να είναι απαραίτητη η κοινοποίηση της γέννησης με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου «Δελτίου Γνωστοποίησης Μεταβολών Βόειου Πληθυσμού» και την κατάθεση του στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. Παράλληλα υπάρχει άμεση διασύνδεση της ψηφιακής υπηρεσίας και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.) έτσι ώστε να ενημερώνεται αναλόγως κάθε φορά το ηλεκτρονικό μητρώο της εκμετάλλευσης.

Επισημαίνεται, ότι ο κάτοχος βοοειδών οφείλει, ταυτόχρονα, να ενημερώνει αναλόγως το μητρώο που διατηρεί στην εκμετάλλευσή του.