Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018 11:50

Η ψηφιακή υπηρεσία με τίτλο "Δηλώσεις ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία" λειτουργεί σε εφαρμογή της με αριθ. 9475/136897/10.10.2018 ΥΑ (ΦΕΚ 4728/22.10.2018) "Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων".

Υπόχρεοι προς καταχώριση στοιχείων είναι οι τυποποιητές – συσκευαστές και συγκεκριμένα οι έμποροι «τύπου Α» και οι έμποροι «τύπου Β», όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ).

Η εν λόγω υπηρεσία έχει στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας των ακτινιδίων ελληνικής παραγωγής με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας τους, τη διατήρηση και την ενίσχυση της φήμης του ελληνικού ακτινιδίου ως κορυφαίο προϊόν παγκοσμίως.