Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 08:30

Αιτήσεις Εισαγωγής, Ενδοκοινοτικής Απόκτησης και Εγχώριας Παραγωγής Λιπασμάτων και Α΄ Υλών

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων λειτουργεί Ψηφιακή Υπηρεσία υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α΄ και τύπου Β΄ :

1. Εισαγωγή Λιπάσματος Ε.Κ. από Τρίτες Χώρες
2. Εισαγωγή Λιπάσματος Νέου Τύπου από Τρίτες Χώρες
3. Ενδοκοινοτική Απόκτηση Λιπασμάτων ΕΚ
4. Ενδοκοινοτική Απόκτηση Λιπάσματος Νέου Τύπου
5. Εγχώρια Παραγωγή Λιπασμάτων ΕΚ
6. Εγχώρια Παραγωγή Λιπασμάτων Νέου Τύπου
7. Εισαγωγή Α΄ Ύλης
8. Ενδoκοινοτική απόκτηση Α΄ Ύλης

Παράλληλα τηρούνται στατιστικά δεδομένα Εισαγωγών από τρίτες χώρες και Λιπασμάτων που αποκτώνται από την Ε.Ε., καθώς και Α’ υλών για την παραγωγή των Λιπασμάτων σε συνεργασία μεταξύ των Επιχειρήσεων, των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και των Τελωνείων της χώρας.

 Οδηγίες Χρήσης της Ψηφιακής Υπηρεσίας Λιπασμάτων και Α' Υλών