Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019 17:23

  

Σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 27 της ΥΑ 4270/139407/2018 (ΦΕΚ Β΄5), όπως ισχύει, οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών υποχρεούνται στην υποβολή και «ηλεκτρονικού φακέλου» των αιτήσεων των ΕΠ ή/και ΕΤ μέχρι την αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία υποβολής του «φυσικού» φακέλου.

Στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία υποβάλλεται από κάθε Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) και Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ):
α) η αίτηση για ΕΤ β) η αίτηση για: νέο ΕΠ, τροποποιήσεις ΕΠ εντός έτους, τροποποίηση ΕΠ για τα επόμενα έτη και τροποποίηση ΕΠ κατά τη διάρκεια του έτους χωρίς προγενέστερη έγκριση από την αρμόδια εθνική αρχή.