Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018 00:00

 

 

Ψηφιακή Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.) με βάση τον Νόμο 3955/2011 (ΦΕΚ 89 Α'/20.04.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ( ν. 4235/2014 - ΦΕΚ 32 Α΄/11.02.2014, ν. 4441/2016 - ΦΕΚ 227 Α'/6.12.2016).
Κύριος σκοπός του Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε είναι η εμπέδωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των σχετικών με τα αγροτικά προϊόντα και εφόδια συναλλαγών.

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής ΥΑ, ενεργοποιείται η δυνατότητα εκτύπωσης της Βεβαίωσης εγγραφής. Αναφορικά με το διάστημα ενός μηνός που δίνεται για την ολοκλήρωση εγγραφών στο Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε. , διευκρινίζεται ότι το διάστημα αυτό είναι ενδεικτικό και θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στο Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής ΥΑ, δίδεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής στο Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε. έως 31/12/2019.