Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018 00:00

Σύμφωνα με το άρθρο 17, του Νόμου 4351/14-2-15 (ΦΕΚ 164 Α) οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων στις οποίες παράγονται ζωικά υποπροϊόντα καθώς και των εγκεκριμένων και καταχωρημένων μονάδων διαχείρισης (με βάση τους Κανονισμούς 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΕ) έχουν υποχρέωση για την καταγραφή των ποσοτήτων των παραγόμενων ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων αντίστοιχα, όπως επίσης και για τη δήλωση των αποστολών και παραλαβών τους στο ηλεκτρονικό σύστημα. 

Η Ψηφιακή Υπηρεσία Καταγραφής Ζωικών Υποπροϊόντων άφορα στην καταγραφή της διαχείρισης των Ζωικών Υποπροϊόντων, από το στάδιο της παραγωγής, της επεξεργασία τους, έως και την τελική διαχείριση τους. Σημειώνεται δε, ότι το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο για κάθε αποστολή μπορεί να εκτυπωθεί μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων της αποστολής. 

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών σχετικά με την χρήση της εφαρμογής είναι το 1540.