« Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «ΥΑ σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς αυγών και την υποχρεωτική ηλεκτρονική διασύνδεση στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ» **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
Δημοσίευση αιτήσεων καταχώρισης και αιτήσεων τροποποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Προκειμένου να δείτε τις ονομασίες για τις οποίες έχουν δημοσιευτεί αιτήματα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθείστε τις εξής οδηγίες:

 • Συνδεθείτε με τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης DOOR
 • Στο παράθυρο «Φάση επεξεργασίας της αίτησης» επιλέξτε «Έχει δημοσιευθεί»
 • Επιλέξτε«Search»
2. Για να δείτε το δημοσιευμένο Ενιαίο Έγγραφο για μια από τις παραπάνω ονομασίες
 • Επιλέξτε το συγκεκριμένο αριθμό φακέλου
 • Στο εμφανιζόμενο παράθυρο επιλέξτε το τεύχος C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζεται
Διαδικασία Ενστάσεων
Κατά των αιτήσεων καταχώρισης ή τροποποίησης, κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Καν (ΕΚ) 668/2014.
Επίσης δικαίωμα υποβολής ένστασης έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει σε άλλο κράτος μέλος εκτός από αυτό το οποίο ζητά την καταχώριση, καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Καν (ΕΚ) 668/2014.
Τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν σε κράτος μέλος καταθέτουν τη δήλωση στο κράτος μέλος αυτό εντός προθεσμίας η οποία επιτρέπει την εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης στην Επιτροπή της ΕΕ.
Οι ενστάσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας υποβάλλονται στην Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ ΠΓΕ ΕΠΙΠ, Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58, ΤΚ 104 41, Αθήνα, email: pdo-pgi@minagric.gr, τηλέφωνο: 210 5275286-287-288-289, Fax: 210 5275273.

Δ/νση  Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: