Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014 11:51

Άξονας 3

«Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» 

Ο Άξονας 3 του ΠΑΑ αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών (κυρίως ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές) και στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. Οι δράσεις του στοχεύουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
Ο Άξονας 3 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:  

311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»  
      Ενισχύονται οι ακόλουθες δράσεις για πολύ μικρές επιχειρήσεις:

312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» 
      Ενισχύονται οι ακόλουθες δράσεις για πολύ μικρές επιχειρήσεις:

313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»  
     Ενισχύονται : 
α) Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα:

β) Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας για πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού:  

321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»
 Ενισχύονται :

322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών»
Ενισχύονται:

323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»

Ενισχύονται παρεμβάσεις σχετικές με:

Πληροφορίες :ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Λεωφ. Αθηνών 56, 10441 Αθήνα 
Τηλ.: 210 5275202-3 
Fax:  210 5201129   http://www.agrotikianaptixi.gr/
e-mail:
agrotikianaptixi@mou.gr

 Άξονας 4 : Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 

«Αξιοποίηση της τοπικής πρωτοβουλίας για ν’ αποκτήσει η ύπαιθρος προοπτικές ανάπτυξης» 

 Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER I αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προοπτικής στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, δίνοντας την ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να επιλέξουν οι ίδιες τη διαδικασία ανάπτυξής τους. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματά της οδήγησαν σ’ ένα συστηματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αυτό της LEADER II.  Στη Γ΄ Προγραμματική Περίοδο (2000 - 2006), η πρωτοβουλία συνεχίστηκε με το LEADER+, στη φιλοσοφία των προηγούμενων εφαρμογών, έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό την πιλοτική διάσταση που έθεσε τις βάσεις μιας νέας μορφής βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου.

Κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο, η Προσέγγιση LEADER (Άξονας 4) ενσωματώνεται πλέον στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του.  Εφαρμόζονται τοπικά προγράμματα σε αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας, συνεχίζοντας τη φιλοσοφία της «από κάτω προς τα πάνω» (“bottom up”) προσέγγισης.  Η διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται από τοπικά εταιρικά σχήματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες περιοχές παρέμβασης.
Σε ποιες περιοχές της χώρας εφαρμόζεται;
Εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές της χώρας και ειδικότερα σε ορεινές, μειονεκτικές, νησιωτικές και πεδινές.  Ο πληθυσμός τους κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 150.000 κατοίκων, ενώ οι σχετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται σε Δημοτικά Διαμερίσματα έως 5.000 κατοίκους, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές δημοτικών διαμερισμάτων έως 10.000 κατοίκους.
Ποιοι έχουν τη δυνατότητα να είναι δικαιούχοι;
Ανάλογα με τη φύση των έργων / παρεμβάσεων, ωφελούμενοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση σχετικών ενεργειών).
Tα τοπικά προγράμματα LEADER  περιλαμβάνουν τα εξής Μέτρα:

Αναλυτικότερα οι επενδύσεις που ενισχύονται αφορούν:
1.  Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης :

Ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / εμπορίας προϊόντων για παρεμβάσεις περιορισμένου ύψους

Περιλαμβάνει επενδύσεις αγροτικού τουρισμού, βιοτεχνικών μονάδων και παροχής υπηρεσιών.   

Ενισχύονται πολύ μικρές επιχειρήσεις, εκτός αυτών που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες. Επίσης χρηματοδοτούνται ενέργειες για την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και απόκτηση σημάτων ποιότητας.   

Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (ίδρυση και εκσυγχρονισμός κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, σήμανση αξιοθέατων και μνημείων, προβολή και προώθηση) και παρεμβάσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας (ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης, εστίασης και επιχειρήσεων, γραφεία πληροφόρησης και προώθησης του αγροτικού τουρισμού και βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).   

Ενισχύεται η δημιουργία βασικών υπηρεσιών και υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πολιτισμού και αναψυχής, που αφορούν ένα χωριό ή ομάδα χωριών, όπως μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, κέντρα φροντίδας παιδιών, βιβλιοθήκες, χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων, κ.λπ. 

Ενισχύονται παρεμβάσεις για την αναβάθμιση χωριών σε εφαρμογή συνολικής μελέτης.  

Ενισχύονται παρεμβάσεις σχετικές με διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, πολιτιστικών χαρακτηριστικών και τοπίου της υπαίθρου, μουσεία αγροτικής κληρονομιάς κ.λπ.   
2. Η «Συνεργασία», αφορά στην ενίσχυση της εφαρμογής κοινής δράσης είτε μεταξύ περιοχών της χώρας είτε με χώρες άλλων κρατών – μελών ή τρίτων χωρών.

Πληροφορίες : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Λεωφ. Αθηνών 56, 10441 Αθήνα
Τηλ.: 210 5275203/ 527520 
Fax:  210 5201129   http://www.agrotikianaptixi.gr/
e-mail: agrotikianaptixi@mou.gr