Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 00:00
Σε εφαρμογή του ΚΑΝ(ΕΕ) 2016/1012
και στο πλαίσιο επανελέγχου των επιμέρους στοιχείων του καταλόγου
και επικαιροποίησης αυτού,
αναστέλλεται προσωρινά η ανάρτησή του.

Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων