« Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «ΥΑ σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς αυγών και την υποχρεωτική ηλεκτρονική διασύνδεση στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ» **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(OPERATORS AND CATEGORIES OF ABP PLANTS)
 
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  14.10.2021)

 

Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

               ΤΟΜΕΑΣ Ι                                                                                           

- Μονάδες που διενεργούν ενδιάμεσες δραστηριότητες και μονάδες αποθήκευσης ζωικών υποπροϊόντων (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχεία η) και θ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ

- Μονάδες αποθήκευσης παράγωγων προϊόντων (άρθρο 24, παρ. 1, στοιχείο ι) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

- Μονάδες αποτέφρωσης / συναποτέφρωσης / καύσης (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχεία β), γ)και δ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Μονάδες αποτέφρωσης
2. Μονάδες συναποτέφρωσης
3. Μονάδες καύσης

ΤΟΜΕΑΣ IV

- Μονάδες μεταποίησης (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο α) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Μονάδες μεταποίησης κατηγορίας 1
2. Μονάδες μεταποίησης κατηγορίας 2
3. Μονάδες μεταποίησης κατηγορίας 3
    Μονάδες που παράγουν μεταποιημένη ζωϊκή πρωτείνη από μη μηρυκαστικά   (για χρήση στη διατροφή ζώων υδατοκαλλιέργειας)

ΤΟΜΕΑΣ V

- Ελαιοχημικές μονάδες (άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ VΙ

- Μονάδες βιοαερίου (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο ζ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ VΙΙ

- Μονάδες λιπασματοποίησης (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο ζ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ VIII

- Μονάδες παρασκευής τροφών για ζώα συντροφιάς (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο ε) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ IX 

– Μονάδες χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων για σκοπούς εκτός τροφικής αλυσίδας (άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Αίμα, προϊόντα αίματος, ιατρικά βοηθήματα
2. Αίμα και προϊόντα αίματος ιπποειδών
3. Δορές, δέρματα και τα προϊόντα τους, βυρσοδεψεία
4. Κυνηγετικά τρόπαια, τρόπαια για ταρίχευση και άλλα παρασκευάσματα
5. Μαλλί, τρίχες, τρίχες χοίρων, φτερά, μέρη φτερών και πούπουλα
6. Υποπροϊόντα μελισσοκομίας
7. Οστά, προϊόντα με βάση τα οστά, κέρατα, προϊόντα με βάση τα κέρατα, χηλές και προϊόντα με βάση τις χηλές
8. Γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, παράγωγα προϊόντα γάλακτος, πρωτόγαλα, προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα
9. Άλλα

ΤΟΜΕΑΣ X

– Καταχωρημένοι χρήστες ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων για ειδικούς σκοπούς όπως αναφέρονται στα άρθρα 17 παρ. 1, 18 παρ. 1 και 2 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Χρήση για διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς
2. Χρήση σε ζώα ζωολογικών κήπων/ τσίρκων
3. Χρήση σε νεκροφάγα πτηνά
4. Χρήση σε άλλα άγρια ζώα
5. Άλλες ειδικές χρήσεις σίτισης
6. Άλλες χρήσεις

ΤΟΜΕΑΣ XΙ

– Κέντρα συλλογής (άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ XΙΙ

– Μονάδες παρασκευής οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο στ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΙΙ

– Άλλοι καταχωρημένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων
1. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά καλλυντικά προϊόντα
2. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα
3. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά ιατρικά βοηθήματα
4. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται για διάγνωση in vitro
5. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά κτηνιατρικά φάρμακα
6. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά φάρμακα
7. Εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται ενδιάμεσα προϊόντα
8. Καταχωρημένοι έμποροι
9. Άλλοι καταχωρημένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων

 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: