ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • Εγκύκλιος 1826/22230/25.02.2015: Υποχρεώσεις των κατόχων έγκρισης βιοκτόνων σκευασμάτων αρμοδιότητας ΥΠΑΠΕ μετά τη δημοσίευση της έγκρισης μιας δραστικής ουσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό των βιοκτόνων (Νο 528/2012).
 • Εγκύκλιος 14153/161087/18.12.2014: Εφαρμογή του άρθρου 95 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό Νο 334/2014, στα βιοκτόνα σκευάσματα αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Π.Δ 205/2001 για εγκρίσεις βιοκτόνων τόσο για νέες για την Ευρωπαϊκή Ένωση δραστικές ουσίες όσο και για παλιές οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Παρ/μα I, IA και IB και ισχύει μέχρι την 31/08/2013. Από 01/09/2013 θα  ισχύει ο Κανονισμός 528/2012.
 • Nόμος 2538/ΦΕΚ Α 242/01.12.1997Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά & κτηνιατρικά φάρμακα ,ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων & άλλες διατάξεις.
 • ΚΥΑ 132428/29.09.09 (ΦΕΚ Β 2110/29.09.2009): Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το π.δ. 205/2001 (A΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 2.
 • ΚΥΑ 4829/52048/03.05.12 (ΦΕΚ 1471/3.05.2012), για εγκρίσεις βιοκτόνων τόσο για νέες για την Ευρωπαική Ένωση δραστικές ουσίες όσο και για παλιές οι οποίες δεν έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Παρ/μα Ι, ΙΑ και ΙΒ.
 • ΚΥΑ 4616/52519/04.05.16 (ΦΕΚ 1367Β/16.05.2016): Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1. ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

  • 6558/153112/05.07.2019 Κατ’ εξαίρεση τροποποίηση του αριθμού εφαρμογών για το έτος 2019 των εγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία Bacillus thuringiensis (serotype H-14). (09.07.19)
  • 1987/32861/23.04.2019 Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνου σκευάσματος Aqua K-othrine EW για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (02.05.19)
  • 4295/89926/23.04.2019 Κατ’ εξαίρεση χρήση του βιοκτόνου σκευάσματος Pesguard S102 10 SEC για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (24.04.19)
  • 3378/65085/12.04.2019 Κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής του βιοκτόνου DU-DIM 15 SC για την καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών. (15.04.19)
  • 9151/120156/13.09.2018 Κατ’ εξαίρεση τροποποίηση του αριθμού εφαρμογών για το έτος 2018 των εγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία Bacillus thurigiensis subsp israelensis για την καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών. (13.09.18)
  • 5132/69830/16.05.2018 Κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής βιοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών. (16.05.18)
  • 4409/60016/25.04.2018 Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνου σκευάσματος Aqua K-othrine EW για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (25.04.18)
  • 4408/60014/25.04.2018 Κατ’ εξαίρεση χρήση του βιοκτόνου σκευάσματος Pesguard S102 10 SEC για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (25.04.18)
  • ΚΥΑ 3399/40241/08.04.2015 Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (09.04.15)
  • ΚΥΑ 3398/40238/08.04.2015 Κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής από αέρος βιοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών. (09.04.15)
  • ΥΑ 3807/40176/26.03.2014. Κατ' εξαίρεση άδεια εφαρμογής από αέρος βιοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών. (28.03.14)
  • ΥΑ 5205/56118/09.05.2013. Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (10.05.13)
  • ΥΑ 3861/42537/05.04.2013Kατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής από αέρος βιοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών. (08.04.13)
  • ΥΑ 8798/88574/29.08.2012 Κατ΄’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (05.09.12)
  • ΥΑ 3444/37683/04.05.2012 Kατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής από αέρος των εγκεκριμένων σε ορυζώνες βιοκτόνων VECTOBAC 12 SC – MOZKILL 120 SC – DU-DIM 15 SC – OPRAH 15 SC για την καταπολέμηση των κουνουπιών. (04.05.12)

2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

  • 14543/95703/03.05.2019: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας Chlolecalciferol (ΤΠ-14) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012.
  • 10299/135825/08.10.2018: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας Cyphenothrin (ΤΠ-18) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012.
  • 10170/133848/04.10.2018:  Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας Cypermerthrin (ΤΠ-18) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012.
  • 10168/133841/04.10.2018: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας Acetamiprid (ΤΠ-18) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012.
  • 14246/138693/22.12.2017: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας Imiprothrin (ΤΠ-18) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012.
  • 12582/121748/16.11.2017: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας Imiprothrin (ΤΠ-19) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012.
  • 12581/121747/16.11.2017: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας Dichloafluanid (ΤΠ-21) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012.

3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

  • 2018/1622: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1622 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη μη έγκριση ορισμένων δραστικών ουσιών βιοκτόνων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

  • 6882/161401/02.07.2019: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας indoxacarb (ινδοξακάρβη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18
  • 6881/161400/02.07.2019: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας etofenprox (ετοφαινπρόξη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8

5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Κανονισμός 2019/157 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (15.02.19)
  • 4142/56893/19.04.2018 'Εγγαφo προς κατόχους βιοκτόνων προϊόντων με θέμα: Παραστατικά εισαγωγών. (19.04.18)
  • 1332/20119/06.02.2018 Επιστολή προς κατόχους έγκρισης τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων με θέμα: Υποχρεώσεις των κατόχων έγκρισης βιοκτόνων σκευασμάτων που περιέχουν δραστικές ουσίες σε περιεκτικότητα ίση ή μεγαλύτερη του 0,003% σύμφωνα με το άρθορ 19 (4) του Κανονισμού των βιοκτόνων. (28.02.18)
  • YA 2074/29857/26.02.2018 Τροποποίηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά των βιοκτόνων (τρωκτικοκτόνων) σκευασμάτων ως προς τον τελικό χρήστη. (28.02.18)
  • 3277/36344/22.03.13. Εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών. (22.03.13)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 1. Νομοθεσία Βιοκτόνων Προϊόντων που αφορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Σ.Α.Ε. Φεβρουάριος 2019. (14.02.19)
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας