Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 13:19
Παραγωγική μορφή λειτουργίας των ηλεκτρονικών παραβόλων για τα Βιοκτόνα Προϊόντα

Σας γνωρίζουμε ότι από την 20-11-2014 έχει τεθεί σε εφαρμογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Οικονομικών «e-Παράβολο» η ηλεκτρονική καταβολή των παραβόλων που αφορούν τα Βιοκτόνα προϊόντα μέσω της παρακάτω σύνδεσης

https://www.gsis.gr/e-paravolo

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εφαρμόσουν την ανωτέρω διαδικασία για την έκδοση των παραβόλων που τους αφορούν.

Οι όροι και η διαδικασία είσπραξης – επιστροφής παραβόλου, για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου καθορίζονται στην ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ τ.Β’ 1675/2013) όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1150/15-5-2014 (ΦΕΚ. 1357/Β/2014).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, επισυνάπτονται :

α) Λίστα με τα παράβολα των Βιοκτόνων προϊόντων (μεταβατική περίοδος)  και

β) Λίστα με τα παράβολα των Βιοκτόνων προϊόντων (Κανονισμός 528/2012), όπως παρουσιάζονται στην εφαρμογή «e – Παράβολο».

Πληροφορίες : Ε. Θραψανάκη, Λ. Καρτερολιώτη
Τηλέφωνο : 210 928 7249/7255
Fax : 210 921 2090
Email : syg097@minagric.grsyg080@minagric.gr

Συν.: Σχετικό Έγγραφο του Τμήματος Δ' της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής