«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης ) έως τις 30 Ιουνίου 2023 καθώς με τη συνημμένη απόφαση πήρε παράταση» **** «Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων υλοποίησης παρεμβάσεων στήριξης του τομέα της μελισσοκομίας στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027.» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράτασης Υποβολής Μεταβιβάσεων αφορά στη 2η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.09» **** «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Μητρώου Αξιολογητών για τα έργα και τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ» **** «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την υλοποίηση της Δράσης "Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων" του Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος του Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027» **** «2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: - υποέργο 1: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»» **** «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Της Ετήσιας Παράτασης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

1. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την τήρηση και την επικαιροποίηση του επίσημου μητρώου (φυτοϋγειονομικό μητρώο) είναι οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε της Χώρας, με την συνδρομή των  Δ/νσεων Δασών, Δασαρχείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου απαιτείται λόγω αρμοδιότητάς τους. Τα ΠΚΠΦ,Π&ΦΕ και τα ΤΑΑ&Ε του ΥπΑΑΤ έχουν πρόσβαση στο τηρούμενο μητρώο και ενημερώνονται από τις ΔΑΟΚ των Π.Ε για κάθε νέα εγγραφή ή τροποποίηση του.                 

2. Οι διαδικασίες εγγραφής στο μητρώο ή τροποποίησης του, περιγράφονται στο άρθρο 6 του Π.Δ 37/2021 (Α’ 94) καθώς και στο άρθρο 66 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.  Η σχετική αίτηση  για την εγγραφή στο μητρώο ή την τροποποίηση του είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του παραρτήματος που ακολουθεί. Η γνωστοποίηση εγγραφής στο μητρώο είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του παραρτήματος που ακολουθεί.                     

3. Από την έναρξη ισχύος της Κ.Υ.Α με αριθμ. 12681/352685/2021 (Β’ 5931) καταργείται η Υ.Α με αριθμ. 126033/5-8-2005 με θέμα «εξαίρεση εγγραφής στο μητρώο».

4. Σε ότι αφορά την έγκριση εγκαταστάσεων μεταχείρισης Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας, συνεχίζουν να ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Κ.Υ.Α με αριθμ. 101149/2011 (Β’ 2437). 

5. Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄307) διατηρούν τον ίδιο αριθμό στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης,  προσθέτοντας στην αρχή του αριθμού του μητρώου το κατά ISO πρόθεμα της χώρας (GR -) σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031. 

6. Οι επαγγελματίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου) οι οποίοι προμηθεύουν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, στο πλαίσιο της σύμβασης τους για την κατασκευή ενός έργου πρασίνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, θεωρούνται επαγγελματίες υπόχρεοι εγγραφής στο νέο φυτοϋγειονομικό μητρώο επαγγελματιών.

7. Ο επαγγελματίας που εισάγει, διακινεί φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μέσω διαδικτύου απαιτείται να εγγραφεί στο νέο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων  επιχείρησης .

8. Όσοι από τους επαγγελματίες ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές την έκδοση πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 100, 101 και 102 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 έχουν την υποχρέωση  εγγραφής στο νέο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης .

9. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επαγγελματιών πρέπει να τηρούν αρχεία, για τις εγκαταστάσεις από τις οποίες προμηθεύονται φυτά καθώς και για τις εγκαταστάσεις στις οποίες   προμηθεύουν  φυτά για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών και να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.  

10. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο νέο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης:

 • Οι επαγγελματίες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων με μέσα διαφορετικά από τις συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως.
 • Οι επαγγελματίες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες σπόρων εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
 • Οι επαγγελματίες που η δραστηριότητά τους σχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα  περιορίζεται στη μεταφορά τους για άλλον επαγγελματία.
 • Οι επαγγελματίες που η δραστηριότητά τους αφορά τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους με τη χρήση ξύλινων μέσων συσκευασίας.
  1. Αίτηση εγγραφής, τροποποίησης εγγραφής στο Επίσημο Μητρώο επαγγελματιών σε επεξεργάσιμη μορφή
  2. Υπόδειγμα γνωστοποίηση εγγραφής στο Επίσημο Μητρώο επαγγελματιών σε επεξεργάσιμη μορφή
  3. Κατευθυντήριες οδηγίες για την εγγραφή, τροποποίηση εγγραφής στο Επίσημο Μητρώο επαγγελματιών

 

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: