Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021 17:00
1. Νομοθεσία

Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων σε Μεταποιημένα Προϊόντα/Συντελεστές Μεταποίησης

Παλαιότερες Αναρτήσεις

Chlorate

Πίνακας Τροποποιήσεων των Παραρτημάτων II, III, IV του Καν (ΕΚ) 396/2005 (16.10.2018)

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Κοινοτικά MRLs με βάση τον κανονισμό 396/2005 (EU Pesticide database)

Νόμος 4036/2012 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις (NEO 01.12.2021)

Αρμόδιες αρχές

2. Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Υπολειμμάτων Φ.Π. σε προϊόντα φυτικής προέλευσης (National Control Programmes for Pesticide Residues) 
3. Αποτελέσματα (Results)
4. Προγράμματα εκτάκτων ελέγχων υπολειμμάτων
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής