«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Της Ετήσιας Παράτασης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – SMALL TREASURES OF EUROPE» **** «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης)» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – PDOPGIBASKET» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – TASTE THE PREMIUM» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου - GREAT GATHERINGS» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – ORACANDO» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – FRUIT UP» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – A DROP OF GOLD» **** «ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027» **** «3η Τροποποίηση της Απόφασης αρθμ. 299/396854/30.12.2022: Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «Ορθή Επανάληψη της Απόφασης αριθμ. 10/5399/09.01.2023: Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** «7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1264/158482/28-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.1 » **** «4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1183/143626/14-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.2 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής
   Γραφείο  Προϊόντων  Βιοτεχνολογίας

Κοινοτική Νομοθεσία 

2001/18/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

1829/2003ΕΚ Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.

882/2004/ΕΚ Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων*

*Σε διαδικασία αναμόρφωσης

Αποφάσεις της Επιτροπής για έγκριση γενετικών τροποποιήσεων για καλλιέργεια

 

98/294/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 1998 για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (Zea mays L. σειρά MON810) σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου*.

 • Καλλιέργεια ως υπάρχον προϊόν. Αίτηση για ανανέωση έγκρισης καλλιέργειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1829/2003/ΕΕ

2010/135/ΕΕ Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2010 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προϊόντος γεωμήλου (Solanum tuberosum L.σειρά ΕΗ92-527-1) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να αυξηθεί η περιεκτικότητα του αμύλου σε αμυλοπηκτίνη.

 Σύσταση Συνύπαρξης

2010/C 200/01 Σύσταση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών μέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες.

Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος: Συμπεράσματα

Συμπεράσματα σχετικά με:
 • Ισχυροποίηση περιβαλλοντικής ανάλυσης και διαδικασιών παρακολούθησης
 • Εκτίμηση κοινωνικο-οικονομικών οφελών και κινδύνων
 • Βελτίωση χρήσης των εμπειρογνώμων 
 • Θέσπιση ορίων σήμανσης των σπόρων σποράς
 • Ευαίσθητες και/ή προστατευόμενες περιοχές

Εθνική Νομοθεσία: Εναρμόνιση

ΥΑ 341561/2645/25-02-2000, ΦΕΚ 443/Β/03-04-2000: Γενικός τεχνικός κανονισμός αποδοχής ποικιλιών καλλιεργούμενων γεωργικών ειδών. Σε συμμόρφωσης με την οδηγία 70/457/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 και όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

ΚΥΑ 38639/2017/21-9-2005, ΦΕΚ 1334/21-9-2005. Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18 "για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ" του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 17-μέτρα διασφάλισης).

 Εθνική Νομοθεσία: Έλεγχοι

ΚΥΑ 332657/16-2-2001, ΦΕΚ 176/21-2-2001. Τεχνικός κανονισμός πιστοποίησης και ελέγχου κατά την εμπορία σπόρων προς σπορά συμβατικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών για την παρουσία προσμίξεων από γενετικά τροποποιημένους σπόρους. Οι σπορομερίδες των δειγμάτων που παρουσιάζονται θετικές επανεξάγονται ή καταστρέφονται.

 Εθνική Νομοθεσία: Απαγορεύσεις

 

ΥΑ 9769/121592/08-10-2013, ΦΕΚ Β/Β/2566/11-10-2013. <<Απαγόρευση εμπορίας στην ελληνική επικράτεια σπόρων προς σπορά υβριδίων αραβοσίτου που φέρουν τη γενετική τροποποίηση ΜΟΝ810>>.

ΥΑ 317/51441/2012 ΦΕΚ Β/1567/08-05-2012 <<Απαγόρευση της χρήσης και εμπορίας της γενετικής τροποποίησης γεώμηλου ΕΗ92-527-1 στο περιβάλλον ως πολλαπλασιαστικό υλικό για καλλιέργεια>> (Amflora).

 Εθνική Νομοθεσία: Επιστημονική Επιτροπή 

ΥΑ 4Α15Β-Β5/17-3-2011. Ορισμός μελών της επταμελούς επιτροπής του άρθρου 16 παρ.2 της υπ'αριθμ. 38639/2017/21-9-2005 (ΦΕΚ 1334Β') απόφασης των υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: