ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
 • Π.Δ.76/02.04.1987(ΦΕΚ Α' 46/1987). Επιβολή ποιοτικού ελέγχου σε κατεψυγμένα οπωροκηπευτικά που προορίζονται για εξαγωγή.
 • ΥΑ 4123451/01.12.1995 (ΦΕΚ Β' 1023/1995). Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους, στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου, επί των οπωροκηπευτικών βαθείας κατάψυξης.
 • ΥΑ 311990/09.05.1997(ΦΕΚ Β΄ 402/1997). Επέκταση ισχύος προγενέστερης απόφασης ΥΠ. Γεωργίας υπ.αρ.4123455/95, η οποία αναφέρεται σε οπωροκηπευτικά βαθείας κατάψυξης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου σε όλα τα φυτικής προέλευσης προϊόντα όμοιας καταστάσεως και χρήσεως και μείωση θερμοκρασιακής ανοχής κατά την τοπική διανομή και μέσα στις προθήκες πώλησης στον τελικό καταναλωτή.
 • ΥΑ 330326/19.01.2000(ΦΕΚ Β΄98/2000).Τροποποιήσεις της 412345/1.12.95 αποφάσεως Υφ. Γεωργίας ΦΕΚ 1023Β΄/12.12.95 και ισχύς αυτών και στην 311990/9.5.97 απόφαση Υφ. Γεωργίας ΦΕΚ 402 Β΄/16.5.97 .
 • ΥΑ 400778/28.11.2000(ΦΕΚ Β' 1548/2000). Τροποποίηση διατάξεων των Υπ. Αποφάσεων 381185/1994 ΦΕΚ 645/26.8.94 και 412345/1995 ΦΕΚ 1023Β΄/12.12.1995 .
 • ΚΥΑ 287979/2.4.2008(ΦΕΚ Β΄639/2008). Τροποποίηση της υπ. 412345/1.12.95 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β΄1023 " Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους, στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου, επί των οπωροκηπευτικών βαθείας κατάψυξης") όπως ισχύει.
 • ΚΥΑ 320109/19.8.2008(ΦΕΚ Β' 1737/2008). Τροποποίηση της υπ. 412345/1.12.95 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β΄1023 " Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους, στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου, επί των οπωροκηπευτικών βαθείας κατάψυξης") όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4235/2014(ΦΕΚ Α΄32/11.02.2014) "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων"

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: