« Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «ΥΑ σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς αυγών και την υποχρεωτική ηλεκτρονική διασύνδεση στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ» **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ-ΟΣΠΡΙΑ ΤΕΥΤΛΑ ΕΛΑΙΟΥΧΑ-ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΚΑΠΝΟΣ
ΠΑΤΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ ΑΜΠΕΛΙ

 

ΓΕΝΙΚΑ
 1. ΥΑ αριθμ. 428615/16.10.1986(ΦΕΚ 758 Β): Τεχνικός Κανονισμός Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτικών Ειδών. Μέρος Β.
 2. KYA αριθμ. 320703/30.07.1987(ΦΕΚ 469 Β): Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευσης.
 3. ΥΑ αριθμ. 290235/17.05.1988(ΦΕΚ 399 Β): Παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού.
 4. ΚΥΑ αριθμ. 351139/29.05.1990(ΦΕΚ 488 Β): Τροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων κηπευτικών προς σπορά και του Τεχνικού Κανονισμού Ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων σπορά κτηνοτροφικών φυτών.
 5. ΚΥΑ αριθμ. 375771/26.10.1990(ΦΕΚ 716 Β):Τροποποίηση Γενικού Τεχνικού Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας , κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση.
 6. ΚΥΑ αριθμ. 290770/07.02.1997(ΦΕΚ 213 Β): Τροποποίηση Γενικού Τεχνικού Κανονισμού ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας κλπ και Τεχνικού Κανονισμού ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων σποράς σιτηρών.
 7. ΚΥΑ αριθμ. 339912/12.04.1993(ΦΕΚ 285 Β): Τροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση και του Τεχνικού Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς κτηνοτροφικών φυτών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/19 ΕΟΚ της επιτροπής.
 8. ΚΥΑ αριθμ. 321479/12.06.1997(ΦΕΚ 524 Β): Τροποποίηση των Γενικών Τεχνικών Κανονισμών ελέγχου και πιστοποίησης οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση, σπόρων σποράς κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών και σπόρων κηπευτικών προς σπορά.
 9. ΚΥΑ αριθμ. 339823/20.08.1997(ΦΕΚ 762 Β): Τροποποίηση Γενικών Τεχνικών Κανονισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 96/72/ΕΚ του Συμβουλίου.
 10. KYA αριθμ. 356382/16.06.1999(ΦΕΚ 1349 Β): Τροποποίηση της 320703/30-7-1987 Υπουργικής Απόφασης «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση» (Β΄469), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
 11. ΚΥΑ αριθμ. 225028/31.03.2003(ΦΕΚ 434 Β): Τροποποίηση της 320703/30-7-1987 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση (ΦΕΚ 469 Β΄).
 12. ΥΑ αριθμ. 289613/8625/03.05.2006(ΦΕΚ 798 Β): Τεχνικός Κανονισμός Εξαγωγών Πολλαπλασιαστικού Υλικού.
 13. Εγκύκλιος αριθμ. 311211/13142/04.10.2006: Διαδικασία εξαγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.
 14. ΚΥΑ αριθμ. 244542/19.04.2006(ΦΕΚ 672 Β): Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 250744/17-6-2003 (ΦΕΚ 861/τ. Β΄/2003), 225020/31-3-2003 (ΦΕΚ 492/τ. Β΄2003), 225021/31-3-2003 (ΦΕΚ 478/τ. Β’ /2003), 236989/12-5-2003 (ΦΕΚ 705/τ. Β΄/2003) και 225018/31-3-2003 (ΦΕΚ 493/τ. Β΄/2003) κοινών υπουργικών αποφάσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/117/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 (L 14, 18-1-2005, σελ. 18).
 15. ΚΥΑ αριθμ. 287620/1762/15.07.2010(ΦΕΚ 1140 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 250744/17-6-2003, 225020/31-3-2003, 236989/12-5-2003 και 225021/31-3-2003 αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/74/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2009 (L.166).
 16. ΥΑ αριθμ. 2462/91647/12.08.2016(ΦΕΚ 2798 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 250744/17-6-2003 (Β΄861/1-7-2003), 225020/31-3-2003 (Β'492/23-4-2003), 225018/31-3-2003 (Β΄493/23-4-2003), 236989/12-5-2003 (Β΄705/4-6-2003), 276357/29-7-2002 (Β΄1020/5-8-2002) και 225021/31-3-2003 (Β'478/21-4-2003) αποφάσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/317 της Επιτροπής (ΕΕ L 60, 5-3-2016, σ. 72).
 17. ΥΑ αριθμ. 2568/98853/06.09.2016(ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέγχου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.
 18. ΦΕΚ Β΄3129/29.09.2016: Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 2568/98853/06.09.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέχγου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 1. ΚΥΑ αριθμ. 225020/31.03.2003(ΦΕΚ 492 Β): Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά.
 2. ΚΥΑ αριθμ. 244542/19.04.2006(ΦΕΚ 672 Β): Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 250744/17-6-2003 (ΦΕΚ 861/τ. Β΄/2003), 225020/31-3-2003 (ΦΕΚ 492/τ. Β΄2003), 225021/31-3-2003 (ΦΕΚ 478/τ. Β’ /2003), 236989/12-5-2003 (ΦΕΚ 705/τ. Β΄/2003) και 225018/31-3-2003 (ΦΕΚ 493/τ. Β΄/2003) κοινών υπουργικών αποφάσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/117/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 (L 14, 18-1-2005, σελ. 18).
 3. ΚΥΑ αριθμ. 259965/225/08.01.2007(ΦΕΚ 38 Β): Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 225020/31-3-2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά» (ΦΕΚ 492/Β΄).
 4. ΚΥΑ αριθμ. 287620/1762/15.07.2010(ΦΕΚ 1140 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 250744/17-6-2003, 225020/31-3-2003, 236989/12-5-2003 και 225021/31-3-2003 αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/74/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2009 (L.166).
 5. ΚΥΑ αριθμ. 246/41113/03.04.2012(ΦΕΚ 1126 Β): Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 225020/31-3-2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2012/1/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου 2012 (L 4).
 6. ΚΥΑ αριθμ. 5847/58790/16.05.2013(ΦΕΚ 1317 Β): Τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 225020/31-03-2003 και 250744/17-06-2003 αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2012/37/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2012 (L.325/13).
 7. ΥΑ αριθμ. 766/23923/24.02.2016(ΦΕΚ 488 Β): Τροποποίηση της αριθμ. 225020/31-03-2003 απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2015/1955 της Επιτροπής.
 8. ΥΑ αριθμ. 2462/91647/12.08.2016(ΦΕΚ 2798 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 250744/17-6-2003 (Β΄861/1-7-2003), 225020/31-3-2003 (Β'492/23-4-2003), 225018/31-3-2003 (Β΄493/23-4-2003), 236989/12-5-2003 (Β΄705/4-6-2003), 276357/29-7-2002 (Β΄1020/5-8-2002) και 225021/31-3-2003 (Β'478/21-4-2003) αποφάσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/317 της Επιτροπής (ΕΕ L 60, 5-3-2016, σ. 72).
 9. ΥΑ αριθμ. 2568/98853/06.09.2016(ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέγχου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.
 10. ΦΕΚ Β΄3129/29.09.2016: Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 2568/98853/06.09.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέχγου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.
 11. ΥΑ αριθμ. 2231/136187/08.10.2018(ΦΕΚ 4743 Β): Τροποποίηση της αριθ. 225020/31.3.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας “Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά” (Β΄492), σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2018/1027 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις αποστάσεις απομόνωσης για Sorghum spp (EE L 184, 20.7.2018, σ. 4). (ισχύει από την 01.01.2019) ».
 12. ΥΑ αριθμ. 1080/99222/08.04.2020(ΦΕΚ Β΄ 1415/15.04.2020) «Τροποποίηση των αριθ. 250744/17.06.2003 (Β΄ 861), 225020/31.03.2003 (Β΄ 492), 258676/29.09.2003 (Β΄ 1517), 236989/12.05.2003 (Β΄ 705), 276357/29.07.2002 (Β΄ 1020), 225021/31.03.2003 (Β΄ 478), 436691/27.12.1994 (Β΄ 16/16.01.1995), 436692/27.12.1994 (Β΄ 22/17.01.1995 και Διορθ.Σφαλμ. Β'81/8.2.1995), 2874/110922/13.10.2015 (Β΄ 2408), και 218/8241/21.01.2017 (Β΄ 267) αποφάσεων, όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία (EE) 2020/177 της Επιτροπής (ΕΕ L 41, 13.02.2020, σ. 1)»
 13. ΥΑ αριθ. 1388/154201/11.06.2021(ΦΕΚ  Β΄ 2643/11.06.2021) «Τροποποίηση των υπ’ αρ. 250744/17.06.2003 (Β΄ 861) και 225020/31.03.2003 (Β΄ 492) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/415 της Επιτροπής (L 81)»

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ – ΟΣΠΡΙΑ

 1. ΚΥΑ αριθμ. 250744/17.06.2003(ΦΕΚ 861 Β): Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών.
 2. ΚΥΑ αριθμ.256808/07.02.2005(ΦΕΚ 223 Β): Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 250744/17-6-2003 «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (ΦΕΚ 861/Β/2003), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/55/ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Απριλίου 2004 (L. 114, 21-4-2004, σελ. 18).
 3. ΚΥΑ αριθμ. 244542/19.04.2006(ΦΕΚ 672 Β): Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 250744/17-6-2003 (ΦΕΚ 861/τ. Β΄/2003), 225020/31-3-2003 (ΦΕΚ 492/τ. Β΄2003), 225021/31-3-2003 (ΦΕΚ 478/τ. Β’ /2003), 236989/12-5-2003 (ΦΕΚ 705/τ. Β΄/2003) και 225018/31-3-2003 (ΦΕΚ 493/τ. Β΄/2003) κοινών υπουργικών αποφάσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/117/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 (L 14, 18-1-2005, σελ. 18).
 4. ΚΥΑ αριθμ. 279076/1687/19.02.2009(ΦΕΚ 343 Β): Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 250744/17-6-2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β 861), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2007/72/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2007 (L. 329).
 5. ΚΥΑ αριθμ. 287620/1762/15.07.2010(ΦΕΚ 1140 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 250744/17-6-2003, 225020/31-3-2003, 236989/12-5-2003 και 225021/31-3-2003 αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/74/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2009 (L.166).
 6. ΚΥΑ αριθμ. 5847/58790/16.05.2013(ΦΕΚ 1317 Β): Τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 225020/31-03-2003 και 250744/17-06-2003 αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2012/37/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2012 (L.325/13).
 7. ΥΑ αριθμ. 6775/95992/24.07.2014(ΦΕΚ 2130 Β): Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών (διόρθωση με ΦΕΚ 2244 Β 2014).
 8. ΥΑ αριθμ. 2462/91647/12.08.2016(ΦΕΚ 2798 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 250744/17-6-2003 (Β΄861/1-7-2003), 225020/31-3-2003 (Β'492/23-4-2003), 225018/31-3-2003 (Β΄493/23-4-2003), 236989/12-5-2003 (Β΄705/4-6-2003), 276357/29-7-2002 (Β΄1020/5-8-2002) και 225021/31-3-2003 (Β'478/21-4-2003) αποφάσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/317 της Επιτροπής (ΕΕ L 60, 5-3-2016, σ. 72).
 9. ΥΑ αριθμ. 2568/98853/06.09.2016(ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέγχου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.
 10. ΦΕΚ Β΄3129/29.09.2016: Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 2568/98853/06.09.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέχγου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.
 11. ΥΑ αριθμ. 2791/129051/24.11.2017(ΦΕΚ 4350 Β): Τροποποίηση της αριθμ. 250744/17-6-2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β΄861/1-7-2003), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/2109 της Επιτροπής (ΕΕ L 327, 2-12-2016, σ. 59).”
 12. ΥΑ αριθμ. 242/16077/30.01.2018(ΦΕΚ 382 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 329587/28-1-2000 (Β΄140), 224961/14-3-2003 (Β΄369) και 6775/95992/24-7-2014 (Β΄ 2130 και 2244 διόρθωση σφάλματος) υπουργικών αποφάσεων».
 13. ΥΑ αριθμ. 2230/136176/08.10.2018(ΦΕΚ 4816 Β): Τροποποίηση της αριθμ. 250744/17.6.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (ΦΕΚ Β΄ 861), σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2018/1028 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2018, για τη διόρθωση της εκτελεστικής οδηγίας (ΕΕ) 2016/2109 της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη νέων ειδών και τη βοτανική ονομασία του είδους Lolium x boucheanum Kunth (λόλιον το υβρίδιο) (ΕΕ L 184, 20-7-2018, σ. 7). (ισχύει από την 01.01.2019)
 14. Διόρθωση σφάλματος στην 2230/136176/08.10.2018 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4816/30.10.2018 (τ.Β΄).(ΦΕΚ 5089 Β)
 15. ΥΑ αριθμ. 1080/99222/08.04.2020(ΦΕΚ Β΄ 1415/15.04.2020) «Τροποποίηση των αριθ. 250744/17.06.2003 (Β΄ 861), 225020/31.03.2003 (Β΄ 492), 258676/29.09.2003 (Β΄ 1517), 236989/12.05.2003 (Β΄ 705), 276357/29.07.2002 (Β΄ 1020), 225021/31.03.2003 (Β΄ 478), 436691/27.12.1994 (Β΄ 16/16.01.1995), 436692/27.12.1994 (Β΄ 22/17.01.1995 και Διορθ.Σφαλμ. Β'81/8.2.1995), 2874/110922/13.10.2015 (Β΄ 2408), και 218/8241/21.01.2017 (Β΄ 267) αποφάσεων, όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία (EE) 2020/177 της Επιτροπής (ΕΕ L 41, 13.02.2020, σ. 1)»
 16. ΥΑ αριθ. 1388/154201/11.06.2021(ΦΕΚ  Β΄ 2643/18.06.2021) «Τροποποίηση των υπ’ αρ. 250744/17.06.2003 (Β΄ 861) και 225020/31.03.2003 (Β΄ 492) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/415 της Επιτροπής (L 81)».

ΤΕΥΤΛΑ

 1. ΚΥΑ αριθμ. 225018/31.03.2003(ΦΕΚ 493 Β): Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων τεύτλων προς σπορά.
 2. ΚΥΑ αριθμ. 244542/19.04.2006(ΦΕΚ 672 Β): Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 250744/17-6-2003 (ΦΕΚ 861/τ. Β΄/2003), 225020/31-3-2003 (ΦΕΚ 492/τ. Β΄2003), 225021/31-3-2003 (ΦΕΚ 478/τ. Β’ /2003), 236989/12-5-2003 (ΦΕΚ 705/τ. Β΄/2003) και 225018/31-3-2003 (ΦΕΚ 493/τ. Β΄/2003) κοινών υπουργικών αποφάσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/117/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 (L 14, 18-1-2005, σελ. 18).
 3. ΥΑ αριθμ. 2462/91647/12.08.2016(ΦΕΚ 2798 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 250744/17-6-2003 (Β΄861/1-7-2003), 225020/31-3-2003 (Β'492/23-4-2003), 225018/31-3-2003 (Β΄493/23-4-2003), 236989/12-5-2003 (Β΄705/4-6-2003), 276357/29-7-2002 (Β΄1020/5-8-2002) και 225021/31-3-2003 (Β'478/21-4-2003) αποφάσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/317 της Επιτροπής (ΕΕ L 60, 5-3-2016, σ. 72).
 4. ΥΑ αριθμ. 2568/98853/06.09.2016(ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέγχου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.
 5. ΦΕΚ Β΄3129/29.09.2016: Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 2568/98853/06.09.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέχγου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.

ΚΑΠΝΟΣ

 1. ΥΑ αριθμ. 224961/14.03.2003(ΦΕΚ 369 Β): Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά Καπνού.
 2. ΥΑ αριθμ. 2568/98853/06.09.2016(ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέγχου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.
 3. ΦΕΚ Β΄3129/29.09.2016: Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 2568/98853/06.09.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέχγου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.
 4. ΥΑ αριθμ. 242/16077/30.01.2018(ΦΕΚ 382 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 329587/28-1-2000 (Β΄140), 224961/14-3-2003 (Β΄369) και 6775/95992/24-7-2014 (Β΄ 2130 και 2244 διόρθωση σφάλματος) υπουργικών αποφάσεων».

ΕΛΑΙΟΥΧΑ – ΚΛΩΣΤΙΚΑ

 1. ΥΑ αριθμ. 297581/02.06.1989(ΦΕΚ 442 Β): Καθορισμός ζωνών προστασίας σποροκαλλιεργειών βαμβακιού.
 2. ΚΥΑ αριθμ. 310593/16.04.1998(ΦΕΚ 423 Β): Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τις ελάχιστες εκτάσεις ζωνών σποροκαλλιέργειας βαμβακιού και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για σποροπαραγωγή ελαιούχων και κλωστικών φυτών.
 3. ΚΥΑ αριθμ. 225021/31.03.2003(ΦΕΚ 478 Β): Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών.
 4. ΚΥΑ αριθμ. 275717/19.07.2004(ΦΕΚ 1188 Β): Τροποποίηση και συμπλήρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 225021/31-3-2003 «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (ΦΕΚ 478/Β/2003), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/45/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2003 (L. 138, 5-6-2003, σελ. 40).
 5. ΚΥΑ αριθμ. 287620/1762/15.07.2010(ΦΕΚ 1140 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 250744/17-6-2003, 225020/31-3-2003, 236989/12-5-2003 και 225021/31-3-2003 αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/74/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2009 (L.166).
 6. ΚΥΑ αριθμ. 1750/39224/31.03.2016(ΦΕΚ 929 Β): Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ.608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 69) και 639/2014 (EE L 181 της 20.6.2014 σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προυποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L  με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης.
 7. KYA 2468/82762/31.07.2017(ΦΕΚ 2970/Β/2017): Τροποποίηση της αριθμ. 1750/39224/31-3-2016 ΚΥΑ «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 (EE L 227 της 31.7.2014, σ. 69) και 639/2014 (EE L 181 της 20.6.2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης» (ΦΕΚ 929/Β/2016).
 8. ΚΥΑ αριθμ. 1551/48648/20.04.2016(ΦΕΚ 1174 Β): Τροποποίηση της αριθμ. 225021/31-3-2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας “Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών” (Β΄478/21-4-2003), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/11 της Επιτροπής (EE L 3, 6-1-2016, σ. 48)».
 9. ΥΑ αριθμ. 2462/91647/12.08.2016(ΦΕΚ 2798 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 250744/17-6-2003 (Β΄861/1-7-2003), 225020/31-3-2003 (Β'492/23-4-2003), 225018/31-3-2003 (Β΄493/23-4-2003), 236989/12-5-2003 (Β΄705/4-6-2003), 276357/29-7-2002 (Β΄1020/5-8-2002) και 225021/31-3-2003 (Β'478/21-4-2003) αποφάσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/317 της Επιτροπής (ΕΕ L 60, 5-3-2016, σ. 72).
 10. ΥΑ αριθμ. 2568/98853/06.09.2016(ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέγχου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.
 11. ΦΕΚ Β΄3129/29.09.2016: Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 2568/98853/06.09.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέχγου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.
 12. ΥΑ αριθμ. 1080/99222/08.04.2020(ΦΕΚ Β΄ 1415/15.04.2020) «Τροποποίηση των αριθ. 250744/17.06.2003 (Β΄ 861), 225020/31.03.2003 (Β΄ 492), 258676/29.09.2003 (Β΄ 1517), 236989/12.05.2003 (Β΄ 705), 276357/29.07.2002 (Β΄ 1020), 225021/31.03.2003 (Β΄ 478), 436691/27.12.1994 (Β΄ 16/16.01.1995), 436692/27.12.1994 (Β΄ 22/17.01.1995 και Διορθ.Σφαλμ. Β'81/8.2.1995), 2874/110922/13.10.2015 (Β΄ 2408), και 218/8241/21.01.2017 (Β΄ 267) αποφάσεων, όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία (EE) 2020/177 της Επιτροπής (ΕΕ L 41, 13.02.2020, σ. 1)»

ΠΑΤΑΤΑ

 1. ΚΥΑ αριθμ. 276357/19.07.2002(ΦΕΚ 1020 Β): Τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης κονδύλων πατάτας για φύτευση.
 2. ΥΑ αριθμ. 2875/110939/13.10.2015(ΦΕΚ 2269 Β): Τροποποίηση της αριθμ. 276357/29-7-2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας " Τεχνικός Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης κονδύλων πατάτας για φύτευση " ( Β΄/1020/5-8-2002), συ συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2013/63/ΕΕ της Επιτροπής (Λ 341/52, 18-12-2013).
 3. ΥΑ αριθμ.2874/110922/13.10.2015(ΦΕΚ 2408 Β): Καθορισμός των ενωσιακών κλάσεων των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων γεωμήλων και των προυποθέσεων και των χαρακτηριστικών που ισχύουν για τις  κλάσεις αυτές και των ελαχίστων προυποθέσεων και των ενωσιακών κλάσεων όσον αφορά τον προβασικό σπόρο γεωμήλων, σε συμμόρφωση προς τις Εκτελεστικές Οδηγίες 2014/20/ΕΕ (L 38/32, 7.2.2014) και 2014/21/EE (L 38/39, 7.2.2014) της Επιτροπής.
 4. ΥΑ αριθμ. 2462/91647/12.08.2016(ΦΕΚ 2798 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 250744/17-6-2003 (Β΄861/1-7-2003), 225020/31-3-2003 (Β'492/23-4-2003), 225018/31-3-2003 (Β΄493/23-4-2003), 236989/12-5-2003 (Β΄705/4-6-2003), 276357/29-7-2002 (Β΄1020/5-8-2002) και 225021/31-3-2003 (Β'478/21-4-2003) αποφάσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/317 της Επιτροπής (ΕΕ L 60, 5-3-2016, σ. 72).
 5. ΥΑ αριθμ. 2568/98853/06.09.2016(ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέγχου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.
 6. ΦΕΚ Β΄3129/29.09.2016: Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 2568/98853/06.09.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέχγου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.
 7. ΥΑ αριθμ. 1080/99222/08.04.2020(ΦΕΚ Β΄ 1415/15.04.2020) «Τροποποίηση των αριθ. 250744/17.06.2003 (Β΄ 861), 225020/31.03.2003 (Β΄ 492), 258676/29.09.2003 (Β΄ 1517), 236989/12.05.2003 (Β΄ 705), 276357/29.07.2002 (Β΄ 1020), 225021/31.03.2003 (Β΄ 478), 436691/27.12.1994 (Β΄ 16/16.01.1995), 436692/27.12.1994 (Β΄ 22/17.01.1995 και Διορθ.Σφαλμ. Β'81/8.2.1995), 2874/110922/13.10.2015 (Β΄ 2408), και 218/8241/21.01.2017 (Β΄ 267) αποφάσεων, όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία (EE) 2020/177 της Επιτροπής (ΕΕ L 41, 13.02.2020, σ. 1)»

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 1. ΚΥΑ αριθμ. 436692/27.12.1994(ΦΕΚ 22 Β): Τεχνικός κανονισμός εμπορίας και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/61/ΕΟΚ και 93/62/ΕΟΚ της Επιτροπής. (Διόρθωση σφάλματος με ΦΕΚ 81 Β/1995).
 2. ΥΑ αριθμ. 329587/28.01.2000(ΦΕΚ 140 Β): Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων κηπευτικών προς σπορά, που δεν περιλαμβάνεται στην 345331/19-9-1989 υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέχγου και Πιστοποίησης σπόρων κηπευτικών προς σπορά» (Β’ 759).
 3. ΚΥΑ αριθμ. 236989/12.05.2003(ΦΕΚ 705 Β): Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών και Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά.
 4. ΚΥΑ αριθμ. 244542/19.04.2006(ΦΕΚ 672 Β): Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 250744/17-6-2003 (ΦΕΚ 861/τ. Β΄/2003), 225020/31-3-2003 (ΦΕΚ 492/τ. Β΄2003), 225021/31-3-2003 (ΦΕΚ 478/τ. Β’ /2003), 236989/12-5-2003 (ΦΕΚ 705/τ. Β΄/2003) και 225018/31-3-2003 (ΦΕΚ 493/τ. Β΄/2003) κοινών υπουργικών αποφάσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/117/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 (L 14, 18-1-2005, σελ. 18).
 5. ΚΥΑ αριθμ. 282101/23.05.2007(ΦΕΚ 910 Β): Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 436692/27-12-1994 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός εμπορίας φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/61/ΕΟΚ και 93/62/ΕΟΚ της Επιτροπής» (Β 22/1995) και της υπ’ αριθμ. 236989/12-5-2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών και Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά» ( Β 705) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/124/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2006 (L 399).
 6. ΚΥΑ αριθμ. 287620/1762/15.07.2010(ΦΕΚ 1140 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 250744/17-6-2003, 225020/31-3-2003, 236989/12-5-2003 και 225021/31-3-2003 αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/74/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2009 (L.166).
 7. ΚΥΑ αριθμ. 10797/138249/12.11.2013(ΦΕΚ 3061 Β): Τροποποίηση των αριθ. 236989/12-5-2003 (Β΄705/4-6-2003) και 436692/27-12-1994 (Β΄22/17-1-1995) αποφάσεων, όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2013/45/ΕΕ της Επιτροπής (L 213/20/8-8-2013), όσον αφορά τη βοτανική ονομασία της τομάτας.
 8. ΥΑ αριθμ. 2462/91647/12.08.2016(ΦΕΚ 2798 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 250744/17-6-2003 (Β΄861/1-7-2003), 225020/31-3-2003 (Β'492/23-4-2003), 225018/31-3-2003 (Β΄493/23-4-2003), 236989/12-5-2003 (Β΄705/4-6-2003), 276357/29-7-2002 (Β΄1020/5-8-2002) και 225021/31-3-2003 (Β'478/21-4-2003) αποφάσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/317 της Επιτροπής (ΕΕ L 60, 5-3-2016, σ. 72).
 9. ΥΑ αριθμ. 2568/98853/06.09.2016(ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέγχου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.
 10. ΦΕΚ Β΄3129/29.09.2016: Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 2568/98853/06.09.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2987 Β): Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέχγου φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.
 11. ΥΑ αριθμ. 242/16077/30.01.2018(ΦΕΚ 382 Β): Τροποποίηση των αριθμ. 329587/28-1-2000 (Β΄140), 224961/14-3-2003 (Β΄369) και 6775/95992/24-7-2014 (Β΄ 2130 και 2244 διόρθωση σφάλματος) υπουργικών αποφάσεων».
 12. ΥΑ αριθμ. 1080/99222/08.04.2020(ΦΕΚ Β΄ 1415/15.04.2020) «Τροποποίηση των αριθ. 250744/17.06.2003 (Β΄ 861), 225020/31.03.2003 (Β΄ 492), 258676/29.09.2003 (Β΄ 1517), 236989/12.05.2003 (Β΄ 705), 276357/29.07.2002 (Β΄ 1020), 225021/31.03.2003 (Β΄ 478), 436691/27.12.1994 (Β΄ 16/16.01.1995), 436692/27.12.1994 (Β΄ 22/17.01.1995 και Διορθ.Σφαλμ. Β'81/8.2.1995), 2874/110922/13.10.2015 (Β΄ 2408), και 218/8241/21.01.2017 (Β΄ 267) αποφάσεων, όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία (EE) 2020/177 της Επιτροπής (ΕΕ L 41, 13.02.2020, σ. 1)»
 13. ΥΑ αριθμ. 1188/114444/05.05.2020(ΦΕΚ Β΄1842/13.05.2020): Τροποποίηση της 236989/12.5.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών και Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά» (Β΄705) και της αριθμ. 436692/27.12.1994 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός εμπορίας φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/61/ΕΟΚ και 93/62/ΕΟΚ της Επιτροπής» (Β΄22/17.1.1995) σε συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές οδηγίες(ΕΕ) 2019/990 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2019 (ΕΕ L 160, 18.6.2019, σ. 14) και 2020/432 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2020 (ΕΕ L 88, 24.03.2020, σ. 3). (ισχύει από την 01.07.2020)

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

 1. YA αριθμ. 7594/115508/12.09.2014(ΦΕΚ 2663 Β): Τεχνικός Κανονισμός Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

 1. ΚΥΑ αριθμ. 436691/27.12.1994(ΦΕΚ 16 Β 1995): Τεχνικός Κανονισμός εμπορίας του υλικού πολλαπλασιασμού των καλλωπιστικών φυτών και των καλλωπιστικών φυτών, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου ΚΑΙ 93/49/ΕΟΚ, 93/63/ΕΟΚ και 93/78/ΕΟΚ της Επιτροπής.
 2. ΚΥΑ αριθμ. 387966/07.12.1999(ΦΕΚ 2246 Β): Τεχνικός Κανονισμός Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/56/ΕΚ/ του Συμβουλίου.
 3. ΚΥΑ αριθμ. 378556/04.07.2000(ΦΕΚ 931 Β): Τεχνικός Κανονισμός Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλωπιστικών Φυτών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες της Επιτροπής 1999/66/ΕΚ, 1999/67/ΕΚ, 1999/68/ΕΚ, 1999/69/ΕΚ.
 4. Υ.Α. αριθμ. 2565/115833/02.11.2017(ΦΕΚ 4015/Β΄/2017) "Τροποποίηση της αριθμ. 387966/7-12-1999 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας "Τεχνικός Κανονισμός Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών Φυτών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου" (Β΄2246/30-12-1999)"
 5. ΥΑ αριθμ. 1863/107575/01.08.2018(ΦΕΚ 3298 Β): Τροποποίηση της αριθ. 436691/27.12.1994 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός εμπορίας του υλικού πολλαπλασιασμού των καλλωπιστικών φυτών και των καλλωπιστικών φυτών, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/94/ΕΟΚ, 93/63/ΕΟΚ και 93/78/ΕΟΚ της Επιτροπής» (Β΄16/16.1.1995), σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2018/484 της Επιτροπής (EE L 81, 23.3.2018, σ. 10). (ισχύει από την 01.10.2018)
 6. ΥΑ αριθμ. 1080/99222/08.04.2020(ΦΕΚ Β΄ 1415/15.04.2020) «Τροποποίηση των αριθ. 250744/17.06.2003 (Β΄ 861), 225020/31.03.2003 (Β΄ 492), 258676/29.09.2003 (Β΄ 1517), 236989/12.05.2003 (Β΄ 705), 276357/29.07.2002 (Β΄ 1020), 225021/31.03.2003 (Β΄ 478), 436691/27.12.1994 (Β΄ 16/16.01.1995), 436692/27.12.1994 (Β΄ 22/17.01.1995 και Διορθ.Σφαλμ. Β'81/8.2.1995), 2874/110922/13.10.2015 (Β΄ 2408), και 218/8241/21.01.2017 (Β΄ 267) αποφάσεων, όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία (EE) 2020/177 της Επιτροπής (ΕΕ L 41, 13.02.2020, σ. 1)»

ΔΕΝΔΡΩΔΗ

 1. ΚΥΑ αριθμ. 264034/04.02.2009(ΦΕΚ 265 Β): Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Δένδρων Παραγόμενου με Τεχνικές Πολλαπλασιασμού in vitro.
 2. ΚΥΑ. αριθμ. 289718/01.09.2008(ΦΕΚ 1952): Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για παραγωγή φρούτων, κατηγοριών ανωτέρας της κατηγορίας CAC που παράγεται στη Χώρα.
 3. ΚΥΑ αριθμ. 240460/05.05.2010(ΦΕΚ 622 Β): Τεχνικός Κανονισμός για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου.
 4. ΥΑ αριθμ. 2974/121507/01.11.2016(ΦΕΚ 3601/Β): Τροποποίηση της αριθμ. 240460/5-5-2010 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Τεχνικός Κανονισμός για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου (Β 622/10-5-2010)".
 5. ΥΑ αριθμ. 218/8241/24.01.2017(ΦΕΚ 267/Β): "Τεχνικός Κανονισμός σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για τα γένη και είδη οπωροφόρων φυτών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τους προμηθευτές, καθώς και λεπτομερείς κανόνες για τις επίσημες επιθεωρήσεις (ΕΕ L 298/16-10-2014, σ.22)".
 6. ΥΑ αριθμ. 2956/120334/26.10.2016(ΦΕΚ 3578/Β): "Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των απαιτήσεων σχετικά με την επισήμανση, τη σφράγιση και τη συσκευασία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων φυτών που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2014/96/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 298/16-10-2014, σ.12)".
 7. ΥΑ αριθμ. 522/52487/14.02.2020(ΦΕΚ Β΄ 682/04.03.2020): «Τροποποίηση της αριθμ. 2956/120334/26-10-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των απαιτήσεων σχετικά με την επισήμανση, τη σφράγιση και τη συσκευασία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων φυτών που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2014/96/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 298/16-10-2014, σ. 12)” (Β΄ 3578), σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2019/1813 της Επιτροπής (ΕΕ L 278/30-10-2019, σ. 7).»
 8. ΥΑ αριθμ. 1080/99222/08.04.2020(ΦΕΚ Β΄ 1415/15.04.2020) «Τροποποίηση των αριθ. 250744/17.06.2003 (Β΄ 861), 225020/31.03.2003 (Β΄ 492), 258676/29.09.2003 (Β΄ 1517), 236989/12.05.2003 (Β΄ 705), 276357/29.07.2002 (Β΄ 1020), 225021/31.03.2003 (Β΄ 478), 436691/27.12.1994 (Β΄ 16/16.01.1995), 436692/27.12.1994 (Β΄ 22/17.01.1995 και Διορθ.Σφαλμ. Β'81/8.2.1995), 2874/110922/13.10.2015 (Β΄ 2408), και 218/8241/21.01.2017 (Β΄ 267) αποφάσεων, όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία (EE) 2020/177 της Επιτροπής (ΕΕ L 41, 13.02.2020, σ. 1)»

ΑΜΠΕΛΙ

 1. KYA αριθμ. 258676/29.09.2003(ΦΕΚ 1517 Β): Τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου.
 2. ΚΥΑ αριθμ. 282485/18.08.2006(ΦΕΚ 1412 Β): Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Κ.Υ.Α. με αριθμ. 258676/29-09-2003 (ΦΕΚ 1517 Β), «Τεχνικός Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της Αμπέλου».
 3. ΥΑ αριθμ. 2259/240072/25.09.2019(ΦΕΚ Β΄3681/03.10.2019). «Τροποποίηση της αριθμ. 258676/29.9.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας “Τεχνικός Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου” (Β΄ 1517), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»."
 4. ΥΑ αριθμ. 1080/99222/08.04.2020(ΦΕΚ Β΄ 1415/15.04.2020) «Τροποποίηση των αριθ. 250744/17.06.2003 (Β΄ 861), 225020/31.03.2003 (Β΄ 492), 258676/29.09.2003 (Β΄ 1517), 236989/12.05.2003 (Β΄ 705), 276357/29.07.2002 (Β΄ 1020), 225021/31.03.2003 (Β΄ 478), 436691/27.12.1994 (Β΄ 16/16.01.1995), 436692/27.12.1994 (Β΄ 22/17.01.1995 και Διορθ.Σφαλμ. Β'81/8.2.1995), 2874/110922/13.10.2015 (Β΄ 2408), και 218/8241/21.01.2017 (Β΄ 267) αποφάσεων, όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία (EE) 2020/177 της Επιτροπής (ΕΕ L 41, 13.02.2020, σ. 1)»
 5. ΥΑ αριθμ. 943/97828/08.04.2021(ΦΕΚ Β΄ 1850/07.05.2021) «Έλεγχος ταυτότητας ποικιλιών αμπέλου» 

Δ/νση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων
Φυτικών Ειδών & Φυτογενετικών Πόρων

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: