«Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** «2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για την επιχορήγηση εκδηλώσεων και δράσεων προώθησης ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
 1. ΥΑ αριθμ. 608/14.01.1986 (ΦΕΚ 49 Β): Επιβολή ανταποδοτικού τέλους, για τον έλεγχο του εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού.
 2. ΥΑ αριθμ. 18827/07.05.1986 (ΦΕΚ 318 Β): Ορισμός παραβόλου, για τη διενέργεια ελέγχου και την πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού.
 3. ΥΑ αριθμ. 10466/18.03.1988 (ΦΕΚ 213 Β): Τροποποίηση των αριθ. 608/14-1-86, 18827/7-5-86 αποφάσεων που επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος στο πολλαπλασιαστικό υλικό.
 4. ΥΑ αριθμ. 51419/31.07.2000 (ΦΕΚ 1006 Β): Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους Πολ/κου υλικού μη εγγεγραμμένου στους Εθνικούς Καταλόγους.
 5. ΥΑ αριθμ. 49058/31.07.2000 (ΦΕΚ 1059 Β): Ορισμός παραβόλου για την διενέργεια ελέγχου και την πιστοποίηση του Πολ/κου Υλικού.
 6. ΥΑ αριθμ. 67819/24.12.2009 (ΦΕΚ 2620 Β): Αναπροσαρμογή παραβόλων εργασιών σε Πολ/κο Υλικό.
 7. ΥΑ αριθμ. 6321/44913/30.04.2015 (ΦΕΚ 1099 Β): Καθορισμός τελών δοκιμής παραβόλων για την υποβολή αίτησης εγγραφής ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών στον Εθνικό Κατάλογο. 
 8. ΥΑ αριθμ. 2249/78962/27.06.2016 (ΦΕΚ 2325 Β)Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναπροσαρμογή παραβόλων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα και προσφυγής κατά της απόρριψης εγγραφής ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών».
 9. ΥΑ αριθμ.13956/96281/01.09.2016(ΦΕΚ 2939 Β'):  Καθορισμός τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό».
 10. ΦΕΚ Β' 3171/04.10.2016: Διορθώσεις σφαλμάτων στην αριθμ. 13956/96281/01-9-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2939/τ.Β/15.09.2016.
 11. ΥΑ αριθμ.2499/7051/05.02.2018Καθορισμός τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό. (Β΄ 406)
 12. ΥΑ 18498/123701/14.09.2018: Καθορισμός τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό (ΦΕΚ Β΄4141/20.09.18).
 13. ΥΑ 8401/46758/08.03.2019: Καθορισμός τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό. (ΦΕΚ Β’ 1027/27.03.2019).
 14. ΥΑ 956/67092/01.04.2019: Τροποποίηση των αριθμ. 608/14.1.1986 (Β΄ 49) και 18827/7.5.1986 (Β΄ 318) αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β’ 1421/24.04.2019).
 15. ΥΑ αριθμ. 5555/59013/21.02.2020 : Καθορισμός τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό. (ΦΕΚ Β’1071/27.03.2020)

Δ/νση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων
Φυτικών Ειδών & Φυτογενετικών Πόρων

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: