« ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Μέτρου 13 έτους 2021 » **** « Επανέναρξη Αλιείας Ερυθρού Τόννου » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  1. Συνθήκη της Ρώμης, άρθρο 2 «για το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος», 25 Μαρτίου 1957.
  2. Σύμβαση του Ρίο ντε Τζανέιρο «για τη Βιοποικιλότητα», 05.06.1992
  3. Πρωτόκολλο της Καρθαγένης «για τη Βιοασφάλεια της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα», Μοντρεάλ 29.01.2000.
  4. Διεθνής Συμφωνία του FAO «Σχετικά με τους Φυτογενετικούς Πόρους για τη Διατροφή και τη Γεωργία» (IT-PGRFA), 2001.
  5. Συμπληρωματικό πρωτόκολλο της Ναγκόγια - Κουάλα Λουμπούρ 2011, σχετικά με την ευθύνη και την αποζημίωση στο πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  1. Κανονισμός 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον καθορισμό γενικών αρχών & απαιτήσεων νομοθεσίας για τρόφιμα, την ίδρυση της EFSA και καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας τροφίμων».
  2. Κανονισμός 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές».
  3. Κανονισμός 1946/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τις διασυνοριακές διακινήσεις γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών».
  4. Κανονισμός 625/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/ 2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/ 119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/ 662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους)
  5. Οδηγία 2001/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου».(Εναρμόνιση στο εθνικό δίκαιο: ΚΥΑ 38639/2017/2005 ΦΕΚ 1334/Β/21-09-2005.)
  6. Οδηγία 2015/412 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους"
  7. Οδηγία 2001/42 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων».(Εναρμόνιση στο εθνικό δίκαιο: ΚΥΑ 107017/2006 ΦΕΚ 1225/Β/05-09-2006.)
  8. Οδηγία 2008/62 της Επιτροπής «για την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή γεωργικών ντόπιων αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών … καθώς και … γεωμήλων…».(Εναρμόνιση στο εθνικό δίκαιο: ΚΥΑ 324975/11378/2009 ΦΕΚ Β/2038/21.9.2009. Τροποποίηση: ΚΥΑ 523/8481/2014 ΦΕΚ 165/Β/30-01-2014.)
  9. Οδηγία 2009/145 της Επιτροπής «σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή ντόπιων αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών κηπευτικών …».(Εναρμόνιση στο εθνικό δίκαιο: ΚΥΑ 134599/2011 ΦΕΚ 194/Β/11-02-2011. Τροποποίηση: ΚΥΑ 2337/30503/2014 ΦΕΚ 565/Β/07-03-2014.)
  10. Σύσταση 2010/C 200/01 της Επιτροπής σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών μέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες.
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  1. Ν. 1650/1986(ΦΕΚ 160 Α/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
  2. Ν. 2204/1994(ΦΕΚ 59 Α/15.04.1994) περί «Κύρωσης Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα».
  3. Ν. 3165/2003(ΦΕΚ 177 Α/02.07.2003) «Κύρωση της Διεθνούς Συνθήκης σχετικά με τους Φυτογενετικούς Πόρους για τη Διατροφή και τη Γεωργία».
  4. Ν. 3233/2004(ΦΕΚ 51 Α/18.02.2004) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης».
  5. Ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60 Α/31.03.2011) «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
  6. Ν. 4691/2020 (Α΄108)09.06.2020-Άρθρο 23 «Ορισμός κεντρικών αρμόδιων αρχών και ενιαίου φορέα για τα ΠΟΕΣΕ για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625».
  7. Ν. 4711/2020 (Α΄145)29.07.2020-Άρθρο 20 «Ορισμός κεντρικών αρμόδιων αρχών για τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/625».
  8. Ν. 4235/2014(ΦΕΚ 32 Α/11.02.2014) άρθρο 58: Τροποποίηση του Νόμου 1564/1985 (Α΄164) «για Οργάνωση Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτικών Ειδών».
  9. Π.Δ 80/1990(ΦΕΚ 40 Α/22.03.1990) «περί προστασίας του φυτικού γενετικού υλικού της χώρας».
  10. ΚΥΑ αριθμ. 332657/2001(ΦΕΚ 176 Β/21.02.2001) «Τεχνικός Κανονισμός πιστοποίησης και ελέγχου κατά την εμπορία σπόρων προς σπορά συμβατικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών για την παρουσία προσμίξεων από γενετικά τροποποιημένου ςσπόρους».
  11. ΚΥΑ αριθμ. 38639/2017/21.09.2005(ΦΕΚ 1334 B 2005):Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18 "για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ" του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 των Ευρωπαικών Κοινοτήτων.
  12. ΚΥΑ αριθμ. 2775/128098/29.11.2017(ΦΕΚ Β' 4287) με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 38639/2017/21.09.2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18" για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ" του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Β΄1334/21.9.2005), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2015/412 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους (ΕΕ L 68 της 13.3.2015, σ. 1)».
  13. ΚΥΑ αριθμ. 1371/99270/07.04.2019(ΦΕΚ Β' 1865) με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 38639/2017/21.09.2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18 "για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ" του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων” (Β΄1334), σε συμμόρφωση προς την οδηγία (ΕΕ) 2018/350 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΕΕ L 67 της 9.3.2018, σ.30)»
  14. ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006(ΦΕΚ 1225 Β΄2006): Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ " σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων " του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001.
  15. ΥΑ αριθμ. 9769/121592/2013(ΦΕΚ 2566 Β/11.10.2013) «Απαγόρευση εμπορίας στην ελληνική επικράτεια σπόρων προς σπορά υβριδίων αραβοσίτου που φέρουν τη γενετική τροποποίηση ΜΟΝ810».

Δ/νση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων
Φυτικών Ειδών & Φυτογενετικών Πόρων
 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: