« Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «ΥΑ σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς αυγών και την υποχρεωτική ηλεκτρονική διασύνδεση στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ» **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ *

 

 1) Τον Α.Ν. 1627/1939 « Περί δασικών συνεταιρισμών » (ΦΕΚ/Α΄/64), όπως συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε  με :

 •  τον Α.Ν. 2124/1939 « Περί ερμηνείας του άρθρου 28 του Ν. 4173 περί δασικού κώδικος, προσθήκης εις τον Α.Ν. 1700/1939 περί δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και τροποποιήσεως διατάξεών τινων τών περί δασών νόμων » (ΦΕΚ/Α΄/522) άρθρο 8,
 • τον Α.Ν. 2359/1940 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Γνωμοδοτικών Συμβουλίων Δασών και Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών διατάξεων και τροποποιήσεως διατάξεων τινών των Α.Ν. 857/37, 1627/39,  2204/40 κλπ. » (ΦΕΚ/Α΄/163) άρθρα 7 και 8,
 •  τον Α.Ν. 854/1946 « Περί τροποποιήσεως των περί δασικών συνεταιρισμών και ενίων άλλων διατάξεων και περί εκμεταλλεύσεως κεκαυμένων δασών » (ΦΕΚ/Α΄/18) άρθρα 1-3 και
 • το Ν.Δ. 2501/1953 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων των περί Δασών Νόμων » (ΦΕΚ/Α΄/200) άρθρο 28.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 
α) Το Β.Δ. 15.6/1940 « Περί εκτελέσεως του υπ’ αριθ. 1627/1939 Αναγκ. Νόμου περί Δασικών Συνεταιρισμών » (ΦΕΚ/Α΄/190), όπως συμπληρώθηκε –  τροποποιήθηκε με:
 • το Π.Δ. 331/1976 « Περί συμπληρώσεως της παραγ. 1 του άρθρου 3 του από 15 Ιουνίου 1940 Β.Δ/τος  περί εκτελέσεως του υπ’ άρθρ.1627/1939 Αναγκαστικού Νόμου περί Δασικών Συνεταιρισμών» (ΦΕΚ/Α΄/122) άρθρο μόνο και
 • το Ν. 3208/2003 « Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ/ Α΄/303) άρθρο 23
β) Το Ν.Δ. 3033/1954 « Περί των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων » (ΦΕΚ/Α΄/258) άρθρο 83 και
    Το Ν.Δ. 3621/1956 « Περί παρατάσεως του ενοικιοστασίου βοσκών, τροποποιήσεως της περί αυτού νομοθεσίας και της περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων τοιαύτης και άλλων τινών διατάξεων » (ΦΕΚ/Α΄/276) άρθρο 18
γ) Το Ν.Δ. 86/1969 « Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ/ Α΄/7) άρθρα 127,134 - 8,142,145,147,150-1,184 όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με:
 • το Ν.Δ. 996/1971 « Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 86/1969 « περί Δασικού Κώδικος » και Κωδικοποιήσεως των υπ’ αριθ. 871/1971 και 919/1971 Ν.Δ/των » (ΦΕΚ/Α΄/192) άρθρο 8
 • το Ν. 921/1979 « Περί Γεωργικών Συνεταιρισμών» (ΦΕΚ/Α΄/125) άρθρο 69 και
 • την ΚΥΑ 272961/1982 « Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας » (ΦΕΚ/Α΄/215) άρθρο 6.
2) το Ν.6085/1934 « Περί οργανώσεως της Οινοπαραγωγής Σάμου» (ΦΕΚ/Α΄/85), όπως τροποποιήθηκε   με:
 • το Ν.1772/1944 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αφορωσών Οργανισμούς αρμοδιότητος του Υπουργείου Γεωργίας κλπ. »   (ΦΕΚ/Α΄/200) άρθρο 5 παρ.1 και
 • το Ν.Δ.3361/1955 « Περί οργανώσεως της Οινοπαραγωγής της Επαρχίας Αττικής» (ΦΕΚ/Α΄/247) άρθρο 15 παρ.2,
 • Κ.Υ.Α. 902/51563/2016 (ΦΕΚ Β΄1240) «Μετατροπή των Οινοποιητικών Συνεταιρισμών της νήσου Σάμου και της ΄Ενωσής τους».
3) τον Α.Ν.1390/1938 «Περί Ενώσεως Μαστιχοπαραγωγών Χίου και θέσεως διατάξεών τινων περί Γεωργικών Συνεταιρισμών » (ΦΕΚ/Α΄/364), όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με:
 • το Ν.142/1943 « Περί τροποποιήσεως του Α.Ν.1390/1938» (ΦΕΚ/Α΄/145),

4) το Ν.4878/1931 « Περί ενώσεως κιτροπαραγωγών  Κρήτης» (ΦΕΚ/Α΄/54), όπως  συμπληρώθηκε  - τροποποιήθηκε με:
 • το Ν.Δ.30.07.1932 «Περί τροποποιήσεως του 2 εδαφίου του άρθρου 7 του νόμου 4878/1931» (ΦΕΚ/Α΄/247),
 • το Ν.6090/1934 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4878/1931» (ΦΕΚ/Α΄/87),
 • το Ν.2158/1952 « Περί τροποποιήσεως του από 30.07.1932 Ν.Δ.» (ΦΕΚ/Α΄/176),
5) το Ν.Δ.818/1971 « Περί ιδρύσεως Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών περιφερείας Νομού Κοζάνης » (ΦΕΚ/Α΄/9),
6)  το Ν.Δ.11.07.1923 « Περί  αναγκαστικών συνεταιρισμών διαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής χορτονομής » (ΦΕΚ/Α΄/196),
      όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με:
 • το Ν.Δ.13.09.1925 « Περί τροποποιήσεως του από 11.07.1923 Ν.Δ. » ( ΦΕΚ/Α΄/268),
 • το Ν.Δ.21.04.1926 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου  3077 περί δασικού κώδικος
 • και του από 11.07.1923 Ν.Δ. ως τούτο ετροποποιιήθη δια του από 13.09.1925 Ν.Δ. » (ΦΕΚ/Α΄/154) άρθρα 2 και 3,
 • το Δ.19.01.1934 « Περί καθορισμού αναλογίας ψήφων των συνεταίρων ταις Γεν. συνελεύσεσι των αναγκαστικών συνεταιρισμών εν σχέσει προς την υφ’ εκάστου αντιπροσωπευομένων έκτασιν » (ΦΕΚ/Α΄/39 ) και
 • το Ν.1859/1944 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.785/1943 περί καταργήσεως διατάξεων  αφορωσών την Νομοθεσίαν  των Γεωργικών Συνεταιρισμών » (ΦΕΚ/Α΄/215) άρθρο 9,
7)  το Ν.359/1947 «Περί αναδιοργανώσεως του Ταμείου Αμύνης Οινοπαραγωγής Θήρας και Θηρασίας» (ΦΕΚ/Α΄/144), όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με:
 • το Ν.Δ.2587/1953 « Περί τροποποιήσεως του Ν.359/1947» (ΦΕΚ/Α΄/256).

* Ο μελετητής – εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα στα ΦΕΚ πρωτότυπα κείμενα.

Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: