Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022 10:40

 

 

Ν. 4915/2022 Μέρος Θ Λοιπές Επείγουσες Ρυθμίσεις ΦΕΚ 63/τ .Α΄/24-03-2022 άρθρο 99. Παράταση προθεσμίας προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4673/2020. Η λήξη της προθεσμίας τροποποίησης είναι η 11-03-2023
 Σε συνέχεια αποστολής αρχείου μελών των Α.Σ στην ΑΑΔΕ για την έκπτωση από το τέλος επιτηδεύματος 2021, μπορείτε να προβείτε σε διορθώσεις στο αρχείο μελών σας.
 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΜΑΣ)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)

Σύμφωνα με το Ν. 4673/2020(ΦΕΚ Α΄52/11.03.2020) η εποπτεία επί των ΑΣ, αναγκαστικών συνεταιρισμών και των Ενώσεων τους, των ΑΕΣ, των Οργανώσεων και Ομάδων παραγωγών και των Ενώσεων τους και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων ασκείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια της Δ,νσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο εξής εποπτεύουσα Αρχή.

Οι ΑΣ, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους, οι Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ), το οποίο τηρείται από την εποπτεύουσα αρχή και αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων.

Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του.

ΑΕΣ που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου , υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  E_MAIL
Αναστασία Παπουτσή 2102125078 li210u099@minagric.gr
Άγγελος Μπότσαρης 2102125202 abotsaris@minagric.gr
Ελένη Βαϊτση 2102125021  evaitsi@minagric.gr 
Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 22, 105 52 ΑΘΗΝΑ     

Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού