Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021 12:30

 

Α. το έγγραφο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις 

Β. Ο μελετητής-εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα σε ΦΕΚ πρωτότυπα κείμενα που παρατίθενται στη συνέχεια

Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης & Διεθνών Σχέσεων