« Τροποποιητικές Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 13 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020, ΕΤΟΥΣ 2022» **** «4η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9» **** «ΥΑ 3148(ΦΕΚ B' 5873/18.11.2022): Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22» **** «Καθεστώς αδειοδότησης νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το έτος 2023» **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** « Από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ αλιείας ερυθρού τόνου (BFT)» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** « 4η Τροποποίηση Απόφασης για Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2022 » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών οργάνωσης, ρύθμισης και συντονισμού των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο χώρο, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης, στη βάση των αρχών της αειφορίας.

Η χάραξη και έκφραση της Εθνικής Χωροταξικής Πολιτικής, ορίζεται σε τρία επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού:

 • Εθνικού επιπέδου.
 • Περιφερειακού Επιπέδου.
 • Επιπέδου κατωτέρου της Περιφέρειας. ΥΠΕΚΑ

Δεδομένου, ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο περιλαμβάνει και τη διαχείριση του αγροτικού χώρου, η Αγροτική Χωροταξία αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ συνιστώσα διαμόρφωσης της Εθνικής μας στρατηγικής στον εν λόγω τομέα.
Η Αγροτική Χωροταξία πραγματεύεται μεταξύ άλλων, τη χωροθέτηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον αγροτικό χώρο, μέσω της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό, ισορροπία μεταξύ αστικού-αγροτικού τοπίου, προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
Βασικός σκοπός της χωροταξικής πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποτελεί, αφενός μεν η στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της ενδυνάμωσης της αγροτικής παραγωγής, αφετέρου δε, η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
Το Τμήμα Χωροταξίας του Υπ.Α.Α.Τ ως αρμόδιο για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, μεριμνά για:

 • την κατανομή, οριοθέτηση και χαρτογράφηση των ανανεώσιμων και μη πόρων του γεωργικού χώρου και των έργων υποδομής του
 • τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων του
 • τη διατύπωση των απόψεων του Υπουργείου για κάθε αλλαγή στη χρήση ή την αφαίρεση των πόρων αυτών από ποσοτικής πλευράς, με σκοπό τη διατήρηση του ισοζυγίου τους και τη διασφάλιση των έργων υποδομής του γεωργικού χώρου.

Δοθέντος, ότι η Γεωργική Γη και κυρίως η Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.), αποτελεί έναν εν ανεπαρκεία και αναντικατάστατο φυσικό πόρο, Συνταγματικά κατοχυρωμένο αγαθό εθνικής σημασίας, ουσιώδη όρο της βιώσιμης ανάπτυξης και ουσιαστική βάση του παραγωγικού μας συστήματος, το Κράτος, οφείλει να την προστατεύει και να τη διαφυλάττει, μέσω του κατάλληλου νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Στον παρακάτω Πίνακα αναγράφεται, με χρονολογική σειρά, η βασική νομοθεσία που διέπει τη Γ.Γ.Υ.Π.

Βασικές Νομικές Διατάξεις και Έγγραφα για τη Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
 • ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/104605/4389(ΦΕΚ 5342/τ. Β΄/17.10.2022): Καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών με βάση την παρ.6 του άρθρου 56 του ν.2637/1998(Α’ 200) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 24 του ν.4643/2019(Α’ 193), το άρθρο 7 του ν.4711/2020(Α΄145), το άρθρο 88 του ν.4951/2022( Α΄129) και την παρ.3 του άρθρου 106 του ν.4964/2022(Α΄150).

 • Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α΄/30.07.2022) (άρθρο 106, παρ.3):  Διατάξεις  για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

 • Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129 Α΄/04.07.2022) (άρθρα 88 & 91): Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

 • Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α΄/23.07.2021) (άρθρο 159, παρ.2): Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

 • Ν. 4811/2021 (ΦΕΚ 108 Α΄/26.06.2021) (άρθρα 30 & 56):  Απλούστευση του πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών,  Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 • Ν. 4801/2021 (ΦΕΚ 83 Α΄/24.05.2021) (άρθρα 11 & 19): Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4711/2020(ΦΕΚ 145 Α΄/29.07.2020)-(άρθρο 7): Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4685/2020(ΦΕΚ 92 Α΄/07.05.2020)(Κεφ. Δ΄/ άρθρο 44, Κεφ. ΙΑ΄/άρθρο 128-παρ.3). Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
 • Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/87950/3470/23.12.2020: Διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020 ¨Καθορισμός του μεγίστου ορίου συνολικής ισχύος φ/β σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φ/β σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών με βάση την παρ.6 του άρθρου 56 του ν.2637/1998 (Α΄200) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 24 του ν.4643/2019 (Α΄193) και ισχύει.¨ Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄3149).
 • ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971(ΦΕΚ 3149 Β΄/30.07.2020): Καθορισμός του μεγίστου ορίου συνολικής ισχύος φ/β σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φ/β σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών με βάση την παρ.6 του άρθρου 56 του ν.2637/1998 (Α΄200) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 24 του ν.4643/2019 (Α΄193) και ισχύει.
 • Ν. 4643/2019(ΦΕΚ 193 Α΄/03.12.2019) (Άρθρο 24). Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.
 • Ν. 4602/2019(ΦΕΚ 45 Α΄/09.03.2019) (Άρθρο 73: τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4496/2017). Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4601/2019(ΦΕΚ 44 Α΄/09.03.2019) (Άρθρο 155 /ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ/ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) που αφορά στην έγκριση παραγωγής έως και λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης σε γη υψηλής παραγωγικότητας. 
 • Π.Δ.  υπ΄αριθμ.59(ΦΕΚ 114 Α΄/29.06.2018) (Άρθρο 14) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.
 • Ν. 4843/2021(ΦΕΚ 193 Α΄/20.10.2021) (Άρθρο 35). Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 • Ν. 4496/2017(ΦΕΚ 170 Α΄/08.11.2017) (Άρθρο 26). Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4280/2014(ΦΕΚ 159 Α΄/08.08.2014) (Άρθρο 1,παρ.β και άρθρο 28, παρ.37β). Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση- Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4235/2014(ΦΕΚ 32 Α΄/11.02.2014) (Άρθρο 37, παρ.9, σημείο 8α). Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Ν. 4203/2013(ΦΕΚ 235 Α΄/01.11.2013) (Άρθρο 8). Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4178/2013(ΦΕΚ 174 Α΄/08.08.2013) (Άρθρο 51, παρ 11 σημεία α και β). Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4164/2013(ΦΕΚ 156 Α΄/09.07.2013) (Άρθρο 16, παρ 1). Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.
 • Ν. 4146/2013(ΦΕΚ 90 Α΄/18.04.2013) (Άρθρο 1, παρ. 9). Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4062/2012(ΦΕΚ 70 Α΄/30.03.2012) (Άρθρο 39, παρ.8). Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ).
 • Ν. 4030/2011(ΦΕΚ 249 Α΄/25.11.2011) (Άρθρο 42, παρ.14). Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
 • Ν. 4015/2011(ΦΕΚ 210 Α΄/21.09.2011) (Άρθρο 21). Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους.
 • Ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60 Α΄/31.03.2011) (Άρθρο 31, παρ.4). Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.
 • ΚΥΑ 073710/2011(ΦΕΚ 555 Β΄/08.04.2011) Τροποποίηση της αριθ. 168040/3−9−2010 (ΦΕΚ Β΄1528) απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή ισχύει.
 • ΚΥΑ 072528/2011(ΦΕΚ 102 Β΄/01.02.2011).Τροποποίηση της με αριθμ. 168040/03−09−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας».
 • ΚΥΑ 168040/2010(ΦΕΚ 1528 Β΄/07.09.2010). Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας
 • Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α' /06.09.2010) Άρθρο 2 : Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Εγκύκλιος Υ.Α.Π.Ε./Φ1/26928/16.12.2010. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών.
 • Ν. 3851/2010(ΦΕΚ 85 Α΄/04.06.2010) (Άρθρο 9, παρ.7). Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Αρ.πρωτ.242452/22.12.2009. Έγγραφο της Γεν.Δ/νσης Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας του Υπ.Α.Α.ΑΤ
 • Ν. 3399/2005(ΦΕΚ 255 Α΄/17.10.2015)(Άρθρο 20, παρ. 23). Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 3208/2003(ΦΕΚ 303 Α΄/24.12.2003) (Άρθρο 23, παρ.8). Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 3147/2003(ΦΕΚ 135 Α΄/05.06.2003) (Άρθρο 13, παρ.11). Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 2945/2001(ΦΕΚ 223 Α΄/08.10.2001) (Άρθρο 24, παρ.37). Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας.
 • Ν. 2637/98(ΦΕΚ 200 Α΄/27.08.1998) (Άρθρο 56).  Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης " Α.Ε. και άλλες διατάξεις.
 • ΚΥΑ 393155(ΦΕΚ 579 Β΄/23.09.1992). Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας.
 • Π.Δ. άρθρο 1, παρ. βΦΕΚ 133 /23.02.1987. Καλυπτόμενες από Π.δ/γματα προστασίας ιστορικών τόπων αρχαιολογικών χώρων και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
 • Π.Δ. άρθρο 4, παρ.2γΦΕΚ 181/03.05.1985. Υψηλής γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγικότητας καθώς και γεωργοκτηνοτροφικές εκτάσεις μεγάλης παραγωγικής σημασίας για τον οικισμό σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της περιοχής.
 • Υπ΄αριθμ. 153929/09.06.1983. Οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 1337/1983 
 • Ν. 1337/83(ΦΕΚ 33 Α΄/14.03.1983) (Άρθρο 1, παρ.5). Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής 

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: