1. Επίκαιρα Θέματα
 2. Νομοθετικό Έργο
 3. Με ένα κλικ

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Προσκλήσεις Μέτρων

Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 09:00
Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της δράσης 10.1.04 Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.04 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Ενεργοποίηση σταδίου ηλεκτρονικής υποβολής φακέλου υποψηφιότητας της 1ης πρόσκλησης της δράσης 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 13:22
Ενεργοποίηση σταδίου ηλεκτρονικής υποβολής φακέλου υποψηφιότητας της 1ης πρόσκλησης της δράσης 4.2.2  του υ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - Προσκλήσεις

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη πράξεων στο μέτρο 6.1.10

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 13:33
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη πράξεων στο μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτι

Γεωργία

Διεθνής Τιμή Βάμβακος

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 00:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαϊας

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 12:00
Χρήσιμες Πληροφορίες

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας Βάμβακος 2017

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 10:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Βιολογική Γεωργία

Εθνική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 00:00
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Υ

Κοινοτική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 03:00
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 00:25
  1. ΣΧΕΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  (Α.Σ.Ο) 

 • Ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α'  78/26.04.2016) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις
 • Ν.4282/2014 (ΦΕΚ Α΄182/29.08.2014)  άρθρο 32 τροποποίηση του Ν.4277  και άρθρο 34 καταργούμενες διατάξεις των Ν.4015/2011 και 4072/2012
 • Ν.4277/2014 (ΦΕΚ Α΄156/01.08.2014) άρθρο 61 τροποποίηση των  Ν.4015/2011 και 2810/2000 
 • Ν.4262/2014 (ΦΕΚ Α΄114/10.05.2014)  άρθρο 57 τροποποίηση του Ν.4015/2011 (Α΄/210)
 • Ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013) α) Με την παρ. 4 του άρθρου 20 παρατείνεται η προθεσμία για την πρώτη εγγραφή των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Μητρώο των ΣΑΟ έως και την 28η Φεβρουαρίου 2014. β) Με την παρ. 2 του άρθρου 20 παρατείνεται η προθεσμία για τη μετατροπή των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, των ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ μέχρι την 30η Απριλίου 2014. Μέχρι την 30η Απριλίου 2014 παρατείνεται και η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΠΑΣΕΓΕΣ. γ) Με την παρ. 2 του άρθρου 20 παρατείνεται η προθεσμία για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου των ΑΣ έως την 30η Απριλίου 2014. δ) Με το άρθρο 19 ρυθμίζεται το θέμα των ατομικών διώξεων των Προέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και ΣΕ για περιπτώσεις ατομικής και αλλυλέγγυου ευθύνης φυσικού προσώπου με νομικό πρόσωπο
 • Ν.4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72/19.03.2013) Με το άρθρο 8 του Ν.4138/2013 συμπληρώνεται και τροποποιείται με το άρθρο 19α του Ν.4015/2011 περί ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων
 • Ν.559/58474/18.05.2012.Εφαρμογή Διατάξεων του αρθρ.19 του Ν.4015/2011 για την ενιαία & συντονισμένη εκπόνηση των σχεδίων εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των ΕΑΣ, ΚΑΣΟ  & ΚΕΣΕ
 • Ν.4015/2011 (ΦΕΚ Α' 210/21.09.2011) Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς,τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους.
  • Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250/20.12.2012) Με το άρθρο 168 του Ν.4099/2012
   α) Παρατείνονται οι προθεσμίες των άρθρων 18 και 19 του Ν. 4015/2011 και
   β) Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του Ν.2810/2000 καταργούνται απο 2.7.2013
  • Ν.4171/2013 (ΦΕΚ Α'166/23.07.2013) Με το άρθρο 3 του ν.4171/2013
   α) Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4015/2011 περί Αγροτοδιατροφικών Συμπράξεων
   β) Παρατείνεται η προθεσμία πρώτης εγγραφής στο Μητρώο ΣΑΟ έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2013 ενώ οι προθεσμίες των άρθρων 18 (παρ 1-9) και 19 του ν.4015/2011, λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2013
 • Ν.3877/20.09.2010 (ΦΕΚ 160Α) Σύστημα προστασίας & ασφάλισης της Αγροτικής Δραστηριότητας
 • Ν.3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/198) άρθρο 10 παράγραφος 7 καθώς και
 • Ν.3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ/Α΄/249) άρθρα  4, 5,
 • Ν.3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/255) άρθρο 6,
 • Ν.3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/135) άρθρο 18
 • Ν.2810/2000 (ΦΕΚ 061Α/09.03.2000) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
 • Ν.2538/1997 το άρθρο 33 παρ.11 τ«Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/242), το οποίο παρέμεινε σε ισχύ με το άρθρο 21 παρ.10 του Ν.2810/2000.
 • Ν.2169/1993 τα άρθρα 31, 44, 47 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/149), τα οποία παρέμειναν σε ισχύ με το άρθρο 39 του Ν.2810/2000 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 • Εγκύκλιος 117/5608-20.01.2015. Εφαρμογή διατάξεων των νόμων 2810/2000 (ΦΕΚ Α΄108) και 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄210), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 • Εγκύκλιος 2012/03.09.14. Tροποποιήσεις του Ν.4015/2011 και 2810/2000 των «Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων»
 • ΥΑ 35599/8.11.2011. Μορφή, περιεχόμενο και τήρηση Εθνικού Μητρώου ΣΑΟ καθώς και διαδικασία πρώτης εγγραφής των ΑΣ, των ΕΑΣ,και των Αναγκαστικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
 • Εγκύκλιος 35588/31.10.2011 Εφαρμογή του Νο 4015
 • ΚΥΑ 59999/2008 «Καθορισμός δικαιολογητικών, τρόπου και λεπτομερειών πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των συγχωνευόμενων δευτεροβάθμιων ΑΣΟ» (ΦΕΚ/Β΄/2244) και
 • Εγκύκλιο 53555/10.08.2000 «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2810/2000»
 • Υπόδειγμα καταστατικού ΑΣΟ 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 • Π.Δ.104/2003 «Καθορισμός κινήτρων συγχώνευσης και ανάπτυξης των ΑΣΟ» (ΦΕΚ/Α΄/96)
 • Π.Δ.176/2003 «Περιεχόμενο και τρόπος άσκησης της εποπτείας του Υπουργείου Γεωργίας επί των ΑΣΟ και των Συνεταιριστικών Εταιρειών(ΣΕ)» (ΦΕΚ/Α΄/143) 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr (Εθνικό Τυπογραφείο)

 

Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων
και Παρακολούθησης  Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας 

Κτηνοτροφία

Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων & Χοίρων

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 07:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Μεταφορείς Ζώντων Ζώων

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 00:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Τιμές Βοείου Κρέατος

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 07:00
Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία

Κεντρική Μακεδονία (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 10:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Ασθένειες Αιγοπροβάτων

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 08:32
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Αν. Μακεδονία & Θράκη (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 09:00
  ΚΑΒΑΛΑ ΕΒΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗ  

Φυτοπροστασία

Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017 13:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α.

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 02:00
Κατάλογος με τις Αναγνωρισμένες Πειραματικές Μονάδες για το έτο

Φυτοϋγειονομικές Απαιτήσεις Τρίτων Χωρών

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 10:06
              ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙ

Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία

Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017 13:19
  Ανάκληση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροσ

Αποτίμηση Έργου ΥπΑΑΤ

Αποτίμηση Έργου ΥπΑΑΤ

foto typos100417 1

atipidiavouleusifinal5

 1. Ομιλίες
 2. Συνεντεύξεις
 3. Εκδηλώσεις
 1. Προτεινόμενα
 2. Πρόσφατα Βίντεο
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Πρόγραμμα Προώθησης Πιστοποιημένων Σπόρων | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Mediterranean Diet | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 • Τηλεοπτικό σποτ σε συνεργασία ΥΠΑΑΤ και ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

food waste banner 2

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: