1. Επίκαιρα Θέματα
 2. Νομοθετικό Έργο
 3. Με ένα κλικ

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Προσκλήσεις Μέτρων

1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5218/20-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΕΑ4653ΠΓ-ΞΑΙ) 2ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Παρασκευή, 13 Ιουλιου 2018 08:00
1η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5218/20-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΕΑ4653ΠΓ-ΞΑΙ) Πρόσκλησης (2ης) για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για

Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Τρίτη, 10 Ιουλιου 2018 10:00
Διευκρινιστική εγκύκλιος για τον προενταξιακό έλεγχο της δράσης 10.1.04 (01.06.2018) Ανακοίνωση για την αλλαγή στις

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - Προσκλήσεις

2η Τροποποίηση (ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Υγεία και Ασφάλεια» και «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής»

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 12:38
2η Τροποποίηση (ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με

2η  τροποποίηση (ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 12:33
2η  τροποποίηση (ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων

Γεωργία

Βιολογική Γεωργία

Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Πέμπτη, 19 Ιουλιου 2018 12:00
Τροποποίηση και ανάκληση ενταγμένων πράξεων της αριθμ. 1453/59595/31-05

Στατιστικά Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής & Ζωϊκής Προέλευσης

Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 00:00
ΕΤΟΣ 2016 Κατηγορίες Eπιχειρηματιών Μεταποίηση Ζωϊκή Παραγωγή Φ

Πολλαπλασιαστικό Υλικό στη Βιολογική Γεωργία

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 13:39
Βάση Δεδομένων με τους Βιολογικούς Σπόρους Σποράς Υποβολή 

 

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  (Α.Σ.Ο) 

 • Ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α'  78/26.04.2016) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις
 • Ν.4282/2014 (ΦΕΚ Α΄182/29.08.2014)  άρθρο 32 τροποποίηση του Ν.4277  και άρθρο 34 καταργούμενες διατάξεις των Ν.4015/2011 και 4072/2012
 • Ν.4277/2014 (ΦΕΚ Α΄156/01.08.2014) άρθρο 61 τροποποίηση των  Ν.4015/2011 και 2810/2000 
 • Ν.4262/2014 (ΦΕΚ Α΄114/10.05.2014)  άρθρο 57 τροποποίηση του Ν.4015/2011 (Α΄/210)
 • Ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013) α) Με την παρ. 4 του άρθρου 20 παρατείνεται η προθεσμία για την πρώτη εγγραφή των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Μητρώο των ΣΑΟ έως και την 28η Φεβρουαρίου 2014. β) Με την παρ. 2 του άρθρου 20 παρατείνεται η προθεσμία για τη μετατροπή των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, των ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ μέχρι την 30η Απριλίου 2014. Μέχρι την 30η Απριλίου 2014 παρατείνεται και η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΠΑΣΕΓΕΣ. γ) Με την παρ. 2 του άρθρου 20 παρατείνεται η προθεσμία για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου των ΑΣ έως την 30η Απριλίου 2014. δ) Με το άρθρο 19 ρυθμίζεται το θέμα των ατομικών διώξεων των Προέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και ΣΕ για περιπτώσεις ατομικής και αλλυλέγγυου ευθύνης φυσικού προσώπου με νομικό πρόσωπο
 • Ν.4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72/19.03.2013) Με το άρθρο 8 του Ν.4138/2013 συμπληρώνεται και τροποποιείται με το άρθρο 19α του Ν.4015/2011 περί ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων
 • Ν.559/58474/18.05.2012.Εφαρμογή Διατάξεων του αρθρ.19 του Ν.4015/2011 για την ενιαία & συντονισμένη εκπόνηση των σχεδίων εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των ΕΑΣ, ΚΑΣΟ  & ΚΕΣΕ
 • Ν.4015/2011 (ΦΕΚ Α' 210/21.09.2011) Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς,τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους.
  • Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250/20.12.2012) Με το άρθρο 168 του Ν.4099/2012
   α) Παρατείνονται οι προθεσμίες των άρθρων 18 και 19 του Ν. 4015/2011 και
   β) Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του Ν.2810/2000 καταργούνται απο 2.7.2013
  • Ν.4171/2013 (ΦΕΚ Α'166/23.07.2013) Με το άρθρο 3 του ν.4171/2013
   α) Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4015/2011 περί Αγροτοδιατροφικών Συμπράξεων
   β) Παρατείνεται η προθεσμία πρώτης εγγραφής στο Μητρώο ΣΑΟ έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2013 ενώ οι προθεσμίες των άρθρων 18 (παρ 1-9) και 19 του ν.4015/2011, λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2013
 • Ν.3877/20.09.2010 (ΦΕΚ 160Α) Σύστημα προστασίας & ασφάλισης της Αγροτικής Δραστηριότητας
 • Ν.3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/198) άρθρο 10 παράγραφος 7 καθώς και
 • Ν.3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ/Α΄/249) άρθρα  4, 5,
 • Ν.3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/255) άρθρο 6,
 • Ν.3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/135) άρθρο 18
 • Ν.2810/2000 (ΦΕΚ 061Α/09.03.2000) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
 • Ν.2538/1997 το άρθρο 33 παρ.11 τ«Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/242), το οποίο παρέμεινε σε ισχύ με το άρθρο 21 παρ.10 του Ν.2810/2000.
 • Ν.2169/1993 τα άρθρα 31, 44, 47 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/149), τα οποία παρέμειναν σε ισχύ με το άρθρο 39 του Ν.2810/2000 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 • Εγκύκλιος 117/5608-20.01.2015. Εφαρμογή διατάξεων των νόμων 2810/2000 (ΦΕΚ Α΄108) και 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄210), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 • Εγκύκλιος 2012/03.09.14. Tροποποιήσεις του Ν.4015/2011 και 2810/2000 των «Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων»
 • ΥΑ 35599/8.11.2011. Μορφή, περιεχόμενο και τήρηση Εθνικού Μητρώου ΣΑΟ καθώς και διαδικασία πρώτης εγγραφής των ΑΣ, των ΕΑΣ,και των Αναγκαστικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
 • Εγκύκλιος 35588/31.10.2011 Εφαρμογή του Νο 4015
 • ΚΥΑ 59999/2008 «Καθορισμός δικαιολογητικών, τρόπου και λεπτομερειών πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των συγχωνευόμενων δευτεροβάθμιων ΑΣΟ» (ΦΕΚ/Β΄/2244) και
 • Εγκύκλιο 53555/10.08.2000 «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2810/2000»
 • Υπόδειγμα καταστατικού ΑΣΟ 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 • Π.Δ.104/2003 «Καθορισμός κινήτρων συγχώνευσης και ανάπτυξης των ΑΣΟ» (ΦΕΚ/Α΄/96)
 • Π.Δ.176/2003 «Περιεχόμενο και τρόπος άσκησης της εποπτείας του Υπουργείου Γεωργίας επί των ΑΣΟ και των Συνεταιριστικών Εταιρειών(ΣΕ)» (ΦΕΚ/Α΄/143) 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr (Εθνικό Τυπογραφείο)

 

Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων
και Παρακολούθησης  Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας 

Κτηνοτροφία

Αρχείο Προαιρετικών Ενδείξεων

Πέμπτη, 19 Ιουλιου 2018 10:00
Κατάλογος Προαιρετικών Ενδείξεων "Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μη

Κεντρική Μακεδονία (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Πέμπτη, 19 Ιουλιου 2018 10:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων & Χοίρων

Πέμπτη, 19 Ιουλιου 2018 07:30
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Μεταφορείς Ζώντων Ζώων

Πέμπτη, 19 Ιουλιου 2018 07:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Στερεά Ελλάδα-Εύβοια (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Τετάρτη, 18 Ιουλιου 2018 12:30
ΕΥΒΟΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Εγκεκριμένες Μονάδες-Εγκαταστάσεις Διαχείρισης ΖΥΠ Ελλάδας

Τρίτη, 17 Ιουλιου 2018 11:00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ζ

Φυτοπροστασία

Αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α.

Δευτέρα, 16 Ιουλιου 2018 10:00
Κατάλογος με τις Αναγνωρισμένες Πειραματικές Μονάδες (16.07.18)

Νομοθεσία-Ανακοινώσεις Φυτοπροστασίας

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 11:00
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Για την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο

Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα

Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018 09:00
1. Νομοθεσία Καν. 396/2005 και Τροποποιήσεις Πίνακας Τροποποι

Οδηγίες για τις Εγκρίσεις

Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 02:00
Οδηγίες χρήσης του PPPAMS (PLANT PROTECTION PRODUCTS APPLICATION MANAGEMENT SYSTEM) (09.05.18) Τρο

kap7diavouleusi

foto typos100417 1

atipidiavouleusifinal5

 1. Ομιλίες
 2. Συνεντεύξεις
 3. Εκδηλώσεις
 1. Τελ. Ενημερώσεις
 2. Δελτία Τύπου
 1. Προτεινόμενα
 2. Πρόσφατα Βίντεο
 • Η ζωή της Μέλισσας| Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Πρόγραμμα Προώθησης Πιστοποιημένων Σπόρων | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Mediterranean Diet | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 • Τηλεοπτικό σποτ σε συνεργασία ΥΠΑΑΤ και ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Αποτίμηση Έργου ΥπΑΑΤ

Αποτίμηση Έργου ΥπΑΑΤ

food waste banner 2

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας