Ερωτηματολόγιο εκτίμησης αναγκών σε θέματα συνεργασίας στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία» **** ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΜΕΧΡΙ 15/01/2018 **** Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στη δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα **** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ παράτασης των αιτήσεων στήριξης για τις Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 **** Διασύνδεση ιδιωτικών πακέτων με συνταγογράφηση **** Ανακοίνωση τελικής κατάταξης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2017 **** Παράταση της ημεροχρονολογίας ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων πράξεων του Μ123Α στη Δ4.2.1. του Π.Α.Α. 2014–2020 **** Υπομέτρο 4.2 Μεταποίηση - Διευκρινιστική Εγκύκλιος Νο2 **** **** Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων **** Έναρξη ψηφιακών υπηρεσιών συνταγογράφησης **** Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων **** **** **** **** ****
 1. Επίκαιρα Θέματα
 2. Νομοθετικό Έργο
 3. Με ένα κλικ

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Προσκλήσεις Μέτρων

1η Τροποποίηση της αρ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων 10.1.01, 10.1.02, 10.1.03 και 10.1.04 του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017 09:04
1η Τροποποίηση της αρ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσ

Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017 09:00
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στη δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα Διε

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - Προσκλήσεις

1η τροποποίηση (ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων «Υγεία και Ασφάλεια» και «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής»

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 12:38
1η τροποποίηση (ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με

1η τροποποίηση (ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 12:33
1η τροποποίηση (ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με

Γεωργία

Διεθνής Τιμή Βάμβακος

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018 00:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Νομοθεσία στα Νωπά Οπωροκηπευτικά

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 12:00
    1.  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευ

Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου Αμπελοοινικού Τομέα

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 13:12
  Κεντρική Αρμόδια Αρχή Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου Συντονιστικέ

Βιολογική Γεωργία

Μέτρο 11 ¨Βιολογικές Καλλιέργειες¨

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 09:00
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωρ

Εθνική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 00:00
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Υ

Κοινοτική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 03:00
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  (Α.Σ.Ο) 

 • Ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α'  78/26.04.2016) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις
 • Ν.4282/2014 (ΦΕΚ Α΄182/29.08.2014)  άρθρο 32 τροποποίηση του Ν.4277  και άρθρο 34 καταργούμενες διατάξεις των Ν.4015/2011 και 4072/2012
 • Ν.4277/2014 (ΦΕΚ Α΄156/01.08.2014) άρθρο 61 τροποποίηση των  Ν.4015/2011 και 2810/2000 
 • Ν.4262/2014 (ΦΕΚ Α΄114/10.05.2014)  άρθρο 57 τροποποίηση του Ν.4015/2011 (Α΄/210)
 • Ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013) α) Με την παρ. 4 του άρθρου 20 παρατείνεται η προθεσμία για την πρώτη εγγραφή των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Μητρώο των ΣΑΟ έως και την 28η Φεβρουαρίου 2014. β) Με την παρ. 2 του άρθρου 20 παρατείνεται η προθεσμία για τη μετατροπή των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, των ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ μέχρι την 30η Απριλίου 2014. Μέχρι την 30η Απριλίου 2014 παρατείνεται και η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΠΑΣΕΓΕΣ. γ) Με την παρ. 2 του άρθρου 20 παρατείνεται η προθεσμία για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου των ΑΣ έως την 30η Απριλίου 2014. δ) Με το άρθρο 19 ρυθμίζεται το θέμα των ατομικών διώξεων των Προέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και ΣΕ για περιπτώσεις ατομικής και αλλυλέγγυου ευθύνης φυσικού προσώπου με νομικό πρόσωπο
 • Ν.4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72/19.03.2013) Με το άρθρο 8 του Ν.4138/2013 συμπληρώνεται και τροποποιείται με το άρθρο 19α του Ν.4015/2011 περί ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων
 • Ν.559/58474/18.05.2012.Εφαρμογή Διατάξεων του αρθρ.19 του Ν.4015/2011 για την ενιαία & συντονισμένη εκπόνηση των σχεδίων εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των ΕΑΣ, ΚΑΣΟ  & ΚΕΣΕ
 • Ν.4015/2011 (ΦΕΚ Α' 210/21.09.2011) Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς,τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους.
  • Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250/20.12.2012) Με το άρθρο 168 του Ν.4099/2012
   α) Παρατείνονται οι προθεσμίες των άρθρων 18 και 19 του Ν. 4015/2011 και
   β) Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του Ν.2810/2000 καταργούνται απο 2.7.2013
  • Ν.4171/2013 (ΦΕΚ Α'166/23.07.2013) Με το άρθρο 3 του ν.4171/2013
   α) Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4015/2011 περί Αγροτοδιατροφικών Συμπράξεων
   β) Παρατείνεται η προθεσμία πρώτης εγγραφής στο Μητρώο ΣΑΟ έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2013 ενώ οι προθεσμίες των άρθρων 18 (παρ 1-9) και 19 του ν.4015/2011, λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2013
 • Ν.3877/20.09.2010 (ΦΕΚ 160Α) Σύστημα προστασίας & ασφάλισης της Αγροτικής Δραστηριότητας
 • Ν.3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/198) άρθρο 10 παράγραφος 7 καθώς και
 • Ν.3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ/Α΄/249) άρθρα  4, 5,
 • Ν.3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/255) άρθρο 6,
 • Ν.3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/135) άρθρο 18
 • Ν.2810/2000 (ΦΕΚ 061Α/09.03.2000) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
 • Ν.2538/1997 το άρθρο 33 παρ.11 τ«Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/242), το οποίο παρέμεινε σε ισχύ με το άρθρο 21 παρ.10 του Ν.2810/2000.
 • Ν.2169/1993 τα άρθρα 31, 44, 47 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/149), τα οποία παρέμειναν σε ισχύ με το άρθρο 39 του Ν.2810/2000 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 • Εγκύκλιος 117/5608-20.01.2015. Εφαρμογή διατάξεων των νόμων 2810/2000 (ΦΕΚ Α΄108) και 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄210), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 • Εγκύκλιος 2012/03.09.14. Tροποποιήσεις του Ν.4015/2011 και 2810/2000 των «Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων»
 • ΥΑ 35599/8.11.2011. Μορφή, περιεχόμενο και τήρηση Εθνικού Μητρώου ΣΑΟ καθώς και διαδικασία πρώτης εγγραφής των ΑΣ, των ΕΑΣ,και των Αναγκαστικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
 • Εγκύκλιος 35588/31.10.2011 Εφαρμογή του Νο 4015
 • ΚΥΑ 59999/2008 «Καθορισμός δικαιολογητικών, τρόπου και λεπτομερειών πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των συγχωνευόμενων δευτεροβάθμιων ΑΣΟ» (ΦΕΚ/Β΄/2244) και
 • Εγκύκλιο 53555/10.08.2000 «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2810/2000»
 • Υπόδειγμα καταστατικού ΑΣΟ 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 • Π.Δ.104/2003 «Καθορισμός κινήτρων συγχώνευσης και ανάπτυξης των ΑΣΟ» (ΦΕΚ/Α΄/96)
 • Π.Δ.176/2003 «Περιεχόμενο και τρόπος άσκησης της εποπτείας του Υπουργείου Γεωργίας επί των ΑΣΟ και των Συνεταιριστικών Εταιρειών(ΣΕ)» (ΦΕΚ/Α΄/143) 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr (Εθνικό Τυπογραφείο)

 

Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων
και Παρακολούθησης  Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας 

Κτηνοτροφία

Τιμές Βοείου Κρέατος

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018 12:00
Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία ΤΙΜΕΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 08.01.2018 ΕΩ

Ασθένειες Βοοειδών

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018 09:00
Συγκρότηση Εθνικού Κέντρου Νοσημάτων   Αφθώδης Πυρετός, FMD

Μεταφορείς Ζώντων Ζώων

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018 00:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων & Χοίρων

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018 00:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Πιστοποιητικά εξαγωγών

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018 10:50
Υποδείγματα Πιστοποιητικών ( Model of Health Certificates for export to third countries)

Κεντρική Μακεδονία (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018 10:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Φυτοπροστασία

Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 15:00
1. Νομοθεσία   Καν. 396/2005 και Τροποποιήσεις Κατευθυντήριες Οδη

Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 09:00
  Χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων   Καταγραφή χρήσης φ

Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 07:00
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Έκθεση επίσημων ελέγχων στα φυτ

Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017 13:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

kap5diavouleusi

foto typos100417 1

atipidiavouleusifinal5

 1. Ομιλίες
 2. Συνεντεύξεις
 3. Εκδηλώσεις
 1. Προτεινόμενα
 2. Πρόσφατα Βίντεο
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Πρόγραμμα Προώθησης Πιστοποιημένων Σπόρων | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Mediterranean Diet | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 • Τηλεοπτικό σποτ σε συνεργασία ΥΠΑΑΤ και ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Αποτίμηση Έργου ΥπΑΑΤ

Αποτίμηση Έργου ΥπΑΑΤ

food waste banner 2

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: