«Τροποποίηση της Απόφασης αρθμ. 299/396854/30.12.2022: Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** «7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1264/158482/28-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.1 » **** «4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1183/143626/14-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.2 » **** «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
 1. Επίκαιρα Θέματα
 2. Νομοθετικό Έργο
 3. Με ένα κλικ

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Προσκλήσεις Μέτρων

2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. 3148/18-11-2022 του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22

Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2023 12:00
2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. 3148/18-11-2022 του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό

Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 12:02
Απόφαση για την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2, ΜΕΤΡΟΥ 3.4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 14:10
Απόφαση υπ΄αριθμ. 229/02.02.2023 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμ

Γεωργία

Διεθνής Τιμή Βάμβακος

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 13:45
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες Τιμή Βάμβακος  08.02.202

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαϊας

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 11:34
Χρήσιμες Πληροφορίες Αμπέλι (08.02.2023) Επιβλαβείς

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023 13:30
Χρήσιμες Πληροφορίες Πυρηνόκαρπα (02.02.2023) Μηλοειδή (02.0

Βιολογική Γεωργία

Εγκεκριμένοι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης

Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 16:00
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙ

Εθνική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 14:00
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Υ

Εισροές Εγκεκριμένες για Χρήση στη Βιολογική Γεωργία

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 11:20
Α) Σκευάσματα που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς Β)  Λιπάσματα-Β
 • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (11.01.2023)
 • Επιστολή 2860/82838: Διαδικασία για την τροποποίηση εγγυημένης σύνθεσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τις βοηθητικές ουσίες (μη σημαντικές αλλαγές) (09.05.2022)
 • Οδηγίες χρήσης του PPPAMS (PLANT PROTECTION PRODUCTS APPLICATION MANAGEMENT SYSTEM) (09.05.2018)
 • Επιστολή 13390/343429: Αιτήσεις για χορήγηση διεύρυνσης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ) σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αναφορά σε μη προστατευόμενα δεδομένα.(10.12.2020)
 • Εγκύκλιος 10449/277480/06.10.2020: Διαδικασία αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ) σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.(13.10.2020)
 • Εγκύκλιος 101232/269159/29.09.2020: Eντυπο αίτησης για την συγκριτική αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση(ΦΕΚ Β΄3810/09.09.2020) (01.10.2020)
 • Απόφαση 8612/232294/24.08.2020: Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 309, 24.11.2009, σ. 1 και διορθωτικό ΕΕ L 111, 2.5.2018, σ. 10 (2018/605) (01.10.2020)
 • Απόφαση 5035/135218/26.05.2020: Τροποποίηση της αριθ. 5171/70387/16.5.18 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1935) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΦΕΚ Β’ 2184) (10.06.2020)
 • Εγκύκλιος 4525/122068/13.05.2020: Διαδικασία για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τον παρασκευαστή δραστικής ουσίας (δ.ο.) ή/και των εργοστασίων παρασκευής δ.ο. (Προσθήκη νέου παρασκευαστή δ.ο. ή/και νέου/ων εργοστασίων παρασκευής δ.ο.) (14.05.2020)
 • Τροποποίηση της απόφασης 124830/12.12.2007 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση οριστικών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009 (ΦΕΚ 2979Β/08/11/2012) (07.12.2012)
 • ΥΑ αριθ.10608/105667/12.10.2012.Δημιουργία εθνικού καταλόγου εγκεκριμένων αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών ουσιών, δημιουργία εθνικού καταλόγου μη-εγκεκριμένων βοηθητικών και πρόσθετων ουσιών και χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας σε συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ουσίες αυτές καθώς και σε συσκευασίες dual pack και combi (ΦΕΚ 2959Β/05/11/2012) (27.11.2012)
 • Τροποποίηση της απόφασης 124831/12.12.2007 σχετικά με την χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009 (ΦΕΚ 2985Β/08/11/2012) (27.11.2012)
 • Καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του  Ευρωπαικού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (24.11.2009)
 • Αναθεώρηση των εντύπων αιτήσεων για χορήγηση/ανανέωση/τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009 (02.11.2012)
  • Εγκύκλιος 7414/74899/24.07.2012 Έντυπα αιτήσεων για χορήγηση/ανανέωση/τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (31.01.2019)  
  • Εγκύκλιος 14449/164163/29.12.2014 Στοιχεία αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (08.01.2015)
  • Εγκύκλιος 14448/164160/29.12.2014 Διευκρινήσεις στο φάσμα δράσης της άδειας διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (08.01.2015)
 • ΚΥΑ 8503/94606/30.07.2013. Kαθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών (ΦΕΚ 2016Β/16.08.2013) (21.08.2013)
 • ΥΑ 5171/70837/16.05.2018 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΦΕΚ 1935/Β/30.05.2018) (04.06.2018)
Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Εξάντληση Αποθεμάτων
 • Επιστολή 7261/173922/13.09.2019: Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (16.09.2019)
Προστασία Δεδομένων
 • Εγκύκλιος 2256/25263/27.02.2013. Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Καν.(ΕΚ)1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1107/2009 (27.02.2013)
 • Εγκύκλιος 5914/62336/13.05.2014. Χορήγηση αντιγράφων Έκθεσης Αξιολόγησης σκευασμάτων και Καταλόγου προστατευομένων μελετών (14.05.2014)
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

  

Κτηνοτροφία

Κατάλογος Εγκεκριμένων Εμπόρων Ζώντων Ζώων

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 09:23
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες Κατάλογος των εγκεκριμένων

Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 09:22
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Μεταφορείς Ζώντων Ζώων

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 09:20
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Κεντρική Μακεδονία (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2023 10:10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Σαλμονέλλωση στις Όρνιθες

Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 13:30
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις ινδό

Αν. Μακεδονία & Θράκη (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 11:35
ΚΑΒΑΛΑ ΕΒΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗ Καβάλα (Kavala) Απόφαση κατηγορι

Φυτοπροστασία

Οδηγίες για τις Εγκρίσεις

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 11:39
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (11.01.2023) Επιστολή 2860/82838: Διαδικασία γ

Νομοθεσία-Ανακοινώσεις Φυτοπροστασίας

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2023 14:00
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Για την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο

Εναρμονισμένοι Δείκτες Κινδύνου 2011 – 2020

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022 12:10
Πληροφορίες για τους Εναρμονισμένους Δείκτες Κινδύνου Εναρμον

Αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α.

Δευτέρα, 04 Ιουλιου 2022 15:20
Κατάλογος με τις Αναγνωρισμένες Πειραματικές Μονάδες (04.07.2022)

kap7diavouleusi

Logo_original.png

Δράσεις_Ταμείου_Ανάκαμψης_και_Ανθεκτικότητας.png

Δράσεις_Ταμείου_Ανάκαμψης_και_Ανθεκτικότητας.png

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

rantevou


rantevou


atipidiavouleusifinal5

 1. Δελτία Τύπου
 2. Εκδηλώσεις

rantevou

kap7diavouleusi

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

food waste banner 2

logo kathimerinotita

kodikas deontologias hr s


                 br 

 


AMR 1

 

forologikos odigos agroton 1

 

foto typos100417 1

foto typos100417 1

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: