Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 11:00

Περισσότερες πληροφορίες στο  site του Π.Α.Α.

  

Σχετικά αρχεία: 

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ μεγάλων εγγειοβελτιωτικών
  2. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ μεγάλων εγγειοβελτιωτικών
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ μεγάλων εγγειοβελτιωτικών
  4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ μεγάλων εγγειοβελτιωτικών
  5. ΦΕΚ863Β-2018 εξοικονόμηση ύδατος
  6. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
  7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»
  8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Οδηγίες για την αρχική αξιολόγηση του κριτηρίου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη
  9. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
  10. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ-ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ