Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020 14:30

Συνοπτική Περιγραφή: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, θα αφορούν στην εκπόνηση μελετών για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη Γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της Κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας, με τον σχεδιασμό μέτρων που θα δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το ΠΑΑ. Η υλοποίηση των μελετών θα είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016).

Περιοχές εφαρμογής: Αγροτικές περιοχές της χώρας, με σημαντικές καλλιεργούμενες εκτάσεις ή/και βοσκοτόπους, που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας (πίνακας Μ07-1 του ΠΑΑ 2014-2020 - παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης).

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (Υπ.Α.Α.Τ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Β’ βαθμού) με σχετική αρμοδιότητα.

Χρηματοδοτείται: Εκπόνηση μελετών, ενέργειες δημοσιότητας & διαβούλευσης.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (αποκλειστικά μέσω Ο.Π.Σ.Α.Α.): Από 30/06/2020 έως και 31/08/2020.