«Νέα καταληκτική ημερομηνία 11.05.2021 στην υποβολή προτάσεων επιχορήγησης για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων» **** « 2η Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9 » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «8η Τροποποίηση της αριθμ. 593/37447/31-03-2017 απόφασης του Υπομέτρου 4.2» **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 5-Υπομέτρο 5.1» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για ΚΥΑ «Χρηματοδότηση των Δήμων για την εφαρμογή Προγραμμάτων Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων έτους 2020» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
 1. Επίκαιρα Θέματα
 2. Νομοθετικό Έργο
 3. Με ένα κλικ

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Προσκλήσεις Μέτρων

Λοιπό Θεσμικό Πλαίσιο Μέτρο 9 - Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 15:00
12η Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 4877/05-07-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Π

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - Προσκλήσεις

Γεωργία

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021 14:20
Χρήσιμες Πληροφορίες Φακές (05.03.2021) Μπιζέλι-Θερμοκηπίου&n

Διεθνής Τιμή Βάμβακος

Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021 13:20
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες Τιμή Βάμβακος 05.03.2021 Τι

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 11:00
Χρήσιμες Πληροφορίες Αχλαδιά (03.03.2021) Ροδακινιά (01.03.2021) Βερ

Βιολογική Γεωργία

Στατιστικά Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής & Ζωϊκής Προέλευσης

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020 12:40
  ΕΤΟΣ 2019 Κατηγορίες Επιχειρηματιών Μεταποίηση Ζωϊκή

Μέτρο 11  «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 09:00
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του

Πολλαπλασιαστικό Υλικό στη Βιολογική Γεωργία

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 12:00
Βάση Δεδομένων με τους Βιολογικούς Σπόρους Σποράς Υποβολή&nbs
 • Οδηγίες χρήσης του PPPAMS (PLANT PROTECTION PRODUCTS APPLICATION MANAGEMENT SYSTEM) (09.05.18)
 • Επιστολή 13390/343429: Αιτήσεις για χορήγηση διεύρυνσης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ) σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αναφορά σε μη προστατευόμενα δεδομένα.(10.12.20)
 • Εγκύκλιος 10449/277480/06.10.2020: Διαδικασία αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ) σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.(13.10.20)
 • Εγκύκλιος 101232/269159/29.09.2020: Eντυπο αίτησης για την συγκριτική αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση(ΦΕΚ Β΄3810/09.09.2020) (01.10.20)
 • Απόφαση 8612/232294/24.08.2020: Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 309, 24.11.2009, σ. 1 και διορθωτικό ΕΕ L 111, 2.5.2018, σ. 10 (2018/605) (01.10.20)
 • Απόφαση 5035/135218/26.05.2020: Τροποποίηση της αριθ. 5171/70387/16.5.18 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1935) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΦΕΚ Β’ 2184) (10.06.20)
 • Εγκύκλιος 4525/122068/13.05.2020: Διαδικασία για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τον παρασκευαστή δραστικής ουσίας (δ.ο.) ή/και των εργοστασίων παρασκευής δ.ο. (Προσθήκη νέου παρασκευαστή δ.ο. ή/και νέου/ων εργοστασίων παρασκευής δ.ο.) (14.05.20)
 • Τροποποίηση της απόφασης 124830/12.12.2007 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση οριστικών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009 (ΦΕΚ 2979Β/08/11/2012) (07.12.12)
 • ΥΑ αριθ.10608/105667/12.10.2012.Δημιουργία εθνικού καταλόγου εγκεκριμένων αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών ουσιών, δημιουργία εθνικού καταλόγου μη-εγκεκριμένων βοηθητικών και πρόσθετων ουσιών και χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας σε συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ουσίες αυτές καθώς και σε συσκευασίες dual pack και combi (ΦΕΚ 2959Β/05/11/2012) (27.11.12)
 • Τροποποίηση της απόφασης 124831/12.12.2007 σχετικά με την χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009 (ΦΕΚ 2985Β/08/11/2012) (27.11.12)
 • ΥΑ 14309/162816/22.12.2014. Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (ΦΕΚ 3621Β/31.12.2014) (13.01.14)
 • Καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του  Ευρωπαικού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (24.11.09)
 • Αναθεώρηση των εντύπων αιτήσεων για χορήγηση/ανανέωση/τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009 (02.11.12)
  • Εγκύκλιος 7414/74899/24.07.2012 Έντυπα αιτήσεων για χορήγηση/ανανέωση/τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (31.01.19)  
  • Εγκύκλιος 14449/164163/29.12.2014 Στοιχεία αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (08.01.15)
  • Εγκύκλιος 14448/164160/29.12.2014 Διευκρινήσεις στο φάσμα δράσης της άδειας διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (08.01.15)
 • ΚΥΑ 8503/94606/30.07.2013. Kαθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών (ΦΕΚ 2016Β/16.08.2013) (21.08.13)
 • ΥΑ 5171/70837/16.05.2018 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΦΕΚ 1935/Β/30.05.2018) (04.06.18)
Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Εξάντληση Αποθεμάτων
 • Επιστολή 7261/173922/13.09.2019: Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (16.09.19)
Προστασία Δεδομένων
 • Εγκύκλιος 2256/25263/27.02.2013. Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Καν.(ΕΚ)1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1107/2009 (27.02.13)
 • Εγκύκλιος 5914/62336/13.05.2014. Χορήγηση αντιγράφων Έκθεσης Αξιολόγησης σκευασμάτων και Καταλόγου προστατευομένων μελετών (14.05.14)

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

 

 

Κτηνοτροφία

Εγκαταστάσεις Δίθυρων Μαλακίων και Αλιευμάτων

Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021 10:20
Εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις Δίθυρων Μαλακίων και Αλιευμάτων(Ap

Εγκεκριμένες Μονάδες-Εγκαταστάσεις Διαχείρισης ΖΥΠ Ελλάδας

Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021 07:30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ζ

Κατάλογος Εγκεκριμένων Εμπόρων Ζώντων Ζώων

Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021 07:20
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες Κατάλογος των εγκεκριμένων

Μεταφορείς Ζώντων Ζώων

Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021 07:20
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων

Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021 00:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Κεντρική Μακεδονία (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021 13:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Φυτοπροστασία

Οδηγίες για τις Εγκρίσεις

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 15:10
Οδηγίες χρήσης του PPPAMS (PLANT PROTECTION PRODUCTS APPLICATION MANAGEMENT SYSTEM) (09.05.18) Επι

Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020 17:40
1. Νομοθεσία Καν. 396/2005 και Τροποποιήσεις Ανάρτηση σχεδίου

Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 14:40
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Νομικό Πλαίσιο

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 15:35
Οδηγία 2009/128/ΕΚ Νόμος 4036/2012 (ΦΕΚ Α/27.01.2012) Τροποποίηση Νόμος 4235/2014

rantevou

kap7diavouleusi

                 br 

 

atipidiavouleusifinal5

 1. Δελτία Τύπου
 2. Βίντεο
 3. Εκδηλώσεις

AMR 1

 

forologikos odigos agroton 1

 

foto typos100417 1

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

food waste banner 2

logo kathimerinotita

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: