Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019 14:45

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11.

1. Ερώτηση: Τι ισχύει για τις νεαρές φυτείες οι οποίες ήταν δηλωμένες έτσι στην ΕΑΕ 2018 επιδοτούνται ή είναι απλά επιλέξιμες έως να μπούνε στην παραγωγή?
Απάντηση: Οι νεαρές φυτείες είναι επιλέξιμες προς ένταξη και προς πληρωμή

2. Ερώτηση: Στην περίπτωση που στην ΕΑΕ του 2018 που το αγροτεμάχιο ήταν δηλωμένο με επιλέξιμη καλλιέργεια, π.χ όσπρια και το 2019 φυτευτεί ή έχει φυτευτεί με μόνιμη καλλιέργεια θα επιδοτηθεί για τη μόνιμη καλλιέργεια?
Απάντηση: Όχι δεν θα επιδοτηθεί. (Παράγραφος 3.1 της πρόσκλησης)

3. Ερώτηση: Δεδομένου ότι υπάρχει έγκριση και για άλλες μόνιμες καλλιέργειες όπως Ροδιές, Σύκα και Μικρά φρούτα δάσους θα υπάρξει άλλη προκήρυξη για αυτές?
Απάντηση: Οι εν λόγω καλλιέργειες αν και είναι επιλέξιμες σύμφωνα με την τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020, δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση. Δεν γνωρίζουμε αν θα προκηρυχτεί νέα πρόσκληση.

4. Ερώτηση: Παρακαλώ να μου πείτε αν μπορεί κάποιος παραγωγός στη διάρκεια της 3ετίας ή 5ετίας να βάλει σπορόκεντρο κάποιας επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργειας.(σπορόκεντρο μηδικής).
Απάντηση: Το πρόγραμμα επιδοτεί την καλλιέργεια.

5. Ερώτηση: Πως αποδεικνύεται ότι κάποιος είναι μέλος ενήμερου συνεταιρισμού?
Απάντηση: Θα γίνει διασταυρωτικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης με το μητρώο του ΥΠΑΑΤ για τους συνεταιρισμούς.

6. Ερώτηση: Θα υποβάλουμε δικαιολογητικά όπως πχ. Βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη ή μισθωτήρια κατά την διαδικασία αίτησης?
Απάντηση: Κατά την υποβολή της αίτησης δεν θα υποβάλλετε κανένα δικαιολογητικό.

7. Ερώτηση: Στην πρόσκληση 4075/182059/31-12-2018 στο άρθρο 6.6 ‘’Τροποποίηση πράξεων ‘’ αναγράφει ‘’οι ενταγμένες πράξεις δύναται να τροποποιούνται εφόσον έχει ολοκληρωθεί το πρώτο έτος εφαρμογής’’ Πως ορίζεται το πρώτο έτος εφαρμογής?
Απάντηση: Το πρώτο έτος εφαρμογής ορίζεται από την ημερομηνία που θα εκδοθεί η απόφαση ένταξης πράξεων έως την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου χρόνου.

8. Ερώτηση: Στο κριτήριο που αφορά τη Δράση 11.2.1 ‘’Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος’’ Όταν αναφέρετε ‘’Συμπληρωμένα έτη εφαρμογής’’ εννοείτε ημερολογιακά ή χρονικά?
Απάντηση: Για να λαμβάνει τα 20 μόρια /έτος θα πρέπει το έτος να είναι συμπληρωμένο. Ημερομηνία αναφοράς θεωρείται η 31/12/2018
Π.χ. ‘’Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος’’ από 25/10/2017 λαμβάνει 20 μόρια, από 10/01/2018 λαμβάνει 0 μόρια και από 01/01/2018 λαμβάνει 20 μόρια.

9. Ερώτηση: Μέσα στο χρονικό διάστημα της πενταετίας, που ορίζει το κριτήριο με Α/Α : 1(Δράση 11.2.2), αν κάποιος έχει δύο συμβάσεις διότι διέκοψε την πρώτη για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά επανήλθε στον ΟΕΠ, τα μόρια που θα πάρει βγαίνουν αθροιστικά από το χρονικό διάστημα που καλύπτουν και οι δύο συμβάσεις ή λαμβάνεται υπόψη η μία από τις δύο συμβάσεις?
Απάντηση: Για το εν λόγω κριτήριο λαμβάνεται υπόψη η παλαιότερη καταχωρημένη ημερομηνία στο πεδίο ''Ημερομηνία αρχικής ένταξης στο σύστημα ελέγχου'' από όλα τα ενταγμένα αγροτεμάχια του αιτούντα που εμφανίζονται στο Μητρώο Βιοκαλλιεργητών. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος δικαιούχος θα καλείται να συμπληρώσει υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης τα συμπληρωμένα χρόνια που το παλαιότερο αγροτεμάχιό του είναι ενταγμένο ανελλιπώς στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέχρι την 31/12/2018. Η ορθότητα της εν λόγω δήλωσης της αίτησης θα ελεχθεί και διοικητικά.

10. Ερώτηση: Κάποιος είναι μέλος Ομάδας Παραγωγών με καλλιέργεια αμπέλου ενώ στο Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες Δράση 11.2.1 εντάσσει μόνο τους ελαιώνες. Θα πάρει τα 10 μόρια από το κριτήριο με Α/Α : 3Α?
Απάντηση: Σύμφωνα με το εν λόγω κριτήριο ο υποψήφιος δικαιούχος οφείλει να είναι μέλος της Ομάδας παραγωγών χωρίς επιπλέον απαιτήσεις ως προς την καλλιέργεια.

11. Ερώτηση: Κάποιος έχει σύμβαση με ΟΕΠ μονό για καλλιέργεια αμπέλου ενώ στο Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες εντάσσει μόνο τους ελαιώνες. Θα ενταχθεί στη Δράση 11.1.1 ή 11.2.1? Και αν ενταχθεί στο 11.2.1, θα πάρει τα μόρια του κριτηρίου Α/Α 1 ?
Απάντηση: Οι ελαιώνες αν δεν είναι στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας πριν την 01/01/2019 τότε εντάσσονται μόνο στην Δράση 11.1.1

12. Ερώτηση: Γεωργός που είναι ενταγμένος στο Μέτρο 11 της Βιολογικής Γεωργίας μπορεί να κάνει αίτηση για το νέο πρόγραμμα για τη Δράση 11.2.1;

Απάντηση: Ναι μπορεί και στις δύο δράσεις (11.1.1 και 11.2.1) για αγροτεμάχια όμως που δεν είναι ενταγμένα κατά την προηγούμενη πρόσκληση. 

13. Ερώτηση: Στο βαθμολογικό κριτήριο Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος, ως παλιότερο αγροτεμάχιο για να πάρει τα μόρια μετράει το αγροτεμάχιο που αιτείται τώρα, ή και αγροτεμάχιο που είναι ήδη ενταγμένο στο επιδοτούμενο Μέτρο 11;(παράδειγμα κάνει αίτηση στο 11.2.1 αγροτεμάχια τώρα που εντάχθηκαν στη Σύμβαση με το φορέα πιστοποίησης μέσα στο 2018 αλλά έχει και ήδη ενταγμένα στη δράση 11.2.1 από παλιότερα έτη. Ποια βαθμολογία θα πάρει για 1ο έτος που αιτείται τώρα ή για 5ο έτος που είναι ήδη ενταγμένα στη Δράση 11.2.1;)

Απάντηση: Στην εν λόγω Δράση και για το κριτήριο ως ‘’ Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος’’, η χρονική διάρκεια λαμβάνεται από το αγροτεμάχιο το οποίο έχει την παλαιότερη ημερομηνία και είναι ενταγμένο στο σύστημα ελέγχου είτε το εντάσσει είτε όχι στην Δράση. 

14. Ερώτηση: Αγροτεμάχια που είναι δηλωμένα ως δασικά στην ΕΑΕ 2018, άλλα έχουν λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις τους μπορούν να ενταχθούν στο Μέτρο 11;
Απάντηση: Τα εν λόγω αγροτεμάχια επειδή είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2018 με μη επιλέξιμη καλλιέργεια δεν μπορούν να ενταχθούν στο Μέτρο 11ακόμα και αν έχουν λήξει οι συμβατικές τους υποχρεώσεις από συμμετοχή τους σε σχετικά προγράμματα όπως π.χ. πρόγραμμα Δάσωσης των Γεωργικών Γαιών.

15. Ερώτηση: Παραγωγός ενταγμένος στο ΜΕΤΡΟ 11.1.1 μπορεί να κάνει αίτηση ένταξης στην νέα πρόσκληση για το 11.2.1 ?(με τα ίδια αγροτεμάχια)
Απάντηση: Όχι δεν μπορεί.

16. Ερώτηση: Στην καινούρια προκήρυξη μπορεί ένας παραγωγός που είναι ήδη ενταγμένος στο Μέτρο 11.2.1 να εντάξει συμπληρωματικά αγροτεμάχια που είτε δεν κατείχε το 2016 και τα απέκτησε μετά ,είτε τα κατείχε αλλά δεν τα είχε εντάξει το 2017.
Απάντηση: Ναι μπορεί.

17. Ερώτηση: Έχουμε ένα παραγωγό ο οποίος έχει πιστοποιημένα τα αμύγδαλα σα βιολογικά και θέλει να ενταχθεί τώρα στο Μέτρο 11. Το πρόβλημα είναι ότι είναι 50χρονών έχει αναπηρική σύνταξη φαίνεται σαν ενεργός αγρότης αλλά όχι σαν κατά κύριο επάγγελμα. Μπορεί να ενταχθεί?
Απάντηση: Αν ο παραγωγός καλύπτει τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορεί να επιλεγεί για να ενταχθεί. Όμως θα πρέπει ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης για κάθε Δράση στην περιφέρεια που έχει κάνει αίτηση να είναι μεγαλύτερος του προκηρυχθέντος ποσού της εν λόγω περιφέρειας και δράσης.

18. Ερώτηση: Εν δυνάμει δικαιούχος του Μέτρου 11.2.1, που πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο εν λόγω Μέτρο , είχε υποβάλει ΕΑΕ 2018 , η εκμετάλλευσή του βρίσκεται σε καθεστώς πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας και απεβίωσε μετά την 15 Ιουνίου 2018. Παρακαλούμε να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Αίτηση ένταξης στο Μέτρο 11.2.1 και μετά την επιτυχή αξιολόγηση του, η εκμετάλλευσή του και το Μέτρο 11.2.1. που συνδέεται με αυτή, να μεταβιβαστεί άμεσα από το πρώτο έτος εφαρμογής , σε αποδέκτες που πληρούν επίσης τις προδιαγραφές ένταξης και στους οποίους έχει μεταβιβαστεί η εκμετάλλευση του αποθανόντα.
Απάντηση: Οι θανόντες δεν μπορούν να κάνουν αίτηση.

19. Ερώτηση: Ποια Είναι η ημερομηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση?
Απάντηση: Η εν λόγω ημερομηνία είναι η 31/12/2018 εκτός από την αρχή κριτηρίου «επαγγελματίας αγρότης» της δράσης 11.2.1 όπου στις περιπτώσεις Α και Β για την εγγραφή στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης ορίζεται η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων στήριξης

20. Ερώτηση: Θα ήθελα να με ενημερώσετε πως θα βαθμολογηθεί ένα Νομικό Πρόσωπο στο κριτήριο της ηλικίας ?
Απάντηση: Θα λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του νόμιμου εκπροσώπου και στην περίπτωση που είναι παραπάνω από ένας τότε θα λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του νεότερου εκπροσώπου.

21. Ερώτηση: Τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στη Δράση 10.1.4 μείωση νιτρορύπανης γεωργικής προέλευσης, είναι επιλέξιμα στην Δράση 11.2.1 και 11.1.1.
Απάντηση: Όχι δεν είναι επιλέξιμα.

22. Ερώτηση: Παραγωγός βιολογικής ενταγμένος στο πρόγραμμα του 2017, έχει αγροτεμάχιο από 2 ιδιοκτήτες. Ο ένας από αυτούς τους ιδιοκτήτες επιθυμεί να πάρει πίσω το αγροτεμάχιο σύμφωνα με το ποσοστό που του αναλογεί. Θα μπορέσει να γίνει κατάτμηση στρεμμάτων, και μεταβίβαση ώστε να δηλώσουν και οι 2 το αγροτεμάχιο αντίστοιχα στο πρόγραμμα βιολογικής και στην δήλωση καλλιέργειας;
Απάντηση: Τα αγροτεμάχια που μπορούν να ενταχθούν στις δράσεις με την νέα πρόσκληση που προκηρύχτηκε είναι αυτά που δεν έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Μέτρου 10 και 11 καθώς επίσης τα εν λόγω αγροτεμάχια να έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του 2018 του αιτούντα.

23. Ερώτηση: Στην περίπτωση που στην ΕΑΕ 2018 είχε δηλωθεί το αγροτεμάχιο με επιλέξιμη αροτραία καλλιέργεια (άρα επιλέξιμα τεμάχιο για ένταξη ) μπορεί το 2019 (ή και σε επόμενο έτος) να δηλωθεί με επιλέξιμη μόνιμη καλλιέργεια και να είναι επιλέξιμο για πληρωμή.
Απάντηση: Όχι δεν μπορεί.

24. Ερώτηση: Αγροτεμάχια με ελαιώνες τα οποία είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου κατά το έτος 2018 με δέντρα μη παραγωγικά (ηλικίας <4 ετών) είναι επιλέξιμα στην παρούσα πρόσκληση –με δεδομένο ότι στην ΕΑΕ του έτους 2019 θα είναι παραγωγικά?
Απάντηση: Ναι είναι επιλέξιμα.

25. Ερώτηση: Παραγωγός έχει εδώ και 6 έτη τις ελιές του βιολογικές και στις 30 Ιανουαρίου του 2019 ενέταξε στην σύμβαση με την εταιρεία πιστοποίησης και τις μονοετές καλλιέργειες(σιτηρά). Οι μονοετές καλλιέργειες θα ενταχθούν στην δράση 11.1.1 ή 11.2.1?
Απάντηση: Θα ενταχθούν στην Δράση 11.1.1.

26. Ερώτηση: Τα δέντρα στις μόνιμες καλλιέργειες από ποια ηλικία θεωρούνται επιλέξιμα για το πρόγραμμα?
Απάντηση: Όλα τα δέντρα στις μόνιμες καλλιέργειες ανεξαρτήτου ηλικίας θεωρούνται επιλέξιμα για το πρόγραμμα.

27. Ερώτηση: Υπάρχει ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης και για άλλες καλλιέργειες εκτός της ελιάς?
Απάντηση: Εκτός της ελιάς δεν υπάρχει ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης για τις άλλες καλλιέργειες.

28. Ερώτηση: Στο ΟΣΔΕ 2018 ένα ενιαίο αγροτεμάχιο μόνιμης καλλιέργειας είναι σπασμένο και δηλωμένο σε περισσότερα αγροτεμάχια, εκ των οποίων το ένα ή περισσότερα είναι μικρότερα του 0,1 Ηα. Τα αγροτεμάχια αυτά δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, έχουν όμως σύμβαση με ΟΕΠ(για να μην υπάρχει παράλληλη καλλιέργεια). Εάν στο ΟΣΔΕ 2019 δηλωθούν τα αγροτεμάχια αυτά ως ένα ενιαίο(με συνολική έκταση μεγαλύτερη του 0,1Ηα) θα ενταχθούν στο πρόγραμμα?
Απάντηση: Επιλέξιμα προς ένταξη είναι τα αγροτεμάχια, όπως είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2018.

29. Ερώτηση: Τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος, σε ενταγμένη έκταση στην οποία τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή, καλλιεργήσει μη επιλέξιμες για το Μέτρο 11 καλλιέργειες, ή εφαρμόσει αγρανάπαυση ή αφήσει ακαλλιέργητο περιθώριο?
Απάντηση: Εφαρμόζονται οι διατάξεις που περιγράφονται στην παράγραφο ''Μειώσεις – Κυρώσεις'' της Πρόσκλησης

30. Ερώτηση: Τι θεωρείται καλλιεργητική ομάδα? Η πρόσκληση αναφέρει στις διάφορες κυρώσεις -μειώσεις ''Οι κυρώσεις εφαρμόζονται ανά καλλιεργητική ομάδα'' χωρίς να διευκρινίζει όμως ποιες είναι αυτές σε αντίθεση με την 1η πρόσκληση που ορίζεται ακριβώς ''Μία καλλιεργητική ομάδα αποτελούν οι εκτάσεις που δηλώνονται στο πλαίσιο του Μέτρου, για τις οποίες ισχύει το ίδιο ποσό ενίσχυσης''
Απάντηση: Σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ‘’Ως καλλιεργητική ομάδα νοούνται όλες οι εκτάσεις που έχουν την ίδια τιμή μονάδας εκταρίου’’

31. Ερώτηση : Αν η έκταση του αγροτεμαχίου είναι επιλέξιμη με χαρακτηρισμό ενότητας ''βοσκότοπος'' και ο παραγωγός καλλιεργεί το χωράφι του με βίκο, βρώμη κτλ, είναι επιλέξιμο για ένταξη και πληρωμή?
Απάντηση: Όχι δεν είναι.

32. Ερώτηση: Αν ένα ενταγμένο αγροτεμάχιο με ελιές κατά τη διάρκεια του προγράμματος κοπούν τα δέντρα και καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία καλλιέργεια θα συνεχίσει να επιδοτείται?
Απάντηση: Όχι δεν μπορεί να συνεχίσει να επιδοτείται

33. Ερώτηση: Μπορεί να γίνει επιλογή στρεμμάτων στην ένταξη ανά τμχ? π.χ. Να εντάξει από τα 2,00 Ηα (βάση του ΟΣΔΕ 2018) το 1,00Ηα καθώς το μισό αγροτεμάχιο μπορεί να πουληθεί ή ο παραγωγός να μην μπορεί να πάρει συμφωνητικό από τον ιδιοκτήτη για τα επόμενα έτη?
Απάντηση: Όχι δεν μπορεί να γίνει.

34. Ερώτηση: Πως θα υπολογίζεται η βαθμολογία στο υπομέτρο 11.1 στη δράση 11.1.1 στην αρχή κριτηρίου : Εντασσόμενη έκταση , κριτήριο Α,Β,Γ και Δ και στην αρχή κριτηρίου 3. Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές?
Απάντηση: Για τα υποκριτήρια Α), Β), και Δ) του κριτηρίου 2 «εντασσόμενη έκταση», και για το κριτήριο 3 «εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές», το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης που λαμβάνεται υπόψη είναι το άθροισμα της έκτασης των αγροτεμαχίων που αιτείται ο υποψήφιος για ένταξη στην παρούσα δράση.

35. Ερώτηση: Πως θα υπολογίζεται η βαθμολογία στο υπομέτρο 11.2 στη δράση 11.2.1 στην αρχή κριτηρίου 2: Εντασσόμενη έκταση , κριτήριο Α,Β,Γ και Δ ?
Απάντηση: Για τα υποκριτήρια Α), Β) και Δ) του κριτηρίου 2 «εντασσόμενη έκταση», καθώς και για το κριτήριο 4 «εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές», το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης που λαμβάνεται υπόψη είναι το άθροισμα της έκτασης των αγροτεμαχίων που αιτείται ο υποψήφιος για ένταξη στην παρούσα δράση.

36. Ερώτηση : Τα μόρια της αναλογίας της έκτασης θα μετράνε στην περίπτωση που όσα δεν εντάσσονται είναι εγγεγραμμένα σε πιστοποιητικό φορέα?
Απάντηση: Στο υποκριτήριο Δ της αρχής κριτηρίου ''Εντασσόμενη έκταση'' ως ''σύνολο έκτασης εκμετάλλευσης'' θεωρείται το σύνολο της ενταγμένης η μη εκμετάλλευσης στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας.

ΤΕΛΟΣ

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων αναφέρουν ότι διατηρείται σταθερό το είδος των ζώων. Το ερώτημα είναι αν πρέπει να διατηρείται σταθερός και ο αριθμός των ζώων πχ με υποχρέωση αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου κάθε έτος σε περίπτωση που αυτό μειώνεται ή αυξάνεται αντίστοιχα.

Απάντηση: Όχι, ο αριθμός των ζώων μπορεί να αλλάζει, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία.

Τι ισχύει για τις περιπτώσεις μεταβιβάσεων εντός του 2017; Όσοι ενταχθούν στο μέτρο φέτος μπορούν να μεταβιβάσουν εντός του ίδιου έτους τα αγροτεμάχια τους σε άλλον δικαιούχο (πχ πατέρας σε γιο) ή θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον μια αίτηση πληρωμής;

Απάντηση: Για τις μεταβιβάσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Γ της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα ακολουθήσει εγκύκλιος με λεπτομέρειες.

Σε περίπτωση συστέγασης κτηνοτρόφων βάσει ΟΣΔΕ '16 όπου ο ένας θα κάνει βιολογική κτηνοτροφία και ο άλλος όχι μέχρι ποιο περιθώριο έχει ο βιολογικός κτηνοτρόφος να μετακινηθεί σε άλλη σταβλική εγκατάσταση;

Απάντηση: Μέχρι τις 22/02/2017 που λήγει η υποβολή πρέπει να έχει μεταφερθεί σε νέα εγκατάσταση.

Τι ακριβώς καλύπτουν οι εργαστηριακές αναλύσεις; Μόνο εδάφους ή μπορεί να καλύπτουν και φύλλων ή/και υπολειμματικότητας ΦΠΠ;

Απάντηση: Καλύπτονται όλες οι αναλύσεις που πραγματοποιεί ο ίδιος ο παραγωγός και όχι οι αναλύσεις που γίνονται από τους ΟΕΠ βάσει των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου, αρκεί να συνοδεύονται από τα νόμιμα παραστατικά και μέχρι του ποσού που ορίζεται στην πρόσκληση.

Για την υποχρέωση κατάρτισης όσων εντάσσονται στο 11.1 υπάρχει περίπτωση για τους νέους αγρότες που εκπαιδεύονται υποχρεωτικά να καλύπτεται η υποχρέωση αυτή μέσα από την κατάρτιση τους στο πλαίσιο του Μ6.1;

Απάντηση:  Όχι θα βγει ξεχωριστή πρόσκληση για τη βιολογική γεωργία.

ΟΙ συνταξιούχοι –όχι από πρόωρη συνταξιοδότηση- που είναι ενεργοί γεωργοί  είναι δικαιούχοι του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας;

Απάντηση: Όλοι οι συνταξιούχοι, πλην των ενταγμένων στο Μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης και  των συζύγων αυτών, εφόσον είναι ενεργοί γεωργοί  είναι δικαιούχοι του    προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας εφόσον τηρούν και όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του Μέτρου.

Ένας παραγωγός είναι δικαιούχος του παλιού προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας με 10 αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα. Στη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης δηλώνει επιπλέον 5 αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα, τα οποία έχει εντάξει κι αυτά στο σύστημα πιστοποίησης. Μπορεί στο νέο πρόγραμμα να αιτηθεί στήριξη για τα 5 επιπλέον;

Απάντηση: Μπορεί να υποβάλλει αίτηση στήριξης  για όλα τα αγροτεμάχιά του, άσχετα αν ήταν ενταγμένα ή όχι στο προηγούμενο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας, αρκεί να ήταν δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2016. Τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια θα τα εντάξει στη Δράση 11.2.1 δεδομένου ότι πριν την έκδοση της πρόσκλησης είχαν σύμβαση με ΟΕΠ. 

Μπορεί κάποιος παραγωγός με 10 αγροτεμάχια ελιάς που φαίνεται να έχει στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης να αιτηθεί στήριξης για τα 5;

Απάντηση: Ο παραγωγός μπορεί να εντάξει όσα αγροτεμάχια επιθυμεί αρκεί και αυτά που δεν θα εντάξει να είναι ενταγμένα σε σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, δεδομένου ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη βιολογική γεωργία 834/2007 και 889/2008 δεν επιτρέπεται η παράλληλη παραγωγή δηλ. ένας παραγωγός δεν μπορεί να διατηρεί μονάδες βιολογικής και μη βιολογικής παραγωγής. 

Παραγωγός δικαιούχος του προηγούμενου προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας με τρία αγροτεμάχια ελιάς θέλει να μεταβιβάσει στη γυναίκα του τα δικαιώματα μαζί με τη γη αλλά και το ‘πρόγραμμα΄ Βιολογικής Γεωργίας. Η σύζυγος κάνει ΕΑΕ με δικά της αγροτεμάχια και φαίνεται ότι είναι ενεργός γεωργός αλλά δεν είναι δικαιούχος του προηγούμενου Προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας. Αν η σύζυγος  δηλώνει κι αυτή αγροτεμάχια ελιάς θα υπάρχει πρόβλημα να γίνει αποδέκτης της μεταβίβασης λόγω του ότι θα έχει και συμβατικά και βιολογικά αγροτεμάχια; Αν κάνει αίτηση στήριξης ο σύζυγος και ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα μπορεί την φετινή χρόνια και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης πράξεων να μεταβιβάσει στη γυναίκα του τα δικαιώματα μαζί με τη γή καθώς και το ΄΄πρόγραμμα΄΄ Βιολογικής Γεωργίας ή πρέπει να το κάνει το 2018;

Απάντηση: Τα αγροτεμάχια του συζύγου είναι ενταγμένα στην ΕΑΕ του 2016 συνεπώς μόνο αυτός μπορεί να τα εντάξει στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας με την παρούσα πρόσκληση. Εάν ο σύζυγος κριθεί δικαιούχος μπορεί να μεταβιβάσει τα εν λόγω αγροτεμάχια στη σύζυγό του υπό δύο προϋποθέσεις α) να ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Γ  της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και β) τα αγροτεμάχια της συζύγου να είναι ενταγμένα σε σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο παραπάνω παραγωγός για να γίνει σωστά η μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη αλλά και του προγράμματος της Βιολογικής Γεωργίας;

Απάντηση: Για τις μεταβιβάσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Γ  της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα ακολουθήσει εγκύκλιος με λεπτομέρειες. 

Παραγωγός ο οποίος έχει κάνει αίτηση ή είναι δικαιούχος αναπηρικής σύνταξης μπορεί να είναι δικαιούχος;

Απάντηση: ΟΙ συνταξιούχοι (και αναπηρικής) εφόσον είναι ενεργοί γεωργοί είναι δικαιούχοι του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας.

Τι σημαίνει για τους νεοεισερχόμενους δεσμεύονται να καταρτιστούν στις βιολογικές πρακτικές; Θα χρειαστεί να παρακολουθήσουν σεμινάρια;

Απάντηση: Οι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 δεσμεύονται όπως ορίζεται στη παρ. 9 του άρθρου 8 της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να καταρτιστούν στις    βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους μέσω του Μέτρου 01 «Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020, κατά τη διάρκεια της τριετούς δέσμευσης. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με την προκύρηξη του εν λόγω Μέτρου. 

Για την αίτηση πληρωμής μόνο ο κωδικός παράλληλης δράσης θα χρειάζεται να σημειώνεται και αργότερα σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ να καταχωρούνται ηλεκτρονικά τα παραστατικά συμμόρφωσης ή άλλα παραστατικά;

Απάντηση: Θα πρέπει να επιλέγεται το αίτημα πληρωμής και σε επίπεδο αγροτεμαχίου / ή/και βοσκοτόπου ή/και εκτροφών ζώων, να δηλώνει τους κωδικούς παράλληλης δράση.

Για τις αρόσιμες καλλιέργειες αρκεί να είναι επιλέξιμες οι εκτάσεις και οι καλλιέργειες που θα δηλώνονται στην ΕΑΕ για να γίνεται η πληρωμή; Πως θα υπολογίζονται τα ποσά που θα δεσμεύονται χωρίς να υπάρχει καλλιεργητικό σχέδιο;

Απάντηση: α) Τα αγροτεμάχια τα δηλωμένα με αροτραίες καλλιέργειες στην ΕΑΕ του 2016 εντάσσονται στο Μέτρο 11 είτε καλλιεργούν επιλέξιμες καλλιέργειες είτε όχι αλλά πληρώνονται μόνο εφόσον καλλιεργούνται με επιλέξιμες για πληρωμή αροτραίες καλλιέργειες.β) Θα δεσμεύεται το μέγιστο ποσό για κάθε κατηγορία (αροτραίες καλλιέργειες 600 ευρώ, δενδρώνες αμπελώνες 900 ευρώ).

Αν η σύμβαση παραγωγού-συμβούλου  καλύπτει το χρόνο δέσμευσης του προγράμματος (τρία ή πέντε έτη αντίστοιχα) θα χρειάζεται κάθε χρόνο να ενημερώνεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ;

Απάντηση: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να ενημερώνεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 8Δ της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο έτος, μέσω του ΠΣ, για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο. 

Στην παράγραφο 3.1.1: Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης, στον Πίνακα με τις συγκαλλιέργειες  μόνιμων και αροτραίων καλλιεργειών, και συγκεκριμένα στην τελευταία γραμμή του Πίνακα, δηλαδή στην περίπτωση συγκαλλιέργειας μόνιμης μη επιλέξιμης καλλιέργειας με αροτραία μη επιλέξιμη, δεν θα έπρεπε η έκταση προς ένταξη και προς πληρωμή να ισούται με Ψ, με την προϋπόθεση η έκταση ψ να καλλιεργηθεί με αροτραία επιλέξιμη;

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή και οι δύο καλλιέργειες είναι μη επιλέξιμες ενώ σύμφωνα με το σημείο 3.1.1.γ της παραγράφου 3.1 της πρόσκλησης  στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016 με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια. 

Στην ίδια παράγραφο, 3.1.1, στο σημείο θ, στάδιο μετατροπής  εννοείται   το διάστημα από την ημερομηνία ένταξης του αγροτεμαχίου, έως την ημερομηνία εισόδου του τεμαχίου στο βιολογικό στάδιο;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 του καν. (ΕΚ) 889/2008 το στάδιο μετατροπής για τα φυτικά προϊόντα ξεκινά από τη στιγμή που ο επιχειρηματίας (παραγωγός) κοινοποιήσει τη δραστηριότητά του στην αρμόδια αρχή και υποβάλλει την εκμετάλλευσή του σε σύστημα ελέγχου. Η περίοδος μετατροπής για τις αροτραίες καλλιέργειες είναι τουλάχιστον 2 χρόνια πριν τη σπορά ενώ για τις πολυετείς καλλιέργειες είναι 3 χρόνια πριν τη συγκομιδή των βιολογικών προιόντων. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1, η αίτηση πληρωμής για κάθε έτος εφαρμογής θα υποβάλλεται με την ΕΑΕ μέχρι την 15η Μαΐου. Θα απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, αυτών που ήδη επισυνάπτονται στην  ΕΑΕ, και αν ναι, ποια; πχ το τιμολόγιο του συμβούλου  πότε θα προσκομίζεται;

Απάντηση: Με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ορίζεται για κάθε έτος εφαρμογής το χρονικό διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣ των παραστατικών συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων, καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου, οι ΟΕ&Π μπορούν να καταχωρίσουν τα ευρήματά τους ως προς τη συμμόρφωση των δικαιούχων σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή, και όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 2 του Άρθρου 15 της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».
Εντούτοις τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών για το σύμβουλο δεν απαιτείται γιατί δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο του Μέτρου 11.

Αγροτεμάχια με Δέντρα που είχαν δηλωθεί ως μη παραγωγικά στην ΑΕΕ 2016 (<4 ετών), και ανήλικα ζώα είναι επιλέξιμα για το Μέτρο 11 της βιολογικής (μετατροπή ή διατήρηση) εφόσον το έτος 2017 τα δένδρα θα   είναι παραγωγικά και τα ζώα ενήλικα ;

Απάντηση: Αγροτεμάχια με μη παραγωγικά δέντρα εντάσσονται στο Μέτρο 11 της βιολογικής γεωργίας.

Η άδεια εγκατάστασης  του στάβλου θα είναι απαραίτητη στην 1η πληρωμή;

Απάντηση: Η άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκρισης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4424/2014(ΦΕΚ Ά 183) θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο του δικαιούχου όπως ορίζεται στην παράγραφο 21 του άρθρου 4 της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».

Τι γίνεται αν ο παραγωγός δεν διαθέτει ο ίδιος δικό του e-mail για την υποβολή της αίτησής του στο Μέτρο;

Απάντηση: "Για τους παραγωγούς που δεν διαθέτουν δικό τους e-mail, ο μελετητής τους δημιουργεί ένα και του δίνει αυτός έναν κωδικό. Το σύστημα ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ να δηλώσει ο μελετητής δικό του e-mail.

Από παραγωγό σε παραγωγό, ο μελετητής καθαρίζει το ιστορικό της Google, για να μην τον «θυμάται» το σύστημα σαν προηγούμενο χρήστη με e-mail και ΑΦΜ που έχει ήδη δηλώσει.

Με το ΑΦΜ του παραγωγού και τον κλειδάριθμο από το ΤΑΧΙS γίνεται η επιβεβαίωση του χρήστη. Άρα ο σύμβουλος χρειάζεται τον κωδικό του TAXIS ή με γραπτή εξουσιοδότηση του παραγωγού να ενεργοποιήσει τον κωδικό εγγραφής στο Μέτρο 11.

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο της αρχικής εγγραφής https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration"