«2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για την επιχορήγηση εκδηλώσεων και δράσεων προώθησης ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (Π.Δ.Π.) καθορίζει τα ανώτατα ετήσια ποσά- όρια τα οποία μπορεί να δαπανήσει η Ε.Ε. σε διάφορους τομείς πολιτικής, για μια περίοδο τουλάχιστον 5 ετών. Παρέχει το πλαίσιο για τον οικονομικό προγραμματισμό και τη δημοσιονομική πειθαρχία, διασφαλίζοντας την προβλεψιμότητα των δαπανών της ΕΕ. Επίσης, επιτρέπει στην ΕΕ την υλοποίηση κοινών πολιτικών ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους, καθορίζοντας σε ποιο βαθμό και σε ποιους τομείς θα πρέπει να επενδύσει η ΕΕ. Το Π.Δ.Π. αποτελεί τόσο μέσο έκφρασης των πολιτικών προτεραιοτήτων, όσο και εργαλείο δημοσιονομικού προγραμματισμού. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εγκρίνεται σε αυτό το πλαίσιο και συνήθως παραμένει κάτω από τα ανώτατα όρια δαπανών του Π.Δ.Π., έτσι ώστε να διατηρείται κάποιο περιθώριο για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών.

 1. ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2007- 2013
 2. ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2014- 2020
  Μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Νοεμβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2014- 2020, στις 28 Ιουνίου 2013. Το σύνολο των δαπανών της ΕΕ-28 για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, εκφραζόμενο σε σταθερές τιμές 2011, ανέρχεται σε 959.988 εκατ. € και αντιστοιχεί σε 1% Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Ε.Ε. (ΑΕΕ). Οι συνολικές πιστώσεις πληρωμών ανέρχονται σε 908.400 εκατ. € και αντιστοιχούν σε 0,95% του ΑΕΕ.

  Η Ε. Επιτροπή, κάθε χρόνο, προβαίνει σε τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου, σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) και των τιμών της ΕΕ. Έπειτα από την τεχνική προσαρμογή για το έτος 2014, σε τρέχουσες τιμές, το σύνολο των πιστώσεων πληρωμών ανέρχεται σε 1.023.954 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε ποσοστό ΑΕΕ 0,99%.

  Τομέας 2: «Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι»

  Το Π.Δ.Π. προβλέπει ότι ένα σημαντικό τμήμα (38,9 %) του προϋπολογισμού της Ε.Ε. θα πρέπει να εξακολουθήσει να επενδύεται στον Τομέα 2 «Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι» και ειδικότερα στη γεωργία, η οποία αποτελεί τομέα πολιτικής κοινής στρατηγικής σημασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ι, οι πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων στον Τομέα 2, αντιστοιχούν σε 373.179 εκατ. € εκ των οποίων τα 277.851 εκατ. € θα διατεθούν σε Μέτρα Αγοράς και Άμεσες Ενισχύσεις του Πυλώνα Ι της ΚΓΠ. Όσον αφορά στον Πυλώνα ΙΙ- Αγροτική ανάπτυξη, το συνολικό ύψος των πιστώσεων , ανέρχεται σε 84.936 εκατ. €, ενώ πιστώσεις ύψους 10.392 εκατ. €, θα διατεθούν στην αλιεία, περιβάλλον και δράση για το κλίμα, (Πίνακας ΙΙ).

  Για την Ελλάδα το συνολικό ύψος των πιστώσεων που αφορά τις άμεσες ενισχύσεις ανέρχεται, σύμφωνα με τον Καν. 1307/13 και σε τρέχουσες τιμές, σε 15.287 εκατ. € για την περίοδο 2014- 2020 ενώ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 4.196 εκατ. € (Πίνακας ΙΙΙ).

 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: