«2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για την επιχορήγηση εκδηλώσεων και δράσεων προώθησης ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

 

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζει την χρηματοδότηση των δαπανών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, είτε απευθείας είτε στο πλαίσιο της συμπληρωματικής διαχείρισης με τα κράτη μέλη, από:

α) το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο εγγυήσεων-ΕΓΤΕ·
β) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης -ΕΓΤΑΑ.

Βασικός κανονισμός σχετικά με την χρηματοδότηση, την διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής είναι ο καν. ΕΕ 1306/13.

Οι Δαπάνες του ΕΓΤΕ

1. Το ΕΓΤΕ στο πλαίσιο της συμπληρωματικής διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δαπάνες σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία (Καν 1306/13):

α) τα μέτρα για τη ρύθμιση ή τη στήριξη των γεωργικών αγορών·
β) τις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής·
γ) τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης σε δράσεις ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και σε τρίτες χώρες.
δ) τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, και σε μέτρα που αφορούν ασθένειες ζώων και τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

2. Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δαπάνες κατά τρόπο άμεσο:

α) την προώθηση γεωργικών προϊόντων απευθείας από την Επιτροπή ή μέσω διεθνών οργανισμών·
β) μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της διατήρησης, του χαρακτηρισμού, της συλλογής και της χρησιμοποίησης γενετικών πόρων στη γεωργία·
γ) την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργικών συστημάτων λογιστικών πληροφοριών·
δ) τα συστήματα γεωργικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών με αντικείμενο τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Οι δαπάνες του ΕΓΤΑΑ

Το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωση χρηματοδοτεί τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόζονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης των Κ.Μ (Καν. 1306/13).

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (AGRIFUNDS)
2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (AGRIFIN)

 

 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: