« Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «ΥΑ σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς αυγών και την υποχρεωτική ηλεκτρονική διασύνδεση στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ» **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. είναι το κατεξοχήν όργανο λήψης αποφάσεων. Αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος-μέλος, σε υπουργικό επίπεδο, ο οποίος δεσμεύει την κυβέρνησή του. Στο Συμβούλιο μετέχουν καταρχήν οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών. Όταν όμως πρόκειται να συζητηθούν εξειδικευμένα θέματα, τότε τα κράτη-μέλη αντιπροσωπεύονται από τους καθύλην αρμόδιους Υπουργούς ή τους αντικαταστάτες τους. Δηλαδή το Συμβούλιο Υπουργών είναι ένα θεσμικό όργανο, όμως συνέρχεται με εννέα διαφορετικές συνθέσεις.

Μία από τις συνθέσεις αυτές είναι, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας.
Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας συνέρχεται τακτικά έντεκα φορές το χρόνο (δηλαδή μία φορά το μήνα, εκτός από τον Αύγουστο) και δύο φορές υπό άτυπη μορφή (μία κάθε εξάμηνο) στη χώρα που ασκεί την Προεδρία. Σε κάποιες, εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να αποφασιστεί και έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου ή ακόμη και Μεικτό Συμβούλιο, στο οποίο παρίστανται δύο συναρμόδιοι Υπουργοί, π.χ. Συμβούλιο Jumbo Γεωργίας-Εμπορίου.
    
Οι αποφάσεις, που λαμβάνει το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, έχουν κατά κανόνα ως νομική βάση τα άρθρα 32-38 της Συνθήκης. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Ε. Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ε. Κοινοβούλιο, το οποίο εκδίδει σχετική γνωμοδότηση.

Τα τελευταία χρόνια όμως πολλαπλασιάζονται τα θέματα, τα οποία είναι μεν γεωργικού ενδιαφέροντος, αλλά σχετίζονται στενά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Για τα θέματα αυτά έχει θεσμοθετηθεί η αυξημένη συμμετοχή του Ε. Κοινοβουλίου, ισχύει δηλαδή η διαδικασία της συναπόφασης. Ως τέτοια θέματα θα μπορούσαν να αναφερθούν τα κτηνιατρικά, τα φυτοπροστατευτικά, τα θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού, ζωοτροφών κ.λ.π.

Όταν για κάποιο θέμα που συζητείται δεν υπάρχει πρόταση της Ε. Επιτροπής, τότε για την λήψη απόφασης απαιτείται ομοφωνία.Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν οι αρμόδιοι Επίτροποι της Ε. Επιτροπής (δηλαδή ο Επίτροπος Γεωργίας, ο Επίτροπος Δημόσιας Υγείας και Προστασίας Καταναλωτή και ο Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας). Το Συμβούλιο επικουρείται από τη Γενική Γραμματεία, στελεχωμένη με το κατάλληλο προσωπικό, για την διευκόλυνση του έργου του. Στο Συμβούλιο ασκεί καθήκοντα Προέδρου ο εκπρόσωπος του κράτους-μέλους, το οποίο ασκεί την Προεδρία και αλλάζει κάθε εξάμηνο.

Τα θέματα προς συζήτηση φθάνουν στο Συμβούλιο αφού πρώτα έχουν τύχει τεχνικής επεξεργασίας σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων των κρατών-μελών και εν συνεχεία στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας (Ε.Ε.Γ.) ή στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων Ι (Ε.Μ.Α.Ι), αναλόγως του περιεχομένου τους.

Πληροφορίες: Μιχάλης Καστανιάς , τηλ. 2102125587, 2102125533. Ε-mail: ax5u024@minagric.gr

 Αρχείο Συνόδων 2004-2014

Σύνοδοι 2015

 

 

    

Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: