«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης ) έως τις 30 Ιουνίου 2023 καθώς με τη συνημμένη απόφαση πήρε παράταση» **** «Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων υλοποίησης παρεμβάσεων στήριξης του τομέα της μελισσοκομίας στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027.» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Τροποποίηση των 2 ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ του Μέτρου 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ μέχρι 31/05/2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράτασης Υποβολής Μεταβιβάσεων αφορά στη 2η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.09» **** «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Μητρώου Αξιολογητών για τα έργα και τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ» **** «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την υλοποίηση της Δράσης "Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων" του Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος του Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΓΟΥΝ ΝΩΠΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ» **** «2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: - υποέργο 1: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»» **** «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Της Ετήσιας Παράτασης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

www.oecd.org

Έδρα: Παρίσι, Γαλλία
Γλώσσες εργασίας:
Γαλλικά: (ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES)
Αγγλικά: (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT)
 
Ο ρόλος του ΟΟΣΑ στη Διεθνή Οικονομία: Ιστορική αναδρομή
O ΟΟΣΑ αποτέλεσε τη συνέχεια του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας που μετά το 2Ο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε την ευθύνη συντονισμού του σχεδίου Marshal. Στις 14 Δεκεμβρίου 1960, 20 χώρες υπέγραψαν τη συνθήκη ίδρυσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και σε αυτές τις συνθήκες ο ρόλος του ΟΟΣΑ αφορούσε δι-ατλαντική οικονομική συνεργασία.

Σήμερα, και μετά την προσχώρηση ακόμη 10 χωρών, ο ΟΟΣΑ απαρτίζεται από τις 30 περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, με σημαντική επιρροή στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι. Η Ελλάδα ανήκει στην πρώτη ομάδα χωρών που επικύρωσαν τη συνθήκη δημιουργίας του το 1961.Για την Ελλάδα, καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την πολιτική μας στον ΟΟΣΑ είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι χώρες μέλη ΟΟΣΑ είναι (σε παρένθεση ημερομηνία επικύρωσης της συνθήκης:  Αυστρία (1961), Βέλγιο (1961), Γαλλία (1961), Γερμανία (1961), Δανία (1961), Ελβετία (1961), Ελλάδα (1961), Ηνωμένο Βασίλειο (1961), ΗΠΑ (1961), Ιρλανδία (1961), Ισλανδία (1961), Τουρκία (1961), Ισπανία (1961), Φινλανδία (1961), Καναδάς (1961), Λουξεμβούργο (1961), Νορβηγία (1961), Ολλανδία (1961), Πορτογαλία (1961), Σουηδία (1961), Ιταλία (1962), Ιαπωνία (1964), Αυστραλία (1971), Νέα Ζηλανδία (1973), Μεξικό (1994), Τσεχία (1995), Κορέα (1996), Πολωνία (1996), Ουγγαρία (1996), Σλοβακία (2000).

Οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως, σεβασμός στις αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης και στις αρχές της οικονομίας της αγοράς. Ο ΟΟΣΑ συνεργάζεται με 70 ακόμη χώρες καθώς και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Ο ΟΟΣΑ είναι περισσότερο γνωστός για τις μελέτες που εκπονεί για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών σε διάφορους τομείς, καθώς και για τις στατιστικές μελέτες του. Λόγω της εγκυρότητάς τους, οι μελέτες και στατιστικές του ΟΟΣΑ αποτελούν συχνά, ακόμη και αρκετά χρόνια μετά την εκπόνησή τους, σοβαρή βάση για την ανάληψη αλλά και κριτική της αποτελεσματικότητας στρατηγικών και μέτρων πολιτικής.

Συνολικά, το ιδιαίτερο βάρος του ΟΟΣΑ έγκειται στο ότι παρέχει στις χώρες μέλη του το πλαίσιο για τη συζήτηση και ανάπτυξη οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών που καθορίζουν την εξέλιξη διάφορων καίριων τομέων σε παγκόσμιο επίπεδο και με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Είναι προφανής η  σημασία της συμμετοχής της  Ελλάδας σε ένα τόσο σημαντικό διεθνή οργανισμό και η δυνατότητα συμμετοχής της στη συνεργασία για την ανάπτυξη κοινωνικοοικονομικών πολιτικών με παγκόσμια και μακροχρόνια εμβέλεια.
 
Βασικά Όργανα και Διαδικασία Εργασιών στον ΟΟΣΑ
Το Συμβούλιο Υπουργών καθορίζει τη στρατηγική κατεύθυνση των εργασιών του Οργανισμού. Συμμετέχουν εκπρόσωποι των χωρών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
Επιτροπές. Ο ΟΟΣΑ έχει εξελιχθεί σε ένα πολυδιάστατο από πλευράς αντικειμένων οργανισμό, στις εργασίες του οποίου συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από πολλά διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Ρόλος των Επιτροπών (Γεωργίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, κ.α.) είναι η ανταλλαγή απόψεων για τη διεξαγωγή των εργασιών σύμφωνα με τις στρατηγικές κατευθύνσεις που έχει καθορίσει το Συμβούλιο και τη διάθεση πόρων.  

Γραμματεία.  Αναλύει τα πρωτεύοντα, κατά το Συμβούλιο και τις Επιτροπές, ζητήματα και καταθέτει προτάσεις εργασίας. Διοικείται από το Γενικό Διευθυντή, τους Αναπληρωτές του, και τους Διευθυντές κατά θεματικό αντικείμενο (πχ Διεύθυνση Τροφίμων, Αγροτικών Θεμάτων και Αλιείας.)

Ομάδες Εργασίας. Οι εκπρόσωποι των χωρών μελών αξιολογούν τις προτάσεις εργασίας καθώς και τις εργασίες σε εξέλιξη. Κριτήρια αξιολόγησης είναι για παράδειγμα: η επίτευξη του αρχικού στόχου, η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και χρησιμότητας των αποτελεσμάτων, αλλά και η μεθοδολογική και τεχνική αξιοπιστία της μελέτης. Οι προτάσεις για μελέτη μπορεί να γίνουν δεκτές, να απορριφθούν αν κριθεί αδύναμη η επιχειρηματολογία για τη στήριξή τους, ή να επανεξετασθούν στο μέλλον κατόπιν συστάσεων για βελτίωση. Αν οι μελέτες είναι ήδη σε εξέλιξη ή κατατεθούν ως ολοκληρωμένες, μπορεί και να συμφωνηθεί η δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Αν υπάρχει διαφωνία ζητούνται διορθώσεις πριν τη δημοσίευση
 
Αγροτικός Τομέας και  ΟΟΣΑ
Για θέματα του αγροτικού τομέα, την ευθύνη έχει η  Επιτροπή Γεωργίας στο πλαίσιο που ορίζει η συνθήκη ίδρυσης του ΟΟΣΑ. Η Επιτροπή συνέρχεται και σε υπουργικό επίπεδο για την εξέταση θεμάτων που άπτονται και άλλων τομέων του Οργανισμού:

Υπό την Επιτροπή Γεωργίας συνέρχονται:

 •  Ομάδα Εργασίας αγροτικών πολιτικών και αγορών
 •  Κοινή Ομάδα Εργασίας Γεωργίας και Εμπορίου
 •  Κοινή Ομάδα Εργασίας Γεωργίας και Περιβάλλοντος
 •  Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για δημητριακά, ζωοτροφές και ζάχαρη
 •  Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα
 •  Συναντήσεις Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή διεθνών προτύπων σε φρούτα και  λαχανικά
 •  Ετήσια συνάντηση Εμπειρογνωμόνων για την πιστοποίηση σπόρων στο διεθνές εμπόριο

Σχετικό με το έργο της Επιτροπής είναι και το πρόγραμμα συνεργασίας για τη διαχείριση βιολογικών πόρων, για βιώσιμα αγροτικά συστήματα, καθώς και εργασίες της Επιτροπής Αλιείας.

Από πλευράς Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης συμμετέχουν ενεργά σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του ΟΟΣΑ, σε συμφωνία με το γενικότερο ρόλο, ευθύνες και στόχους της Διεύθυνσης σε θέματα Διεθνών Σχέσεων και Διαπραγματεύσεων. Συνεργαζόμενοι σε συνεχή βάση με ομόλογούς τους από άλλες χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, συμμετέχουν σε ένα δίκτυο διάχυσης και αξιολόγησης πληροφοριών για το σχεδιασμό, εφαρμογή και τελική αξιολόγηση στρατηγικών πολιτικής στον τομέα.
 
Πληροφορίες: Δρ. Β. Καραθανάση, τηλ. 210 212 5535, E-mail:

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: