« Τροποποιητικές Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 13 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020, ΕΤΟΥΣ 2022» **** «4η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9» **** «ΥΑ 3148(ΦΕΚ B' 5873/18.11.2022): Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22» **** «Καθεστώς αδειοδότησης νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το έτος 2023» **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** « Από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ αλιείας ερυθρού τόνου (BFT)» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** « 4η Τροποποίηση Απόφασης για Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2022 » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

Ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O) ιδρύθηκε το 1945, ως φορέας των Ηνωμένων Εθνών. Το καταστατικό του Οργανισμού υπογράφηκε στο Κεμπέκ του Καναδά, από 44 ιδρυτικά κράτη μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Το 1951 η έδρα του F.A.O. μεταφέρθηκε από την Ουάσινγκτον στη Ρώμη, στην οποία και παραμένει μέχρι σήμερα.

Σήμερα, συμμετέχουν στον F.A.O. 188 χώρες, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εντάχθηκε το 1991 ως πλήρες μέλος και εκπροσωπεί τα Κ-Μ σε όλες τις επιτροπές και συνεδριάσεις του Οργανισμού. Έκτοτε και βάσει των κοινοτικών διαδικασιών, πριν από κάθε συνεδρίαση, πραγματοποιούνται, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στη Ρώμη, συντονιστικές συσκέψεις των Κρατών μελών της ΕΕ, για την εξέταση των υπό συζήτηση θεμάτων και την διαμόρφωση κοινών θέσεων.

Το Υπουργείο μας συνεργάζεται στενά με τον FAO, μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης, συμμετέχοντας, άμεσα μεν με εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών σε διάφορες δραστηριότητες και προγράμματα ερευνητικού, διοικητικού και οικονομικού περιεχομένου, που ενεργοποιούνται και συντονίζονται υπό την αιγίδα του FAO, έμμεσα δε μέσω των συσκέψεων των αντίστοιχων Ομάδων Εργασίας & Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με μια σειρά από Συμβούλια, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, ο FAO αποτελεί τον πιο σημαντικό διεθνή Οργανισμό σε θέματα που άπτονται του αγροτικού τομέα, με κυριότερο στόχο του την καταπολέμηση της φτώχειας και την επίλυση του προβλήματος της πείνας, από την οποία εξακολουθεί να υποφέρει το 1/3 περίπου του πληθυσμού της γης, μέσω παροχής βοήθειας για την βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων του αγροτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός προσφέρει τεχνογνωσία, οικονομική και υλικοτεχνική αρωγή σε προγράμματα αναπτυξιακού προσανατολισμού.

Ανώτατο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση (Conference) των μελών του, η οποία συνέρχεται ανά διετία και καθορίζει την πολιτική, το πρόγραμμα εργασιών και τον προϋπολογισμό του Οργανισμού. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Συμβούλιο, που αποτελείται από 49 χώρες μέλη και λειτουργεί ως το εκτελεστικό όργανο του FAO.

Η Γραμματεία, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού,  έχει εξειδικευμένα Τμήματα, στα πλαίσια των οποίων λειτουργούν διάφορες Επιτροπές που, μέσω διακυβερνητικών Ομάδων, αναζητούν τρόπους επίλυσης των αναφυόμενων προβλημάτων και γνωμοδοτούν στο Συμβούλιο.  

Οι κυριότερες από αυτές τις Επιτροπές είναι:

 • Επιτροπή Γεωργίας
 • Επιτροπές για Επισιτιστική και Διατροφική Ασφάλεια
 • Επιτροπές για τα Βασικά Προϊόντα
 • Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων (Codex Alimentarius)
 • Επιτροπή για τους Φυτογενετικούς Πόρους για τη Διατροφή και τη Γεωργία
 • Επιτροπή για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους
 • Επιτροπή Αλιείας
 • Επιτροπή Δασών

Στις Επιτροπές και Ομάδες, οι χώρες μέλη συμμετέχουν με εκπροσώπους των υπηρεσιών τους.
Στον FAO λειτουργούν επίσης ερευνητικά δίκτυα συνεργασίας στον γεωργικό τομέα (ESCORENA) για προϊόντα όπως δημητριακά, ρύζι, βαμβάκι κλπ με σκοπό τον καθορισμό ποιοτικών προτύπων, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της Γεωργίας, την ανάπτυξη προϊόντων τοπικής προέλευσης και την ενίσχυση των μικροπαραγωγών. Η χώρα μας συμμετέχει σ’ αυτές τις πρωτοβουλίες μέσω κυρίως του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
 
Υπεύθυνος: Κων/νος Βυζιώτης, Οικονομολόγος, του Τμήματος Ε.Ε. & Διεθνών Σχέσεων. Τηλ.: 212 212 5591

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: