« Αναρτήθηκαν στο intranet του Υπουργείου οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειόμενων της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ » **** « Επανέναρξη Αλιείας Ερυθρού Τόννου » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

EPIKEFALIDA2020


Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λιβανός: Προωθούμε δράσεις εφαρμογής ελέγχου των αλιευτικών
δραστηριοτήτων που ενισχύουν το Λιμενικό

Δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτικής της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του ΥΝΑΝΠ, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή ευθύνης της χώρας μας, βάσει των απαιτήσεων συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις του κοινοτικού συστήματος ελέγχου, της ΚΑλΠ, ΚΟΑ και IUU Αλιείας, καθώς και των εκθέσεων αξιολόγησης και επιθεωρήσεων της ΕΕ για το σύστημα ελέγχου προϋπολογισμού 770.847,00€, προωθεί το ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, στην υπογραφή της Απόφασης Ένταξης Πράξης «Δράσεις Εφαρμογής Ενισχυμένου Ελέγχου των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5107728 στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχώρησε η ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΤ, ύστερα από οδηγίες του υπουργού κ. Σπήλιου Λιβανού και των υφυπουργών Φωτεινής Αραμπατζή και Γιάννη Οικονόμου.

Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής δύο πακέτα εργασίας:

(1) Συμμετοχή σε συναντήσεις και εθνικά, ενωσιακά και διεθνή προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης υπαλλήλων των ελεγκτικών αρχών, καθώς και σε δράσεις ανταλλαγής στελεχών.

Το πρώτο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων που ενισχύουν την ικανότητα των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, όσον αφορά στη διενέργεια των ελέγχων και επιθεωρήσεων, οι δαπάνες των οποίων προσδιορίζονται στη μελέτη εκτίμησης μοναδιαίου κόστους εκπαίδευσης που εκπονήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 • Την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης σε Αθήνα/Πειραιά για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Υπολογίζονται ότι θα εκπαιδεύονται ένα στέλεχος ανά Λιμενική Αρχή και ανά σκάφος κάθε χρόνο, υπολογίζεται ότι θα εκπαιδεύονται 310 άτομα ετησίως σε τετραήμερα προγράμματα κατάρτισης.

 • Τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε συναντήσεις της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) ή λοιπών Διεθνών Οργανισμών και Φορέων. Βάσει των ιστορικών στοιχείων του ΥΝΑΝΠ, προβλέπεται μία (1) αποστολή τον μήνα (1 άτομο) για να μετέχει στις παραπάνω συναντήσεις (τριήμερες).
 • Τη συμμετοχή στελεχών του ΛΣ σε προγράμματα κατάρτισης της Επιτροπής, της ΕΥΕΑ και λοιπών Διεθνών Οργανισμών και Φορέων. Βάσει των ιστορικών στοιχείων του ΥΝΑΝΠ, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος θα συμμετέχουν σε τρία (3) προγράμματα κατάρτισης ετησίως. Τα προγράμματα είναι συνήθως τριήμερα και θα συμμετέχουν σε αυτά από δύο (2) έως πέντε (5) άτομα κάθε φορά.
 • Τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε κοινούς ελέγχους σε άλλα Κ-Μ, βάσει της σχετικής απόφασης του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΥΕΑ, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Υπολογίζονται τέσσερις (4) εβδομαδιαίες αποστολές ετησίως, που αποτελούνται από ένα στέλεχος της υπηρεσίας.

(2) Υλοποίηση δράσεων για την εφαρμογή κοινών και ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης

Το δεύτερο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος σε κοινά και ειδικά προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης (JDP –Joint Deployment Plans) της EFCA (European Fisheries Control Agency) με τη διάθεση πλωτών και εναέριων επιχειρησιακών μέσων για τη διενέργεια των ελέγχων. Οι δαπάνες αυτές συνίστανται κυρίως από τα κόστη των καυσίμων, των αποσβέσεων και των συντηρήσεων των μέσων που χρησιμοποιούνται και τα οποία προσδιορίζονται στη μελέτη εκτίμησης μοναδιαίου κόστους που εγκρίθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. Από τα παραπάνω κόστη, αφαιρούνται τα σταθερά μισθολογικά κόστη των πληρωμάτων που είναι μη επιλέξιμα.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ενωσιακή Προτεραιότητα 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας», που υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του ΥΝΑΝΠ.

Η υλοποίηση του Ε.Π.Αλ.Θ με την σύσταση της νέας Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών υπό τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη και τις νέες οδηγίες που δόθηκαν από τον Υπουργό κ. Σπήλιο Λιβανό και τους αρμόδιους Υφυπουργούς κ. Γιάννη Οικονόμου και κα. Φωτεινή Αραμπατζή επιταχύνεται, προς όφελος των αλιέων. Υλοποιούνται επίσης νέες υποδομές ή βελτίωση των υφιστάμενων αλιευτικών καταφυγίων, χώρων αποθήκευσης με μέριμνα για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.


 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: