« Τροποποιητικές Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 13 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020, ΕΤΟΥΣ 2022» **** «4η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9» **** «ΥΑ 3148(ΦΕΚ B' 5873/18.11.2022): Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22» **** «Καθεστώς αδειοδότησης νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το έτος 2023» **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** « Από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ αλιείας ερυθρού τόνου (BFT)» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** « 4η Τροποποίηση Απόφασης για Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2022 » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

logo paanew                                                                  minagric gr logo


   Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επαναδημοπράτηση του έργου «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και
συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς»

Σε συνέχεια των επανειλημμένων συσκέψεων και λόγω των σημαντικών νομικών προβλημάτων της υπάρχουσας εργολαβίαςτου έργου «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς»που έχει σταματήσει από το 2015, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,ύστερα και από την Α/262/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία αναγνωρίστηκε η διάλυση της εργολαβικής σύμβασης, αποφάσισεως καλύτερη και ασφαλέστερη  λύση την επαναδημοπράτηση του έργου.

Αναλυτικά, αναζητήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών υπό τον κ Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη με την εντολή του Υπουργού κ Γεώργιου Γεωργαντά, η εξέταση ειδικών και εξαντλητικών νομικών ζητημάτων, που περιλαμβάνουν τα ζητήματα:

α) της διάλυσης και επαναδημοπράτησης

β) της ματαίωσης της διάλυσης του έργου και επανεκκίνησης της παρούσας εργολαβίας και

γ) της αναβίωσης του αρχικού διαγωνισμού με την ανάθεση στους επόμενους κατά σειράν μειοδοσίας.

Το ιδιαιτέρως μακρό χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την διεξαγωγή του διαγωνισμού (2/11/2010), την υπογραφή της Σύμβασης (16/06/2011), την διάλυση της σύμβασης (από 10/11/2017) μέχρι την υπό εξέταση αναβίωσή της - δεδομένης της αρχικής συμβατικής διάρκειας και του μακρού χρόνου από την δημόσια διακήρυξη του διαγωνισμού, του σταδίου εκτέλεσης κατά τον χρόνο της διάλυσης, της ανάγκης προσαρμογών στις προθεσμίες του έργου, αλλά ακόμα και των σοβαρών νομικών μεταβολών, δυνάμει του ν.4412/2016 και των νεότερων Οδηγιών της ΕΕ, των αλλαγών των πραγματικών δεδομένων, ιδίως των κοστολογικών, από τη σύναψή της μέχρι σήμερα - καθιστά την εν λόγω σύμβαση, σε περίπτωση αναβίωσης της, ουσιωδώς διαφορετική, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016.

Επίσης αδύνατη είναι νομικά η αναβίωση το 2022, του διαγωνισμού του 2010 και η συνέχιση της διαδικασίας στους επόμενους μειοδότες.

Μετά την ισχύ του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (ΥΠΟΜΕΔΙ Αριθμός Έγκρισης ΔΑΕΕ/οικ.2287/16, ΦΕΚ 4420 Β/30-12-2016) είναι υποχρεωτική η τήρηση διατάξεων, που επιβάλλουν, πολύπλοκης μορφής, συγκεκριμένες διαδικασίες και ελέγχους για την λειτουργία του φράγματος, ενέργειες οι οποίες απαιτούν την ανάθεση σύμβασης για την ασφάλεια του έργου. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη βοήθεια του Τεχνικού Συμβούλου της Υπηρεσίας, θα εκπονήσει τη νέα Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης της εργολαβίας.

Το έργο δεν θα απενταχθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 και δεν θα χαθούν Κοινοτικοί Πόροι και αυτονόητα θα μεταφερθεί ως ανειλημμένη υποχρέωση στο νέο Πρόγραμμα, ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Η λύση αυτή είναι η πλέον ασφαλής για την απεμπλοκή του έργου από τις υφιστάμενες νομικές εμπλοκές και την εξασφάλιση της ολοκλήρωσής του, έτσι ώστε να μη υπάρχουν άλλες καθυστερήσεις.

  • Η σύνταξη των αναγκαίων μελετών θα ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2023, ώστε να ακολουθήσει άμεσα η δημοπράτηση του έργου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Το φράγμα ύψους 75 μ. επί του ποταμού Αλιάκμονα, στο Νεστόριο Καστοριάς, θα δημιουργήσει μια τεχνητή λίμνη εμβαδού 823 στρεμμάτων. Το καθαρό μέγιστο ύψος της λίμνης στη θέση του φράγματος είναι 58,5 m και το μέσο βάθος της λίμνης είναι περίπου 30 m, επομένως όταν το μέσο ύψος του φαραγγιού ξεπερνάει τα 80m. Η επιφάνεια που θα κατακλυστεί είναι 823 στρέμματα και ένα ποσοστό περίπου 60% είναι η κοίτη του ποταμού. Οι βοηθητικοί δρόμοι που θα γίνουν και οι δανειοθάλαµοι για την λήψη υλικών μετά το πέρας των εργασιών θα αποκατασταθούν.

Η μέση ετήσια παροχή του ποταμού στην θέση του φράγματος είναι 144,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα περίπου και ο ωφέλιμος όγκος του φράγματος είναι 15,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, το νερό του φράγματος θα ανανεώνεται λόγω των μεγάλων απορροών 9,5 φορές το χρόνο και έτσι η διακύμανση της στάθμης της λίμνης δεν θα ξεπερνά τα 10 μέτρα σε ετήσια βάση είναι 19,12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η δε ποιότητα του νερού λόγω της ανανέωσης θα παραμείνει αρίστη.

Η άρδευση θα αφορά 75.000 στρέμματα και θα δώσει τη δυνατότητα για αναδιάρθρωση των ξερικών καλλιεργειών με νέες δυναμικές με έμφαση στα οσπριοειδή και τα κηπευτικά, ενώ το αρδευτικό του δίκτυο που είναι υπό μελέτη θα αλλάξει τον παραγωγικό χάρτη ιδιαίτερα μετά την κρίση στη γουνοποιία και θα ανοίξει νέες δυνατότητες για την αγροτική παραγωγή σε όλη την Καστοριά.


 

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: