ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ταξινόμηση και ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών
του ελληνικού βαμβακιού - Πιλοτική Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Μικρής Κλίμακας
με σύσταση Ομάδων ή Οργανώσεων Παραγωγών

Σύσκεψη με θέμα την λήψη άμεσων μέτρων για την αλλαγή κατεύθυνσης στη βαμβακοκαλλιέργεια συγκάλεσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλαρης. Με τη σύσκεψη αυτή ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ομάδας Εργασίας για το Βαμβάκι η οποία συστήθηκε με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μιας γόνιμης διαδικασίας διαλόγου μεταξύ των φορέων και των υπηρεσιών.

Στη σημερινή σύσκεψη παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών & Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ) κ. Αντώνης Σιάρκος, ο Ειδικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Κεμπέσης, εκπροσωπώντας τη νέα Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ), ο Προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος κ. Μωχάμεντ Νταράουσε, ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (ΠΟΣΕΓ) κ. Δημήτρης Σιωρόπουλος, όπως και ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γεώργιος Κέντρος, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΑΤ κα Γεωργία Κωστοπούλου και υπάλληλοι της αρμόδιας Διεύθυνσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στα πλαίσια της σύσκεψης αποφασίστηκαν συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες αποτελούν εργαλεία διαμόρφωσης μιας εθνικής στρατηγικής για το βαμβάκι, βασισμένη στη βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριμένα, οι συμφωνίες αφορούν:

  1. Ταξινόμηση του 1% (για το 2016) των παραγομένων δεμάτων βάμβακος σε επίπε-δο χώρας, από το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος, με σκοπό τη δημιουργία Εθνικού Φα-κέλου Ποιότητας.
  2. Ποιοτική Ταυτοποίηση του Γενετικού Υλικού, με προσδιορισμό και ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών βάμβακος, με σκοπό την καλύτερη α-ξιοποίηση των ποικιλιών και την τυποποίηση του προϊόντος.

Οι παραπάνω δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο θα χρηματοδοτηθούν από την ειδική προσαυξημένη ενίσχυση των μελών της νέας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος.

Επιπλέον αποφασίστηκαν παράλληλες δράσεις οι οποίες πρόκειται να έχουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην αναδιάρθρωση της βαμβακοκαλλιέργειας. Οι κυριότερες είναι:

Α) Εκτέλεση Ερευνητικών Προγραμμάτων από το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος με σκοπό τη δημιουργία νέας γνώσης και επίλυση ορισμένων προβλημάτων που αφο-ρούν την ποιότητα.
Β) Συμμετοχή εκπροσώπου του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος στις συνεδριάσεις της Διεπαγγελματικής ως παρατηρητής με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό των μελ-λοντικών δράσεων.
Γ) Δημιουργία σχήματος ελέγχου λειτουργίας εργαστηρίων βάμβακος (άτυπο round test), σε επίπεδο χώρας, με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας των ιδιωτικών εργαστηρίων ταξινόμησης βάμβακος.
Δ) Πραγματοποίηση ετήσιας εκδήλωσης στο αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου και πολλών επιμέρους περιφερειακών, με στόχο την ενημέρωση όλων των ενδια-φερομένων για την πορεία της βαμβακοκαλλιέργειας και τη διαμόρφωση συλλογι-κών μελλοντικών δράσεων.

Η νέα στρατηγική για το βαμβάκι προβάλλεται από την ιστοσελίδα “Hellenic Cot-ton”, που έχει δημιουργηθεί από την Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξα-γωγέων και αντίστοιχο χώρο του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος. Σκοπός της δράσης η πληρέστερη ενημέρωση των παραγωγών, των μεταποιητών, της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς, των υπηρεσιών και όλων των ενδιαφερομένων για θέματα ποιότητας και νέων τάσεων στον τομέα του βάμβακος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλα-ρης σημείωσε ότι οι παραπάνω δράσεις αποτελούν το αναγκαίο προαπαιτούμενο για την πιλοτική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Μικρής Κλίμακας που αφορά τη σύσταση Ομάδων ή/και Οργανώσεων Παραγωγών σε επίπεδο Περιφερειών το ο-ποίο θα εφαρμοστεί το 2017. Με τη σειρά του το Εθνικό Σχέδιο Μικρής Κλίμακας αποτελεί σκαλοπάτι για την τελική διαμόρφωση της μακρόπνοης Εθνικής Στρατη-γικής για το Βαμβάκι. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή επώνυμου, τυποποιημένου, πιστοποιημένου ποιοτικού βαμβακιού με όφελος για τους παρα-γωγούς, τους μεταποιητές και ιδιαίτερα την ελληνική οικονομία στο σύνολό της. Το ελληνικό βαμβάκι έχει όλες τις δυνατότητες για να πρωταγωνιστήσει στις απαι-τητικές διεθνείς αγορές και θα το πετύχει.

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας