«Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** «2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για την επιχορήγηση εκδηλώσεων και δράσεων προώθησης ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
  • Πρόσκληση αριθμ. 654/42212/01.03.2019 (ΑΔΑ: 9Ξ5Φ4653ΠΓ-ΜΦΘ), σε διαπραγματεύσεις μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), προς υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων έτους 2019, για την προμήθεια: (α) Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (desktop),τυπικών, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα (cpv: 30213300-8), (β) Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (desktop), απαιτήσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα (cpv: 30213300-8) και (γ) Επίπεδων Οθονών Led, διαγώνιας διάστασης (inches) από 21,5’’ έως 23’’, με υποστηριζόμενη ανάλυση 1920 χ 1080 ή μεγαλύτερη (cpv: 30231310-3), σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα τόσο στην αριθ. 02/2017 (17PROC006006998) Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές, για τη σύναψη Συμφωνίας- Πλαίσιο [της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΕΚΑΑ)], όσο και στην, καθ’ ευόδωση αυτής, αριθ. 02/2018 (18SYMV002934535) Σύμβαση Συμφωνίας- Πλαίσιο.
  • Απόφαση αριθ. 653/41945/01.03.2019 (ΑΔΑ: ΨΑΚ64653ΠΓ-ΡΟ5), που αφορά στην προμήθεια: (α) μονάδων επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τυπικών και απαιτήσεων, και (β) επίπεδων οθονών, τύπου led, στη βάση της αριθ. 02/2017 (17PROC006006998) Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές, για τη σύναψη Συμφωνίας- Πλαίσιο [της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΕΚΑΑ)] και στην, καθ’ ευόδωση αυτής, αριθ. 02/2018 (18SYMV002934535) Σύμβασης Συμφωνίας- Πλαίσιο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα: 15:00’ μ.μ. 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: