« Αναρτήθηκαν στο intranet του Υπουργείου οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειόμενων της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ » **** « Επανέναρξη Αλιείας Ερυθρού Τόννου » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
 1. Επίκαιρα Θέματα
 2. Νομοθετικό Έργο
 3. Με ένα κλικ

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Προσκλήσεις Μέτρων

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων στη Δράση 1 των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021 15:00
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων στη Δράση 1 των Υπομέτρων 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακώ

4η Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.1710/07-05-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014–2020 (Δράση 4.1.2)

Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2021 09:30
4η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1710/07.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγρ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - Προσκλήσεις

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υπ΄ αριθμ. 1751/24.08.2021 για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλείας και Θάλασσας με τίτλο «Δραστηριότητες συνεργασίας»

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021 12:37
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υπ΄ αριθμ. 1751/24.08.2021 για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλεία

Τροποποίηση 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19»

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 12:30
Τροποποίηση 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2.11 «Μέτρα

Γεωργία

Διεθνής Τιμή Βάμβακος

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 15:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες Τιμή Βάμβακος 03.12.2021 Τι

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 14:50
Εσπεριδοειδή (18.10.2021) Ελιά (06.10.2021) Εσπεριδοειδή (22.09.2021) Αμπέ

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Λιπασμάτων και Προϊόντων Λίπανσης

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 12:40
Κοινοτική Νομοθεσία Λιπασμάτων 2003/2003 Κοινοτική Νομοθεσία Λ

Βιολογική Γεωργία

Πολλαπλασιαστικό Υλικό στη Βιολογική Γεωργία

Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2021 09:10
Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς 2021 (05.11.2021)   Βάση Δεδομ

Εγκεκριμένοι Φορείς Ελέγχου & Πιστοποίησης.

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 10:00
Εγκεκριμένοι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων  (11.10.2

Εισροές Εγκεκριμένες για Χρήση στη Βιολογική Γεωργία

Παρασκευή, 01 Οκτωβρίου 2021 10:10
Α) Σκευάσματα που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς Β)  Λιπάσματα-Β

 

 • Καν.514/2008 της Επιτροπής «σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1439/95, (ΕΚ) αριθ. 245/2001, (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 2336/2003, (ΕΚ) αριθ. 1345/2005, (ΕΚ) αριθ. 951/2006, (ΕΚ) αριθ. 1918/2006, (ΕΚ) αριθ. 341/2007, (ΕΚ) αριθ. 1002/2007, (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008 και με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1119/79»
 • Καν.376/2008 της Επιτροπής «για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (Κωδικοποιημένη έκδοση)»
 • Καν.1456/2007 της Επιτροπής «για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2058/96, (ΕΚ) αριθ. 2375/2002, (ΕΚ) αριθ. 2377/2002, (ΕΚ) αριθ. 2305/2003, (ΕΚ) αριθ. 955/2005, (ΕΚ) αριθ. 969/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1964/2006 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής στον τομέα του ρυζιού και των σιτηρών»
 • Καν.1342/2003 της Επιτροπής «για τις ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού»

Χρήσιμες συνδέσεις για την Συνδυασμένη Ονοματολογία Εμπορευμάτων και το Ολοκληρωμένο Δασμολόγιο της ΕΕ- TARIC

Εισαγωγές

 • Καν.1301/2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής»
Σιτηρά Ρύζι
Καν.642/2010 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών» Καν.1273/2011 της Επιτροπής «για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού»
Καν.1064/2009 της Επιτροπής «για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής ζυθοποιίας προέλευσης τρίτων χωρών» Καν.1274/2009 της Επιτροπής «για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού καταγωγής υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ)»
Καν.(ΕΚ) 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 «για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών, και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» Καν.1528/2007 του Συμβουλίου «για την εφαρμογή στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρική, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρική σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών»
Καν.969/2006 της Επιτροπής «για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το μαλακό σίτο» Καν.972/2006 της Επιτροπής «ειδικοί κανόνες που έχουν εφαρμογή κατά την εισαγωγή ρυζιού Basmati και ένα μεταβατικό σύστημα ελέγχου για τον προσδιορισμό της καταγωγής του»
Καν.2305/2003 της Επιτροπής «για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής προέλευσης τρίτων χωρών» Καν.1964/2006 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ποσόστωσης εισαγωγής ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές, κατ’ εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) αριθ. 3491/90 του Συμβουλίου»
Καν.2133/2001 της Επιτροπής «για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και των ανωτάτων δασμολογικών ορίων του τομέα των σιτηρών και για την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1897/94, (ΕΚ) αριθ. 306/96, (ΕΚ) αριθ. 1827/96, (ΕΚ) αριθ. 1970/96, (ΕΚ) αριθ. 1405/97, (ΕΚ) αριθ. 1406/97, (ΕΚ) αριθ. 2492/98, (ΕΚ) αριθ. 2809/98 και (ΕΚ) αριθ. 778/1999» Καν.980/2005 του Συμβουλίου «για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων»
  Καν.747/2001 του Συμβουλίου  «για τη διαχείριση κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και ποσοτήτων αναφοράς για προϊόντα δυνάμενα να υπαχθούν σε προτιμήσεις βάσει των συμφωνιών με ορισμένες Μεσογειακές χώρες, και κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1981/94 και (ΕΚ) αριθ. 934/95»
  Καν.2058/1996 της Επιτροπής «άνοιγμα και διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης θραυσμάτων ρυζιού που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00 για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10»
  Καν.3491/1990 του Συμβουλίου «για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές»

Εξαγωγές

 • Καν.499/2008 της Επιτροπής «τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 όσον αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων» 
Σιτηρά Ρύζι
Καν.1501/1995 της Επιτροπής «για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών» Καν.800/1999 της Επιτροπής «κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα»
Καν.1766/1992 του Συμβουλίου «κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σιτηρών»  

Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής

Κτηνοτροφία

Βόρειο Αιγαίο (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 15:00
ΛΕΣΒΟΣ 

Πιστοποιητικά Εξαγωγών

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 13:20
  Υποδείγματα Πιστοποιητικών (Model of Health Certificates for export to th

Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 07:35
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Μεταφορείς Ζώντων Ζώων

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 07:30
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Κατάλογος Εγκεκριμένων Εμπόρων Ζώντων Ζώων

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 07:20
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες Κατάλογος των εγκεκριμένων

Ενημερωτικό Υλικό για θέματα ΖΥΠ

Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2021 14:10
Οδηγός διαχείρισης ΖΥΠ στις υπεραγορές λιανικής πώλησης τροφίμω

Φυτοπροστασία

Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 14:40
1. Νομοθεσία Καν. 396/2005 και Τροποποιήσεις Ανώτατα Όρια Υπ

Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2021 11:10
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Οδηγίες για τις Εγκρίσεις

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 15:00
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (30.11.2021) Οδηγίες χρήσης του PPPAMS (PLANT PRO

Εναρμονισμένοι Δείκτες Κινδύνου 2011 – 2019

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 12:30
Πληροφορίες για τους Εναρμονισμένους Δείκτες Κινδύνου Εναρμον

rantevou


rantevou


kap7diavouleusi

rantevou


kap7diavouleusi

rantevou

                 br 

 

atipidiavouleusifinal5

 1. Δελτία Τύπου
 2. Βίντεο
 3. Εκδηλώσεις

AMR 1

 

forologikos odigos agroton 1

 

foto typos100417 1

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

food waste banner 2

logo kathimerinotita

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: