Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2024) για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Συμμετοχής και Δικαιολογητικών: 28/02/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Συμμετοχής και Δικαιολογητικών: 11/03/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις