Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων

 

foto psifiaki zoa070323Η ψηφιακή υπηρεσία «Αίτησης ένταξης στο Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων» παρέχει τη δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης από τον έμπορο προκειμένου να ελεγχθεί από την αρμόδια τοπική Κτηνιατρική αρχή, να εγκριθεί και να ενταχθεί στο Μητρώο.  Όλοι οι έμποροι ζώντων βοοειδών, χοίρων, αιγών και προβάτων που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των Π.Δ. 308/2000 και 242/2005 (ενωσιακό εμπόριο) πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο ηλεκτρονικά προκειμένου να πάρουν κωδικό αριθμό, βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Η ηλεκτρονική αίτηση θα ελεγχθεί από τον αρμόδιο κτηνίατρο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) στην οποία ανήκει ο έμπορος και, αφού προβεί στους απαραίτητους ελέγχους, θα εκδώσει τη σχετική άδεια με τον μοναδικό αριθμό αδείας για κάθε εγκεκριμένο έμπορο. Η άδεια αυτή ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια.

  • Εγκύκλιος 4568/171053/10.12.2018: Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τα Π.Δ. 308/2000 (βοοειδή, χοίροι) και 242/2005 (πρόβατα, αίγες)
  • ΦΕΚ Β΄4855/31.10.2018: Απόφαση αριθμ. 3730/135719 Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 242/2005 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.
  • ΦΕΚ Β΄4919/05.11.2018: Απόφαση αριθμ. 3729/135714 Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε..
  • ΦΕΚ Β΄5196/20.11.2018:Διόρθωση σφαλμάτων στην 3730/135719/08.10.2018 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4855/τ.Β΄/31.10.2018.
  • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "Έμποροι Ζώντων Ζώων” (Για τους εμπόρους)

 

Σχετικές Αναρτήσεις