Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων

foto syterismon allon foreon070323

ΣΥΝΔΕΣΗ

 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΜΑΣ)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)

Σύμφωνα με το Ν. 4673/2020(ΦΕΚ Α΄52/11.03.2020) η εποπτεία επί των ΑΣ, αναγκαστικών συνεταιρισμών και των Ενώσεων τους, των ΑΕΣ, των Οργανώσεων και Ομάδων παραγωγών και των Ενώσεων τους και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων ασκείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια της Δ,νσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο εξής εποπτεύουσα Αρχή.

Οι ΑΣ, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους, οι Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ), το οποίο τηρείται από την εποπτεύουσα αρχή και αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων.

Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του.

ΑΕΣ που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου , υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  E_MAIL
Αναστασία Παπουτσή 2102125078
Άγγελος Μπότσαρης 2102125202
Ελένη Βαϊτση 2102125021   
Αναστασία Τσεπετονίδου  2102125076
Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 22, 105 52 ΑΘΗΝΑ     

Παρακαλούμε  όπως  καλείτε  για τηλεφωνική εξυπηρέτηση  λόγω φόρτου εργασίας
 από τις 11 π.μ. μέχρι και την 13.00 μ.μ. Τηλεφωνική επικοινωνία πριν και μετά του ανωτέρω ωραρίου
δεν θα είναι δυνατή με την Υπηρεσία

 

Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.)

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ (Α.Σ.)
 • ΦΕΚ 88 τ.Α /10.04.2023 άρθρο 81: Παράταση προθεσμίας προσαρμογής  καταστατικών με τον ν.4673/2020 μέχρι και την 30/09/2023  σύμφωνα με τον ν.5042.
 • ΦΕΚ 76 τ.Α/28.03.2023 άρθρο 52: Ρυθμίσεις για την συγχώνευση και λύση ΑΣ  σύμφωνα με τον ν.5035.
 • ΚΥΑ 127754/ΕΞ 2022(ΦΕΚ Α΄4760/09.09.2022) Καθορισμός της διαδικασίας των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προυποθέσεων για την απαλλαγή απο τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων.
 • Ν.4935(ΦΕΚ Α΄103/26.05.2022) Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4673/2020(ΦΕΚ Α΄52/11.03.2020) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».
 • Υ.Α. 2200/87850/20.03.2020 (ΦΕΚ Β'1154) «Εφαρμογή της κρατικής εποπτείας επί των Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων»
 • ΥΑ 2206/89750(ΦΕΚ Β΄1259/09.04.2020) « Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία τήρησης, εγγραφής, επικαιροποίησης και διαγραφής από το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020(Α΄52)».
 • Ν.4638/2019(ΦΕΚ Α΄181/18.11.2019), «Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4492/2017(ΦΕΚ Α΄156)». Με το άρθρο αυτό παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2020 η προσαρμογή των ΑΕΣ στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4348/2016.
 • Ν.2169/1993/(ΦΕΚ Α΄149/10.09.1993) «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚΑ΄149). Με την παράγραφο 1β) του άρθρου 50 του Ν. 4384/2016, διατηρούνται σε ισχύ:
  - Το άρθρο 44 «Παραχώρηση εκμετάλλευσης και βελτίωση δασών σε Δασικούς Συνεταιρισμούς-Συνεταιρισμοί εκμετάλλευσης δημόσιων εκτάσεων».
  - Οι παράγραφοι 1 έως 6 και 8 του άρθρου 47 «Αναγκαστικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» όπως ισχύει, μετά την προσθήκη της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 3208/2003.

Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού

Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.)

ΠΑΡΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΚΕΙΜΕΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ *  

 

 1. Ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄78), άρθρο 37 «Ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών».
 2. ΥΑ 397/18235/2017 (ΦΕΚ Β΄601/2017) «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)
 3. ΥΑ 2430/110502/2017 (ΦΕΚ Β΄3800/2017) «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 397/18235/2017 (Β΄601) «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)».
 4. Ν.4935(ΦΕΚ Α΄103/26.05.2022) Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις.
 5. ΚΥΑ 127754/ΕΞ 2022(ΦΕΚ Α΄4760/09.09.2022) Καθορισμός της διαδικασίας των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προυποθέσεων για την απαλλαγή απο τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 1. ΥΑ 40000/2003 «Τήρηση βιβλίων και Ειδικής Λογιστικής από τις Ενώσεις τους- Δημοσιοποίηση οικονομικών τους αποτελεσμάτων».
 2. ΥΑ 1114802/1371/0015/2003 «Ρύθμιση της τήρησης του βιβλίου αποθήκης των Συνεταιριστικών Οργανώσεων-Ομάδων Παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού ΟΠΑΚ)» 
 3. Διαδικασία ελέγχου Ο.Π.: Η Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 2430/110502/2017 (ΦΕΚ 3800 Β΄) περί της αρμόδιας αρχής, διαδικασίας και δικαιολογητικών αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.).
 4. ΚΥΑ 966/71516/2019(ΦΕΚ Β΄ 1606/10.05.2019) «Τήρηση διακριτής λογιστικής από Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, καθώς και τις Ομάδες Παραγωγών» (ΦΕΚ Β΄1606).

 *Ο μελετητής – εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα στα ΦΕK πρωτότυπα κείμενα. 

    Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr (Εθνικό Τυπογραφείο) 

Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού

Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (Δ.Ο)

Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (Δ.Ο)

ΠΑΡΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΚΕΙΜΕΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ 
ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ *  
 1. Ν.4673/2020(ΦΕΚ Α΄52/11.03.2020) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».
 2. Ν.4647/16.12.2019(ΦΕΚ Α΄204) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» άρθρα 53-58 Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, νομική μορφή, προϋποθέσεις αναγνώρισης, αντιπροσωπευτικότητα, διαδικασία αναγνώρισης, χρηματοδότηση, καταργούμενες διατάξεις.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 1. ΥΑ 2745/328012/24.12.2019(ΦΕΚ Β΄4761). Καθορισμός των αναγκαίων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54, 56, και 58 του ν. 4647/2019 (A΄ 204), σχετικά με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013.
 2. ΥΑ 2191/85624 (ΦΕΚ Β΄1440/16-4-2020) «Τροποποίηση της 2745/328012 (ΦΕΚ Β΄4761/24-12-2019) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «καθορισμός των αναγκαίων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53,54,56 και 58 του ν.4647/2019(Α΄204), σχετικά με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσειςσε εθνικό επίπεδο στους τομείς της παρ.2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1308/2013» (ΦΕΚ 4761 Α΄).
 3. ΥΑ 1853/211650(ΦΕΚ Β΄3397/05.09.2019) Κατάργηση της 1493/142299/13.06.2019 υπουργικής απόφασης περί συμπληρωματικών μέτρων για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο (ΦΕΚ 2424/Β΄/20.06.2019).

 

*Ο μελετητής – εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα στα ΦΕK πρωτότυπα κείμενα. 

    Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr (Εθνικό Τυπογραφείο

Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού

Προϊσχύουσα Νομοθεσία

Προϊσχύουσα Νομοθεσία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ν. 4691/2020(ΦΕΚ Α΄108/09.06.2020) (άρθρο 31): Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων. Παράταση θητείας τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών,  έως 31.10.2020.

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α΄75/30.03.2020) Άρθρο εξηκοστό πρώτο Παράταση θητείας μελών ΔΣ και Εποπτικών Συμβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισμών»

Η Εποπτική Αρχή ιδρύθηκε πρόσφατα με τον νόμο 4015, που ισχύει από τις 21 Σεπτεμβρίου του 2011, με κύριους σκοπούς να αξιολογήσει τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, να εποπτεύσει την σύννομη λειτουργία τους και τους βοηθήσει στο έργο τους, το οποίο επιθυμούμε να συμβάλλει σημαντικά στην δοκιμαζόμενη οικονομία μας.

Το βασικό εργαλείο της Εποπτικής Αρχής για να ανταποκριθεί όσον το δυνατόν πληρέστερα στην υλοποίηση των σκοπών της είναι πλέον, το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων ή Μητρώο, που συστάθηκε με τον παραπάνω νόμο (με το ν. 4277/2014 αντικαταστάθηκε η αρχική επωνυμία του) και είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων και πληροφοριών.
Στο ξεκίνημα λοιπόν εγγράφοντο στο Μητρώο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2011, όλοι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί, οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και οι Ενώσεις των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών, μέσω ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων αιτήσεών τους. 

Η καταγραφή αυτή με την διαδικασία που ακολουθείται, εγκαινιάζει μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολιτείας και των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων.
Απαραίτητα εργαλεία για την δράση μας στη συνέχεια είναι, ο νόμος 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄ 210), ο νόμος 2810/2000 (ΦΕΚ Α΄61) με τις τροποποιήσεις του, και η υπουργική απόφαση 35599/2011(ΦΕΚ Β΄ 2634)  με τις τροποποιήσεις τους.

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 07.08.2014 άρχισε να επαναλειτουργεί η Ψηφιακή Υπηρεσία για το Μητρώο και μπορείτε πλέον να συνδεθείτε, προκειμένου:

α) οι ήδη οριστικοποιημένοι χρήστες του εγγεγραμμένοι ΑΣ ή ΕΑΣ, να συμπληρώσουν-τροποποιήσουν την αίτηση πρώτης εγγραφής με την ενημέρωση των πεδίων της και να υποβάλλουν τα στοιχεία-αρχεία pdf έως τις 30.09.2014για τους ΑΣ που προήλθαν από την μετατροπή των ΕΑΣ
β) οι νέοι χρήστες (μη εγγεγραμμένοι ΑΣ, ) να δημιουργήσουν λογαριασμούς χρηστών,
να υποβάλουν αίτηση πρώτης εγγραφής με την συμπλήρωση των πεδίων της και να υποβάλουν τα στοιχεία-αρχεία pdf.

Συμπληρωματικά εργαλεία για την διαλαμβανόμενη πρώτη εγγραφή των ΑΣ (ολοκλήρωσή της όλων των ΑΣ που εγγράφηκαν έως τις 28.02.2014 και όλων των ΑΣ που θα εγγράφονται πλέον) είναι:

ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
 1. ΥΑ 336178/2000(ΦΕΚ Β΄421/30.03.2000)  «΄Οροι-προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης και λειτουργίας Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο» (ΦΕΚ Β΄421).
 2. ΥΑ 334606/2001(ΦΕΚ Β΄90/31.01.2001)  «Τροποποίηση της 336178/2000 «όροι-προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης και λειτουργίας Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο»» (ΦΕΚ Β΄90).
 3. ΥΑ 39996/2003 « Επιβολή ανταποδοτικής εισφοράς στους αμπελοκαλλιεργητές και στα οινοποιεία υπέρ της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ ) » (ΦΕΚ/Β΄/1007).
 4. ΥΑ 1493/142299(ΦΕΚ Β΄2424/20.06.2019) για τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή διατάξεων του κανονισμού 1308/2013 σχετικά με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο.

Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

ΠΑΡΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΚΕΙΜΕΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ *

 

 • Ν.1361/1983 « Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις » (ΦΕΚ/Α΄/66), όπως συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με:
  α) Ν.2538/1997 « Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών  οργανώσεων και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ/Α΄/242), άρθρο 51. 
  β) Ν.2945/2001 « Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας » (ΦΕΚ/Α΄/223), άρθρο 38.
  γ) Ν.3147/2003 « Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και    άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ/Α΄/135), άρθρο 20. 
  δ) Ν. 4015/2011 "Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους" (ΦΕΚ/Α'/210), άρθρα 17, 18 και 20.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

  1. Εγκύκλιος  27872/1983 « Ν.1361/1983 ».

  2. Εγκύκλιος  51840/2003 « Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του  Ν.3147/2003». 

  * Ο μελετητής – εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα στα ΦΕK πρωτότυπα κείμενα. 

 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr (Εθνικό Τυπογραφείο) 

Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού