Οδηγίες για τις Εγκρίσεις

 • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (27.06.2024)
 • Επιστολή 2860/82838: Διαδικασία για την τροποποίηση εγγυημένης σύνθεσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τις βοηθητικές ουσίες (μη σημαντικές αλλαγές) (09.05.2022)
 • Επιστολή 13390/343429: Αιτήσεις για χορήγηση διεύρυνσης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ) σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αναφορά σε μη προστατευόμενα δεδομένα.(10.12.2020)
 • Εγκύκλιος 10449/277480/06.10.2020: Διαδικασία αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ) σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.(13.10.2020)
 • Εγκύκλιος 101232/269159/29.09.2020: Eντυπο αίτησης για την συγκριτική αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση(ΦΕΚ Β΄3810/09.09.2020) (01.10.2020)
 • Απόφαση 8612/232294/24.08.2020: Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 309, 24.11.2009, σ. 1 και διορθωτικό ΕΕ L 111, 2.5.2018, σ. 10 (2018/605) (01.10.2020)
 • Απόφαση 5035/135218/26.05.2020: Τροποποίηση της αριθ. 5171/70387/16.5.18 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1935) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΦΕΚ Β’ 2184) (10.06.2020)
 • Εγκύκλιος 4525/122068/13.05.2020: Διαδικασία για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τον παρασκευαστή δραστικής ουσίας (δ.ο.) ή/και των εργοστασίων παρασκευής δ.ο. (Προσθήκη νέου παρασκευαστή δ.ο. ή/και νέου/ων εργοστασίων παρασκευής δ.ο.) (14.05.2020)
 • Τροποποίηση της απόφασης 124830/12.12.2007 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση οριστικών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009 (ΦΕΚ 2979Β/08/11/2012) (07.12.2012)
 • ΥΑ αριθ.10608/105667/12.10.2012.Δημιουργία εθνικού καταλόγου εγκεκριμένων αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών ουσιών, δημιουργία εθνικού καταλόγου μη-εγκεκριμένων βοηθητικών και πρόσθετων ουσιών και χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας σε συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ουσίες αυτές καθώς και σε συσκευασίες dual pack και combi (ΦΕΚ 2959Β/05/11/2012) (27.11.2012)
 • Τροποποίηση της απόφασης 124831/12.12.2007 σχετικά με την χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009 (ΦΕΚ 2985Β/08/11/2012) (27.11.2012)
 • Καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του  Ευρωπαικού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (24.11.2009)
 • Αναθεώρηση των εντύπων αιτήσεων για χορήγηση/ανανέωση/τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009 (02.11.2012)
  • Εγκύκλιος 7414/74899/24.07.2012 Έντυπα αιτήσεων για χορήγηση/ανανέωση/τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (31.01.2019)  
  • Εγκύκλιος 14449/164163/29.12.2014 Στοιχεία αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (08.01.2015)
  • Εγκύκλιος 14448/164160/29.12.2014 Διευκρινήσεις στο φάσμα δράσης της άδειας διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (08.01.2015)
 • ΚΥΑ 8503/94606/30.07.2013. Kαθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών (ΦΕΚ 2016Β/16.08.2013) (21.08.2013)
 • ΥΑ 5171/70837/16.05.2018 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΦΕΚ 1935/Β/30.05.2018) (04.06.2018)
Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Εξάντληση Αποθεμάτων
 • Επιστολή 7261/173922/13.09.2019: Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (16.09.2019)
Προστασία Δεδομένων
 • Εγκύκλιος 2256/25263/27.02.2013. Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Καν.(ΕΚ)1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1107/2009 (27.02.2013)
 • Εγκύκλιος 5914/62336/13.05.2014. Χορήγηση αντιγράφων Έκθεσης Αξιολόγησης σκευασμάτων και Καταλόγου προστατευομένων μελετών (14.05.2014)
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

  

Σχετικές Αναρτήσεις