Ψευδοπανώλη

  • Π.Δ 141/96 (ΦΕΚ Α'108) .Θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλης των πτηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
  • Υ.Α. 279719 (ΦΕΚ Β 1760/30.11.2004) Εφαρμογή των σχεδίων επείγουσας επέμβασης για την γρίπη των ορνίθων & την ψευδοπανώλη των πτηνών

Δ/νση Υγείας των Ζώων

 

Σχετικές Αναρτήσεις