• Διακήρυξη Αριθ. 3571/ΒΒ/2021 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την «Προμήθεια νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών – storage system – switches – ups για τις ανάγκες του ΥπΑΑΤ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00


 

Σχετικές Αναρτήσεις