Δημόσια Υγεία

Προδικαστικό ερώτημα C-151/17, Swedish Match

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού – Οδηγία 2014/40/ΕΕ – Άρθρο 1, στοιχείο γʹ και άρθρο 17 – Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων καπνού που λαμβάνονται από το στόμα – Κύρος

Προδικαστικό ερώτημα C-616/17, Blaise κ.λπ.

Περιβάλλον – Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά – Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 – Κύρος – Αρχή της προφυλάξεως – Προσδιορισμός της έννοιας της “δραστικής ουσίας” – Σώρευση δραστικών ουσιών – Αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολογήσεως – Πρόσβαση του κοινού στον φάκελο – Έλεγχοι μακροπρόθεσμης τοξικότητας – Φυτοφάρμακα – Glyphosate

 Προδικαστικό ερώτημα C-663/18,  B S και C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων – Κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα του λιναριού και της κάνναβης – Παρεκκλίσεις – Προστασία της δημόσιας υγείας – Εθνική νομοθεσία που περιορίζει τη βιομηχανική και εμπορική εκμετάλλευση της κάνναβης μόνο στις ίνες και τους σπόρους – Κανναβιδιόλη (CBD)

Προδικαστικό ερώτημα C-347/17, A κ.λπ.

Προστασία της υγείας – Δέσμη κανόνων για την υγιεινή – Κανονισμός (ΕΚ) 853/2004 – Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004 – Υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης – Κρέας πουλερικών – Επιθεώρηση σφαγίων μετά τη σφαγή – Ορατή μόλυνση σε σφάγιο – Προσέγγιση μηδενικής ανοχής

 Προδικαστικό ερώτημα C-98/18, T. Boer & Zonen

Προστασία της υγείας – Δέσμη των κανόνων για την υγιεινή – Κανονισμός (ΕΚ) 853/2004 – Υγιεινή των τροφίμων ζωικής προελεύσεως – Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων – Ειδικές απαιτήσεις – Κρέας κατοικίδιων οπληφόρων – Αποθήκευση και μεταφορά – Συνθήκες θερμοκρασίας του κρέατος

Προδικαστικό ερώτημα 51/21, Aktsiaselts M.V.WOOL

Νομοθεσία για τα τρόφιμα – Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 – Μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων – Παράρτημα I – Κεφάλαιο 1, σημείο 1.2 – Οριακές τιμές για την παρουσία Listeria monocytogenes στα αλιευτικά προϊόντα πριν και μετά τη διάθεση στην αγορά – Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 – Άρθρο 14, παράγραφος 8 – Επίσημος έλεγχος του προϊόντος κατά το στάδιο της διάθεσης στην αγορά – Περιεχόμενο