Καταληκτική  Ημερομηνία Υποβολής  Προσφορών 16/10/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.