Καταληκτική  Ημερομηνία Υποβολής  Προσφορών 22/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.
Καταληκτική  Ημερομηνία Αποσφράγισης  Προσφορών 28/09/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.