Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

foto farmers 090323

Με το νόμο 3874/2010 (Α΄ 151) στο «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Μ.Α.Α.Ε.), εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση (άρθρο 1 παρ.1). Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση Αγροτικής Πολιτικής (άρθρο 1 παρ. 2).

Η αγροτική εκμετάλλευση, επομένως, αποτελεί μία βασική προϋπόθεση για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Μ.Α.Α.Ε., ως επαγγελματίες αγρότες ή κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης  (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1α του ιδίου Νόμου όπως ισχύει), με συνέπεια την απολαβή των αντίστοιχων ευεργετημάτων.

Ο ορισμός της αγροτικής εκμετάλλευσης δίνεται σαφώς στην παρ. 1δ του άρθρου 2, όπου αναφέρεται ότι Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση ζ΄. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η μονάδα, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων), η υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων δημοσίων ιχθυοτρόφων υδάτων/λιμνοθαλασσών, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερη από πεντακόσια (500) KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Ν. 3874/2010 (Α'151)
 • Ν. 4235/2014 (άρθρο 40 - 1η τροποποίηση  του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010) (Α'32)
 • Ν. 4389/2016 (άρθρο 65 - 2η τροποποίηση  του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010)  (Α'94)
 • Ν. 4811/2021 (άρθρο 56 - 3η τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010) (Α΄108)
 • Ν. 5035/2023 (άρθρο 53 - 4η τροποποίηση του άρθρου 2 &1 του Ν. 3874/2010) (Α΄76)
 • Ν. 5087/2024 (άρθρο 38 - 5η τροποποίηση, προσθήκη άρ. 2Α του Ν. 3874/2010) (Α΄ 25)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Υ.Α.-Κ.Υ.Α.)

 • Υ.Α. 302672/19.10.2010 (Β' 1852) «Αναλυτικό Περιεχόμενο και Πληροφορίες ΜΑΑΕ»
 • Υ.Α. 134416/14.02.2011 (Β' 273) «Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ»
 • Κ.Υ.Α. 134430/04.03.2011 (Β' 392) «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος»
 • Υ.Α. 169653/03.06.2011 (Β' 1181) «Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση»
 • Υ.Α. 1415/80082/12.07.2016 (Β' 2386) «Τροποποίηση της αριθμ. 169653/03.06.2011 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση» (Β΄ 1181/09.06.2011)
 • Κ.Υ.Α. 329/78917/05.06.2018 (Β΄ 2090) «Τροποποίηση της 134430/04.03.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος» (Β΄ 392)
 • Κ.Υ.Α. 35400/03.04.2023 (Β΄ 2189) «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024»
 • Κ.Υ.Α. 94575/30.10.2023 (Β΄ 6261) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/3-4-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β΄ 2189)
 • Y.A. 58/31790/02.02.2021 (Β΄ 462) «Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη»
 • Y.A. 321/133322/20.05.2021 (Β΄ 2111) «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοση βεβαίωσης για τη μετάκληση /απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία»
 • Y.A. 289/117173/20.04.2023 (Β΄ 2582) «Τροποποίηση της υπ’αρ. 321/133322/20.05.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοση βεβαίωσης για τη μετάκληση /απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία» (Β΄ 2111)
 • Y.A. 290/96260/02.04.2024 (Β΄ 2203) «Τροποποίηση της υπ’αρ. 321/133322/20.5.2021  απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοση βεβαίωσης για τη μετάκληση /απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία» (Β΄ 2111), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 289/117173/20.4.2023 (Β΄ 2582) όμοια απόφαση
 • Υ.Α. 5756/2021 (Β΄ 3453) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 134430/04.03.2011 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος» (Β΄ 392)
 • Υ.Α. 126/54622/21.02.2023 (Β΄ 1082) «Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • 42/3951/13.01.2012 «Εγκύκλιος σχετικά με τις βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ»
 • 360/26071/01.03.2016 «Εγκύκλιος δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ»
 • 909/61979/27.05.2016 «Εγκύκλιος – διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες»
 • 2276/115341/17.10.2016 «Συμπλήρωση της αριθμ. 360/26071/01.03.2016 εγκυκλίου δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ»
 • 2327/117791/21.10.2016 «Διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες»
 • 2504/124597/08.11.2016 «Οδηγός διαδικασίας για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων στον αγροτικό τομέα ως επαγγελματίες αγρότες»
 • 956/53955/17.05.2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ»
 • 1289/70109/28.06.2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης και την τήρηση λογιστικών βιβλίων για τον χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016»
 • 156/46178/26.03.2018 «Διευκρινήσεις σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ σε νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα και την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων»
 • 220/45457/06.03.2019 «Εγκύκλιος – Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό της αντιστοιχίας της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού των ζώων, ανά εργαζόμενο, για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, προκειμένου για την μετάκληση /απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, στην αγροτική οικονομία»
 • 58/16058/17.01.2020 «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων ΜΑΑΕ και την υποχρέωση υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.)»
 • 220/93979/05.04.2021 «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»
 • 212/104087/15.04.2022 «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».
 • 148/62186/01.03.2023 «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 • 157/2015 ΝΣΚ «Χαρακτηρισμός των συνταξιούχων του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67%, των φαντάρων και των φοιτητών ως επαγγελματίες αγρότες»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 • Υπόδειγμα I:  Αίτησης που υποβάλλεται στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων για χορήγηση Βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε.

 

Προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)

Θέση

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο επικοινωνίας

e-mail

Προϊστάμενη α/α

Δήμητρα Τσιακάλου

2108205336

Εισηγητής

Θωμαή Νικολή

2108205311

Εισηγητής

Σωτήρης Τασούλας

2108205313

Γραμματεία

Αιμιλία Δαμοπούλου

2108205358Διεύθυνση υπηρεσίας

Ταχ. Δ/νση: Καπνοκοπτηρίου 6, Τ.Κ.: 104 33, ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)