Γενικές Αρχές Δικαίου - Θεμελιώδη Δικαιώματα

Προδικαστικό ερώτημα C-151/17, Swedish Match

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού – Οδηγία 2014/40/ΕΕ – Άρθρο 1, στοιχείο γʹ και άρθρο 17 – Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων καπνού που λαμβάνονται από το στόμα – Κύρος

Προδικαστικό ερώτημα C-220/17, Planta Tabak

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κύρος της οδηγίας 2014/40/ΕΕ – Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού – Ρύθμιση σχετική με τα “συστατικά” – Απαγόρευση προϊόντων καπνού με άρωμα

Προδικαστικό ερώτημα C-616/17, Blaise κ.λπ.

Περιβάλλον – Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά – Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 – Κύρος – Αρχή της προφυλάξεως – Προσδιορισμός της έννοιας της “δραστικής ουσίας” – Σώρευση δραστικών ουσιών – Αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολογήσεως – Πρόσβαση του κοινού στον φάκελο – Έλεγχοι μακροπρόθεσμης τοξικότητας – Φυτοφάρμακα – Glyphosate

 Προδικαστικό ερώτημα C-490/18, Agrárminiszter

Κοινή γεωργική πολιτική – Τομέας της μελισσοκομίας – Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1366 – Αίτηση για τη χορήγηση ενισχύσεως – Προϋποθέσεις – Ελάχιστος αριθμός αποικιών μελισσών – Καθορισμός με αναδρομικό αποτέλεσμα – Αρχή της ασφάλειας δικαίου – Αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

Προδικαστικό ερώτημα C-423/18, Südzucker

Γεωργία – Κοινή οργάνωση των αγορών – Κανονισμός (ΕΚ) 967/2006 – Άρθρο 3, παράγραφος 2 – Ζάχαρη – Εισφορά επί του πλεονάσματος – Προθεσμία ανακοινώσεως της συνολικής καταβλητέας εισφοράς – Μέγιστη προθεσμία εκ των υστέρων διόρθωσης – Αρχές της αναλογικότητας, της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

Προδικαστικό ερώτημα C-497/17, Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs

Άρθρο 13 ΣΛΕΕ – Καλή μεταχείριση των ζώων – Κανονισμός (ΕΚ) 1099/2009 – Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους – Ιδιαίτερες μέθοδοι σφαγής που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους – Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 – Άρθρο 3 και άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, σημείο viii – Συμβατότητα με τη βιολογική παραγωγή – Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 – Άρθρο 57, πρώτο εδάφιο – Λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προδικαστικό ερώτημα C-77/20, K. M. κατά The Director of Public Prosecutions

Κοινή αλιευτική πολιτική – Κανονισμός (ΕΚ) 1224/2009 – Σύστημα ελέγχου της τηρήσεως των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής – Χρήση επί αλιευτικού σκάφους εξοπλισμού που μπορεί να κατατάσσει αυτομάτως τους ιχθύες βάσει μεγέθους – Άρθρο 89 – Μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης – Άρθρο 90 – Ποινικές κυρώσεις – Αρχή της αναλογικότητας

Προδικαστικό ερώτημα C-120/17, Ministru kabinets

Γεωργία – Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης – Κανονισμός (ΕΚ) 1257/1999 – Άρθρα 10 έως 12 – Ενίσχυση για πρόωρη συνταξιοδότηση – Εθνική νομοθεσία που προβλέπει τη μεταβίβαση της ενίσχυσης για πρόωρη συνταξιοδότηση μέσω κληρονομικής διαδοχής – Νομοθεσία εγκριθείσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μεταγενέστερη αλλαγή θέσης – Προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

Προδικαστικό ερώτημα C-115/17, Clergeau κ.λπ.

Κανονισμός (ΕΟΚ) 1964/82 – Ψευδείς δηλώσεις ή τεχνάσματα με σκοπό την είσπραξη ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα αποστεωμένα βόεια κρέατα – Τροποποίηση του κανονισμού 1964/82 με την οποία επεκτείνεται το ευεργέτημα των ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή – Αρχή της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου – Άρθρο 49, παράγραφος 1, τρίτη περίοδος, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προδικαστικό ερώτημα C‑59/17, SCI Château du Grand Bois

Γεωργία – Αμπελοοινική αγορά – Κανονισμός (ΕΚ) 555/2008 – Ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων – Απροειδοποίητοι επιτόπιοι έλεγχοι – Αρμοδιότητες των ελεγκτών υπαλλήλων – Δυνατότητα των ελεγκτών να εισέρχονται σε γεωργική εκμετάλλευση χωρίς τη συναίνεση του φορέα της εκμεταλλεύσεως

 Προδικαστικό ερώτημα C-378/18, Westphal

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 – Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Προθεσμία παραγραφής – Κανονισμοί (ΕΟΚ) 3887/92 και (ΕΚ) 2419/2001 – Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων – Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων – Εφαρμογή του επιεικέστερου κανόνα παραγραφής

Προδικαστικό ερώτημα C-36/21, Sense Visuele Communicatie en Handel

Κοινή γεωργική πολιτική – Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Κοινοί κανόνες – Άρθρο 30, παράγραφος 6, και άρθρο 50, παράγραφος 2 – Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας – Εθνική διοικητική αρχή που έδωσε εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό ενός προσώπου ως “γεωργού νεαρής ηλικίας” – Αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης – Προσφυγή-αγωγή αποζημίωσης λόγω μη τήρησης της αρχής του εθνικού δικαίου περί προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

Προδικαστικό ερώτημα C-177/20, “Grossmania” Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft κατά Vas Megyei Kormányhivatal

Αρχές του δικαίου της Ένωσης – Υπεροχή – Άμεσο αποτέλεσμα – Καλόπιστη συνεργασία – Άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ – Άρθρο 63 ΣΛΕΕ – Υποχρεώσεις κράτους μέλους απορρέουσες από προδικαστική απόφαση – Ερμηνεία κανόνα του δικαίου της Ένωσης στην οποία προβαίνει το Δικαστήριο στο πλαίσιο προδικαστικής αποφάσεως – Υποχρέωση διασφάλισης της πλήρους αποτελεσματικότητας του δικαίου της Ένωσης – Υποχρέωση εθνικού δικαστηρίου να αφήσει ανεφάρμοστη εθνική ρύθμιση αντιβαίνουσα στο δίκαιο της Ένωσης όπως αυτό ερμηνεύτηκε από το Δικαστήριο – Διοικητική απόφαση που κατέστη απρόσβλητη ελλείψει ασκήσεως ένδικης προσφυγής – Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας – Ευθύνη του κράτους μέλους

Προδικαστικό ερώτημα C-238/20, SIA Sātiņi-S κατά Dabas aizsardzības pārvalde

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 17 – Δικαίωμα ιδιοκτησίας – Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ – Αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στην υδατοκαλλιέργεια σε περιοχή του δικτύου Natura 2000 από προστατευόμενα άγρια πτηνά – Αποζημίωση κατώτερη από τις πράγματι προκληθείσες ζημίες – Άρθρο 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ – Κρατικές ενισχύσεις – Έννοια του “πλεονεκτήματος” – Προϋποθέσεις – Κανονισμός (ΕΕ) 717/2014 – Κανόνας περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

 Προδικαστικό ερώτημα C-360/18, Cargill Deutschland

Κανονισμός (ΕΕ) 1360/2013 – Γεωργία – Κοινή οργάνωση των αγορών – Τομέας της ζάχαρης – Εισφορά επί της παραγωγής – Πρακτική αποτελεσματικότητα – Δικαίωμα επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών – Δυνατότητα εφαρμογής των εθνικών κανόνων που διέπουν την παραγραφή – Αρχή της αποτελεσματικότητας

Προδικαστικό ερώτημα C-785/18, GAEC Jeanningros

Γεωργία – Προστασία γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προελεύσεως γεωργικών προϊόντων και τροφίμων – Προστατευόμενη ονομασία προελεύσεως “Comté” – Ήσσονος σημασίας τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος – Αίτηση τροποποιήσεως κατά της οποίας έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων – Νομολογία των εθνικών δικαστηρίων κατά την οποία η προσφυγή καθίσταται άνευ αντικειμένου εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει την τροποποίηση – Αποτελεσματική δικαστική προστασία – Υποχρέωση εκδικάσεως της προσφυγής

Προδικαστικό ερώτημα C-46/18, Caseificio Sociale San Rocco κ.λπ.

Τομέας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων – Ποσοστώσεις – Συμπληρωματική εισφορά – Κανονισμός (ΕΟΚ) 3950/92 – Άρθρο 2 – Είσπραξη της εισφοράς από τον αγοραστή – Παραδόσεις που υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσότητα αναφοράς του παραγωγού – Ποσό επί της τιμής του γάλακτος – Υποχρεωτική εφαρμογή παρακράτησης – Επιστροφή του ποσού της αχρεωστήτως εισπραχθείσας εισφοράς – Κανονισμός (ΕΚ) 1392/2001 – Άρθρο 9 – Αγοραστής – Αθέτηση της υποχρέωσης εφαρμογής της συμπληρωματικής εισφοράς – Παραγωγοί – Αθέτηση της υποχρέωσης μηνιαίας καταβολής – Προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

Προδικαστικό ερώτημα C-189/18, Glencore Agriculture Hungary

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρα 167 και 168 – Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ – Άρνηση – Απάτη – Διεξαγωγή αποδείξεων – Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας – Δικαίωμα ακροάσεως – Πρόσβαση στον φάκελο – Άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος – Αρχή της ισότητας των όπλων – Αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως – Ρύθμιση ή πρακτική κράτους μέλους βάσει της οποίας, κατά την επαλήθευση του ασκούμενου από υποκείμενο στον φόρο δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ, η φορολογική διοίκηση δεσμεύεται από τις πραγματικές διαπιστώσεις της και τους νομικούς χαρακτηρισμούς στους οποίους η ίδια προέβη στο πλαίσιο συναφών διοικητικών διαδικασιών στις οποίες δεν έλαβε μέρος ο ως άνω υποκείμενος στον φόρο